DINO POLSKA S.A.: Rozważana emisja obligacji "Dino Polska" S.A. w ramach ustanowionego programu emisji obligacji

2019-05-29 08:53
publikacja
2019-05-29 08:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-29
Skrócona nazwa emitenta
DINO POLSKA S.A.
Temat
Rozważana emisja obligacji "Dino Polska" S.A. w ramach ustanowionego programu emisji obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 21 września 2017 r., w którym Dino Polska S.A. ("Spółka") poinformowała o ustanowieniu i uruchomieniu programu emisji obligacji w ramach, którego Spółka może przeprowadzać wielokrotne emisje obligacji do łącznej kwoty (wartość nominalna) 500.000.000,00 PLN ("Program Emisji Obligacji"), Zarząd Spółki informuje, iż rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji.

Z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, Emitent planuje emisję obligacji o następujących parametrach brzegowych:
1) termin zapadalności obligacji będzie wynosił od 3 do 5 lat;
2) obligacje będą emitowane jako obligacje zabezpieczone;
3) jeżeli emisja obligacji nastąpi do dnia 30 czerwca 2019 roku, obligacje zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 483, z późn. zm.);
4) obligacje będą emitowane w formie zdematerializowanej i w dniu emisji zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
5) obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
6) świadczenia Emitenta z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania;
7) oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem stałym lub zmiennym.

Szczegółowe parametry obligacji, wartość emisji oraz wysokość oprocentowania zostaną ustalone w procesie budowania księgi popytu, który zostanie przeprowadzony w ramach procesu emisji obligacji.

Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki. W przypadku podjęcia decyzji o emisji obligacji, Spółka przekaże odpowiednią informację do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna raportu: Art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current
Report no. 5/2019Date: 29
May 2019Subject: Dino
Polska S.A. bond issue under consideration within the framework of the
established bond issuance programBody
of the report:


In
reference to current report no. 19/2017 of 21 September 2017 in which
Dino Polska S.A. (“Company”) reported the establishment and
launch of a bond issuance program under which the Company may conduct
multiple bond issues up to a total (nominal value) of PLN 500,000,000.00
(“Bond Issuance Program”), the Company’s Management Board
reports that it is giving consideration to conducting a bond issue under
the Bond Issuance Program.


Subject
to the occurrence of the appropriate conditions on the debt security
market, the Issuer is planning a bond issue with the following
borderline parameters:


1)  
the
bond tenor will range from 3 to 5 years;


2)     
the
bonds will be issued in the form of secured bonds;


3)     
if
the bond issue takes place up to 30 June 2019, the bonds will be offered
for purchase pursuant to Article 33 Item 2 of the Bond Act of 15 January
2015 (consolidated text: Journal of Laws of 2018, Item 483, as amended);


4)     
the
bonds will be issued in book-entry form and on the day of the issue they
will be recorded in Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
(National Securities Depository);


5)     
the
bonds may be admitted to be traded in the alternative trading system run
by BondSpot S.A. or Warsaw Stock Exchange S.A.;


6)     
the
Issuer’s performances by virtue of the bonds will be purely financial
and will involve the payment of the nominal value and interest;


7)     
the
bond interest will be fixed or floating.


The
specific parameters of the bonds, the issue size and the interest rate
will be determined in the bookbuilding process that will be conducted
during the bond issuance process.


The
Company’s final decision on issuing the bonds and the specific
conditions for that will be made at the stage when the Company’s
Management Board adopts the pertinent resolution. In the event of
deciding to issue bonds, the Company will announce the relevant
information in a separate report.


Legal
basis: Article
17 of Regulation (EC) No 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and
repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-29 Michał Krauze Członek Zarządu
2019-05-29 Jakub Macuga Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki