REKLAMA

AGORA: Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2021 r.

2021-06-24 17:48
publikacja
2021-06-24 17:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-24
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) Spółki, które odbyło się 24 czerwca 2021 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Czerskiej 8/10 w Warszawie.
Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Moskwę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43954111 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

Uchwała nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Na podstawie § 10 ust. 2.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 954 111 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

Uchwała nr 3
w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej
Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Jarosława Wójcika.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 954 111 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

Uchwała nr 4
Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Bartłomieja Marcinka.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 954 111 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

Uchwała nr 5
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020
Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając przedstawiony przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wynik oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 6
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2020
Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne oraz inne jednostki podporządkowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2020.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.


Uchwała nr 7
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020
Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 oraz uwzględniając przedstawiony zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny wniosku Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 54 858 890,90 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 90/100 groszy), Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2020 z zysków lat ubiegłych.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 954 111 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

Uchwała nr 8
w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 9
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Formeli z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 10
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Karusewicz z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 13 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 11
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 071 121 ważnych głosów z 25 944 721 akcji co stanowi 55,7% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 071 121 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 039 365 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 12
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 13
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 14
w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Hojce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 951 211 ważnych głosów z 26 824 811 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 951 211 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 919 455 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 15
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 16
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kani z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 28 września 2020 roku.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 17
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Annie Kryńskiej - Godlewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 18
„Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Agnieszce Sadowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 19
w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Zarządu Spółki w drodze kooptacji
Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza powołanie do składu Zarządu Pana Tomasza Grabowskiego, które nastąpiło w drodze kooptacji, w dniu 1 czerwca 2021 r.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 954 111 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

Uchwała nr 20
w sprawie w sprawie oceny „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za lata 2019 – 2020.
Działając na podstawie art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za lata 2019 - 2020.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 001 848 głosów, przeciw uchwale oddano 952 263 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


14/2021 Resolutions adopted by the Ordinary General Meeting on June 24,
2021Regulatory filingThe Management Board of Agora S.A. with its
registered seat in Warsaw ("Company") hereby announces resolutions
adopted by the Ordinary General Meeting of Shareholders ("General
Meeting ") convened for June 24, 2021 at 11:00 a.m., held at the
Company's registered seat in Warsaw at 8/10 Czerska Street.Resolution
no 1on the election of the Chairperson of the General MeetingPursuant
to Article 409 § 1 of the Commercial Companies Code and § 6, item 3.1.
of the By-laws of the General Meeting, the General Meeting hereby elects
Mr Paweł Moskwa to chair the General Meeting.During the voting
on the resolution 43 954 111 valid votes were cast out of 26 827 711
shares, representing 57.59% of shares in statutory capital. Out of total
amount of 43 954 111 of the valid votes 43 954 111 were in favour of the
resolution, 0 were against and 0 abstained.Resolution no 2on
adoption of the agendaPursuant to § 10 item 2.1. of the By-laws of
the General Meeting, the General Meeting hereby adopts the announced
agenda.During the voting on the resolution 43 954 111 valid votes
were cast out of 26 827 711 shares, representing 57.59% of shares in
statutory capital. Out of total amount of 43 954 111 of the valid votes
43 954 111 were in favour of the resolution, 0 were against and 0
abstained.Resolution no 3on electing the members of the
returning committeeThe General Meeting hereby appoints Mr Jarosław
Wójcik to the returning committee.During the voting on the
resolution 43 954 111 valid votes were cast out of 26 827 711 shares,
representing 57.59% of shares in statutory capital. Out of total amount
of 43 954 111 of the valid votes 43 954 111 were in favour of the
resolution, 0 were against and 0 abstained.Resolution no 4on
electing the members of the returning committeeThe General Meeting
hereby appoints Mr Bartłomiej Marcinek to the returning committee.During
the voting on the resolution 43 954 111 valid votes were cast out of 26
827 711 shares, representing 57.59% of shares in statutory capital. Out
of total amount of 43 954 111 of the valid votes 43 954 111 were in
favour of the resolution, 0 were against and 0 abstained.Resolution
no 5on reviewing and approving the annual separate financial
statements of the Company for the year 2020 and the Management Report
for the financial year 2020Pursuant to the provisions of Art. 393
item 1 and 395 § 2 item 1 of the Commercial Companies Code and § 13,
section 1, of the Company’s Statute, in consideration of the results of
the evaluation of the Company’s separate financial statements for the
financial year 2020 and the Management Board’s Report on the activities
of the Company for the financial year 2020 presented by the Company’s
Supervisory Board pursuant to Art. 382 § 3 of the Commercial Companies
Code, the General Meeting has decided to approve the separate financial
statements for the financial year 2020 and the Management Board’s Report
on the activities of the Company for the financial year 2020.During
the voting on the resolution 43 954 111 valid votes were cast out of 26
827 711 shares, representing 57.59% of shares in statutory capital. Out
of total amount of 43 954 111 of the valid votes 43 922 355 were in
favour of the resolution, 0 were against and 31 756 abstained.Resolution
no 6on reviewing and approving the annual consolidated financial
statements covering the Company and its subsidiaries and associates, and
the Management Board’s report on the activities of the Group in the
financial year 2020Pursuant to the provisions of Art. 395 § 5 of the
Commercial Companies Code and Art. 63c section 4 of the Accounting Act,
the General Meeting hereby resolves to approve the annual consolidated
financial statements for 2020 comprising the Company, its subsidiaries
and associates according to the regulations of Accounting Act, and the
Management Board’s report on the activities of the Group in the
financial year 2020.During the voting on the resolution 43 954 111
valid votes were cast out of 26 827 711 shares, representing 57.59% of
shares in statutory capital. Out of total amount of 43 954 111 of the
valid votes 43 922 355 were in favour of the resolution, 0 were against
and 31 756 abstained.Resolution no 7on covering the loss of
the Company for the financial year 2020Pursuant to art. 395 § 2
point 2 and having regard to the presented pursuant to Art. 382 § 3 of
the Commercial Companies Code by the Supervisory Board of the Company,
the result of the assessment of the Management Board's application
regarding the coverage of the net loss for the financial year 2020 in
the amount of PLN 54 858 890.90 (in words: fifty four million eight
hundred fifty eight thousand eight hundred ninety zlotys 90/100), The
Meeting hereby resolves to cover the net loss for the financial year
2020 with profits from previous years.During the voting on the
resolution 43 954 111 valid votes were cast out of 26 827 711 shares,
representing 57.59% of shares in statutory capital. Out of total amount
of 43 954 111 of the valid votes 43 954 111 were in favour of the
resolution, 0 were against and 0 abstained.Resolution no 8on
approving the performance of duties by particular members of the
Supervisory Board in the financial year 2020Pursuant to the
provisions of Art. 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and §
13 section 1 of the Company’s Statute, the General Meeting has decided
to approve the performance of duties by Andrzej Szlęzak, Chairman of the
Supervisory Board, in the financial year 2020.During the voting on
the resolution 43 954 111 valid votes were cast out of 26 827 711
shares, representing 57.59% of shares in statutory capital. Out of total
amount of 43 954 111 of the valid votes 43 922 355 were in favour of the
resolution, 0 were against and 31 756 abstained.Resolution no 9Pursuant
to the provisions of Art. 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies
Code and § 13 section 1 of the Company’s Statute, the General Meeting
has decided to approve the performance of duties by Dariusz Formela,
Member of the Supervisory Board, in the financial year 2020.During
the voting on the resolution 43 954 111 valid votes were cast out of 26
827 711 shares, representing 57.59% of shares in statutory capital. Out
of total amount of 43 954 111 of the valid votes 43 922 355 were in
favour of the resolution, 0 were against and 31 756 abstained.Resolution
no 10Pursuant to the provisions of Art. 395 § 2 item 3 of the
Commercial Companies Code and § 13 section 1 of the Company’s Statute,
the General Meeting has decided to approve the performance of duties by
Tomasz Karusewicz, Member of the Supervisory Board, in the financial
year 2020.During the voting on the resolution 43 954 111 valid votes
were cast out of 26 827 711 shares, representing 57.59% of shares in
statutory capital. Out of total amount of 43 954 111 of the valid votes
43 922 355 were in favour of the resolution, 0 were against and 31 756
abstained.Resolution no 11Pursuant to the provisions of Art.
395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 section 1 of
the Company’s Statute, the General Meeting has decided to approve the
performance of duties by Wanda Rapaczynski, Member of the Supervisory
Board, in the financial year 2020.During the voting on the
resolution 43 071 121 valid votes were cast out of 25 944 721 shares,
representing 55.7% of shares in statutory capital. Out of total amount
of 43 071 121 of the valid votes 43 039 365 were in favour of the
resolution, 0 were against and 31 756 abstained.Resolution no 12Pursuant
to the provisions of Art. 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies
Code and § 13 section 1 of the Company’s Statute, the General Meeting
has decided to approve the performance of duties by Tomasz Sielicki,
Member of the Supervisory Board, in the financial year 2020.During
the voting on the resolution 43 954 111 valid votes were cast out of 26
827 711 shares, representing 57.59% of shares in statutory capital. Out
of total amount of 43 954 111 of the valid votes 43 922 355 were in
favour of the resolution, 0 were against and 31 756 abstained.Resolution
no 13Pursuant to the provisions of Art. 395 § 2 item 3 of the
Commercial Companies Code and § 13 section 1 of the Company’s Statute,
the General Meeting has decided to approve the performance of duties by
Maciej Wiśniewski, Member of the Supervisory Board, in the financial
year 2020.During the voting on the resolution 43 954 111 valid votes
were cast out of 26 827 711 shares, representing 57.59% of shares in
statutory capital. Out of total amount of 43 954 111 of the valid votes
43 922 355 were in favour of the resolution, 0 were against and 31 756
abstained.Resolution no 14on approving the performance of
duties by particular members of the Management Board in the financial
year 2020Pursuant to the provisions of Art. 395 § 2 item 3 of the
Commercial Companies Code and § 13 section 1 of the Company’s Statute,
in accordance with the recommendation by the Supervisory Board, the
General Meeting has decided to approve the performance of duties by
Bartosz Hojka, President of the Management Board, in the financial year
2020.During the voting on the resolution 43 951 211 valid votes were
cast out of 26 824 811 shares, representing 57.59% of shares in
statutory capital. Out of total amount of 43 951 211 of the valid votes
43 919 455 were in favour of the resolution, 0 were against and 31 756
abstained.Resolution no 15Pursuant to the provisions of Art.
395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 section 1 of
the Company’s Statute, in accordance with the recommendation by the
Supervisory Board, the General Meeting has decided to approve the
performance of duties by Tomasz Jagiełło, Member of the Management
Board, in the financial year 2020.During the voting on the
resolution 43 954 111 valid votes were cast out of 26 827 711 shares,
representing 57.59% of shares in statutory capital. Out of total amount
of 43 954 111 of the valid votes 43 922 355 were in favour of the
resolution, 0 were against and 31 756 abstained.Resolution no 16Pursuant
to the provisions of Art. 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies
Code and § 13 section 1 of the Company’s Statute, in accordance with the
recommendation by the Supervisory Board, the General Meeting has decided
to approve the performance of duties by Grzegorz Kania, Member of the
Management Board, in the period of time January 1, 2020 to September 28,
2020.During the voting on the resolution 43 954 111 valid votes were
cast out of 26 827 711 shares, representing 57.59% of shares in
statutory capital. Out of total amount of 43 954 111 of the valid votes
43 922 355 were in favour of the resolution, 0 were against and 31 756
abstained.Resolution no 17Pursuant to the provisions of Art.
395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 section 1 of
the Company’s Statute, in accordance with the recommendation by the
Supervisory Board, the General Meeting has decided to approve the
performance of duties by Anna Kryńska-Godlewska, Member of the
Management Board, in the financial year 2020.During the voting on
the resolution 43 954 111 valid votes were cast out of 26 827 711
shares, representing 57.59% of shares in statutory capital. Out of total
amount of 43 954 111 of the valid votes 43 922 355 were in favour of the
resolution, 0 were against and 31 756 abstained.Resolution no 18Pursuant
to the provisions of Art. 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies
Code and § 13 section 1 of the Company’s Statute, in accordance with the
recommendation by the Supervisory Board, the General Meeting has decided
to approve the performance of duties by Agnieszka Sadowska, Member of
the Management Board, in the financial year 2020.During the voting
on the resolution 43 954 111 valid votes were cast out of 26 827 711
shares, representing 57.59% of shares in statutory capital. Out of total
amount of 43 954 111 of the valid votes 43 922 355 were in favour of the
resolution, 0 were against and 31 756 abstained.Resolution no 19on
the approval of the appointment of a Member of the Management Board of
the Company by co-optionPursuant to § 28 sec. 3 of the Company's
Articles of Association, the General Meeting hereby approves the
appointment to the Management Board of Mr. Tomasz Grabowski by co-option
on June 1, 2021.During the voting on the resolution 43 954 111 valid
votes were cast out of 26 827 711 shares, representing 57.59% of shares
in statutory capital. Out of total amount of 43 954 111 of the valid
votes 43 954 111 were in favour of the resolution, 0 were against and 0
abstained.Resolution no 20on the assessment of the "Report
of the Supervisory Board on the remuneration of individual members of
the Management Board and Supervisory Board of Agora S.A. for the years
2019 - 2020"Acting pursuant to Art. 90 g of paragraph 1. 6 of
the Act of 29 July 2005 on public offering and the conditions for
introducing financial instruments to an organized trading system, the
General Meeting hereby gives a positive opinion on the "Report of the
Supervisory Board on the remuneration of individual members of the
Management Board and Supervisory Board of Agora S.A. for the years 2019
- 2020.During the voting on the resolution 43 954 111 valid votes
were cast out of 26 827 711 shares, representing 57.59% of shares in
statutory capital. Out of total amount of 43 954 111 of the valid votes
43 001 848 were in favour of the resolution, 952 263 were against and 0
abstained.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-24 Anna Kryńska-Godlewska Członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki