2,4800 zł
-3,88% -0,1000 zł
Arcus SA (ARC)

Umowa znacząca

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-22
Skrócona nazwa emitenta
ARCUS S.A.
Temat
Umowa znacząca
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 22.08.2019 r. Spółka zawarła umowę na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych („Sprzęt”) na rzecz EGIDA IT SOLUTIONS z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) („Umowa”).
Zgodnie z Umową Spółka w ramach zamówienia podstawowego dostarczy Sprzęt za łączna cenę brutto 6.494.400,00 złotych („Cena”). Zamawiający posiada również prawo do złożenia zamówienia objętego prawem opcji za łączną cenę brutto do 6.494.400,00 złotych. Kwota ta będzie stanowiła maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego i będzie należna Spółce w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.
Cena będzie płatna jednorazowo w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury oraz protokołu przekazania Sprzętu.
Na dostarczony Sprzęt Spółka udzieliła gwarancji: (i) na okres 24 miesięcy oraz (ii) na okres 12 miesięcy na nośniki CD lub DVD, na których zostanie dostarczone oprogramowanie, licząc od daty podpisania protokołu przekazania Sprzętu.
W Umowie zastrzeżono na rzecz Zamawiającego m.in. następujące kary umowne: (i) w razie odstąpienia od Umowy w całości lub w części lub rozwiązania Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Spółki (w tym z powodu istnienia wad w dostarczanym Sprzęcie), w wysokości 20% Ceny, (ii) w razie odstąpienia od umowy w zakresie zamówienia objętego prawem opcji w całości lub w części niezrealizowanej leżących po stronie Spółki (w tym z powodu istnienia wad w dostarczanym Sprzęcie), w wysokości 20% Ceny (iii) za opóźnienia w wykonaniu całości dostawy Sprzętu w wysokości 0,1 % Ceny za każdy dzień opóźnienia. Spółka wyraziła zgodę na potrącenie kar umownych z Ceną, (iiii) za opóźnienie w realizacji zamówień objętych prawem opcji w wysokości 0,05% za każdy dzień opóźnienia. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązków przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Spółka (i) dostarczyła Sprzęt posiadający wady w ilości niemożliwej do zaakceptowania przez Zamawiającego w szczególności, jeżeli okaże się, że został dostarczony wadliwy Sprzęt w ilości większej niż 2%, (ii) przerwała realizację Umowy i nie podejmuje współpracy po jednokrotnym pisemnym wezwaniu (iii) nienależycie realizuje umowę i nie poprawiła jakości realizacji Umowy po dwukrotnym pisemnym wezwaniu. Odstąpienie może być zrealizowane w terminie 30 dni od dnia zaistnienia podstawy do odstąpienia umowy.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-22 Rafał Czeredys Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,34 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MMR Invest.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.