REKLAMA

ESOTIQ & HENDERSON: wyniki finansowe

2021-04-30 20:01
publikacja
2021-04-30 20:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
LIST_PREZESA_ZARZADU_ESOTIQ_2020_(1)-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
esotiq_jednostkowe_sprawozdanie_31.12.2020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EAH_Sprawozdanie_Zarzadu_2020_20210430-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EAH_Oswiadczenie_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_SF_2020_20210430-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EAH_Informacja_zarzadu_w_sprawie_wyboru_audytora_20210430[1]-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EAH_Ocena_RN_dotyczaca_sprawozdania_2020_20210430_MJ.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EAH_Oswiadczenie_RN_w_sprawie_komitetu_audytu_2020_20210430_MJ.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ESOTIQ_&_HENDERSON_S.BES._BSF_2020_MSSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług 171 366 176 691 38 301 41 074
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 7 756 11 081 1 733 2 576
III. Zysk [strata] brutto 2 224 5 501 497 1 279
IV. Zysk [strata] netto 1 469 4 318 328 1 004
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 723 15 083 6 420 3 506
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 174 -5 302 -486 -1 233
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 097 -10 056 -4 715 -2 338
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 452 -275 1 219 -64
IX. Aktywa razem 136 913 137 372 29 668 32 258
X. Zobowiązania 84 328 85 761 18 273 20 139
XI. Zobowiązania długoterminowe 39 537 30 037 8 567 7 053
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 44 791 55 724 9 706 13 085
XIII. Kapitał własny 52 585 51 611 11 395 12 120
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 49 53
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 0,69 1,97 0,15 0,46
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] 0,69 1,93 0,15 0,45
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 23,54 23,11 5,10 5,43
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 23,54 23,11 5,10 5,43
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] - 0,50 - 0,12
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
LIST PREZESA ZARZĄDU ESOTIQ 2020 (1)-sig.pdfLIST PREZESA ZARZĄDU ESOTIQ 2020 (1)-sig.pdf EAH List Prezesa 2020
esotiq jednostkowe sprawozdanie 31.12.2020-sig-sig.pdfesotiq jednostkowe sprawozdanie 31.12.2020-sig-sig.pdf EAH Sprawozdanie finansowe jednostkowe JSF 2020
EAH Sprawozdanie Zarządu 2020_20210430-sig-sig.pdfEAH Sprawozdanie Zarządu 2020_20210430-sig-sig.pdf EAH Sprawozdanie Zarządu 2020
EAH Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia SF 2020 20210430-sig-sig.pdfEAH Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia SF 2020 20210430-sig-sig.pdf EAH Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia JSF 2020
EAH Informacja zarządu w sprawie wyboru audytora 20210430[1]-sig-sig.pdfEAH Informacja zarządu w sprawie wyboru audytora 20210430[1]-sig-sig.pdf EAH Informacja Zarządu w sprawie wyboru audytora 2020
EAH Ocena RN dotycząca sprawozdania 2020 20210430_MJ.pdfEAH Ocena RN dotycząca sprawozdania 2020 20210430_MJ.pdf EAH Ocena RN dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności 2020
EAH Oświadczenie RN w sprawie komitetu audytu 2020 20210430_MJ.pdfEAH Oświadczenie RN w sprawie komitetu audytu 2020 20210430_MJ.pdf EAH Oświadczenie RN w sprawie komitetu audytu 2020
ESOTIQ & HENDERSON S.BES._BSF_2020_MSSF.pdfESOTIQ & HENDERSON S.BES._BSF_2020_MSSF.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Adam Skrzypek Prezes Zarządu
2021-04-30 Krzysztof Jakubowski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Sylwia Nieckarz-Kośla Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki