Rodzaje kredytów - jakie są rodzaje kredytów? Informacje

Spis treści

Kiedy na naszej drodze pojawia się nieprzewidziany wydatek, na który nie mamy środków w naszym domowym budżecie, często z pomocą przychodzi nam kredyt bankowy. Spośród jakich kredytów możemy wybrać? W jakich okolicznościach możemy starać się o jego zaciągniecie? Oto najważniejsze informacje, które powinieneś wiedzieć przed wzięciem kredytu.

Czym jest kredyt bankowy?

Kredyt bankowy to nic innego jak pisemna umowa zawarta między konsumentem a bankiem. Bank na jej podstawie zobowiązuje się do udostępnienia określonej kwoty pieniężnej na określony czas. Natomiast kredytobiorca jest zobowiązany do wykorzystania otrzymanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem, określonym warunkami umowy, oraz do ich zwrotu wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji oraz odsetek.

W związku z powyższym, kredyt bankowy, jako rodzaj stosunków zobowiązaniowych, charakteryzuje się takimi cechami jak:

 • zwrotność,
 • terminowość,
 • oprocentowanie.

Kredyt bankowy a pożyczka

Mimo że mogłoby się wydawać, iż pojęcie kredytu oraz pożyczki są stosowane zamiennie i oznaczają to samo, faktyczne różnice prawne są znaczące.

Przede wszystkim kredytu mogą udzielać wyłącznie banki, a umowy kredytowe są regulowane prawem bankowym. Muszą one zawierać informacje na temat terminu zwrotu środków, opłat związanych z udzieleniem kredytu, prowizji i odsetek. Pożyczka natomiast może być udzielana przez każdego, kto posiada wolne środki. Dodatkowo znaczący jest fakt, że przy kwotach poniżej 500 zł nie jest wymagana umowa w formie pisemnej. Nie ma również obowiązku, aby kontrakt dotyczący pożyczki określał termin jej spłaty czy charakterystyczne jej cech.

Kolejna różnica leży w podstawie prawnej. Umowy kredytowe są regulowane przez prawo bankowe, natomiast pożyczka podlega rygorom kodeksu cywilnego.

Sprawdź: Czym więcej różni się kredyt od pożyczki?

Rodzaje kredytów bankowych

Wiedza o rodzajach kredytów bankowych pozwala konsumentowi dobrać sposób finansowania do swoich potrzeb i sytuacji finansowej. Oczywiście wystarczy udać się do banku i wskazać cel, na który chcemy zaciągnąć kredyt, jednak wiedza na temat kredytów będzie przydatna w momencie wyboru pomiędzy zaproponowanymi opcjami przez doradcę kredytowego.

Osoby fizyczne chętnie korzystają z kredytu bankowego, m.in. finansując cele wakacyjne, zakup sprzętu RTV i AGD czy nabycie mieszkania. Pomimo tego, że oferty banków są bardzo rozbudowane i zróżnicowane, można wyróżnić pięć podstawowych kredytów:

 • kredyt konsumpcyjny – przeznaczony jest na zaspokojenie określonych bieżących potrzeb kredytobiorcy zaciągany, np. zakup komputera, sprzętu AGD. Okres spłaty może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat,
 • kredyt hipoteczny – udzielany jest na zakupu nieruchomości lub realizację inwestycji budowlanej. Okres spłaty wynosi nawet kilkadziesiąt lat, a sama umowa charakteryzuje się złożonymi warunkami,
 • kredyt inwestycyjny – przeznaczany jest głównie na realizację przedsięwzięć powiększających majątek kredytobiorcy, np. zakup akcji czy długoterminowych papierów wartościowych,
 • kredyt konsolidacyjny – zaciągany w celu połączenia kilku zobowiązań w jeden kredyt, dzięki czemu możliwe jest obniżenie miesięcznej raty i ułatwienie spłaty posiadanych kredytów,
 • karta kredytowa – zobowiązanie, które połączone jest bezpośrednio z kontem bankowym i limitem kredytowym przyznanym przez bank. W ustalonym czasie kredytobiorca może wykorzystać udostępnioną przez bank kwotę, a jeśli pieniądze zostaną zwrócone w ustalonym terminie, klient jest zwolniony z płacenia odsetek.
Szukasz kredytu lub pożyczki?
 • Jesteś zmęczony szukaniem?
 • Masz dość porównywania i analizowania?
 • Zależy Ci na czasie?

Oczywiście są również inne podziały kredytów bankowych związane z okresem ich spłaty czy przedmiotem umowy. Jeśli brać pod uwagę termin spłaty zobowiązania, można wskazać trzy jego rodzaje:

 • krótkoterminowy, udzielany na okres do 1 roku,
 • średnioterminowy, z terminem spłaty od 1 roku do 3 lat,
 • długoterminowy, z terminem spłaty powyżej 3 lat.

Natomiast jeśli podstawowym kryterium podziału będzie przedmiot umowy, kredyt bankowy możemy podzielić na:

 • kredyt mieszkaniowy, tj. hipoteczny oraz o zabezpieczeniu innym niż hipoteka,
 • kredyt konsumpcyjny, z rozróżnieniem na kredyt gotówkowy, samochodowy, studencki, kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.

Dodatkowo kredyty mogą mieć charakter zobowiązań odnawialnych lub nieodnawialnych. Cechą charakterystyczną kredytów odnawialnych jest to, że spłaty kredytu zwiększają kwotę dostępną do wypłaty, która jest ograniczona przyznanym przez kredytodawcę limitem. Natomiast nieodnawialne to takie, które można wykorzystać tylko raz, a spłaty kapitału nie zwiększają kwoty kredytu dostępnej do wypłaty.

Warto również dodać, że kredyty mogą być przyznawane w walucie krajowej jak i w dewizach. Pierwsze z nich są udzielane i wypłacane w polskich złotych, drugie natomiast w walucie obcej. Jednak w Polsce większość kredytów dewizowych to kredyty denominowane w walucie wymienialnej, tj. kredyt przyznawany jest w walucie obcej, która jest przeliczana i wypłacana w złotówkach.

Formy zabezpieczenia kredytów bankowych

W zależności od rodzaju kredytu bankowego, jaki zostanie zaciągnięty, klient musi liczyć się z koniecznością przedstawienia odpowiedniej formy zabezpieczenia akceptowalnej przez bank. W przypadku kredytów konsumpcyjnych najczęściej wystarczającym zabezpieczeniem są dochody osiągane przez kredytobiorcę. Inna sytuacja jest w momencie zaciągania kredytu hipotecznego. Tu od klienta wymagane jest ustanowienie hipoteki, ale również może być zobowiązany do złożenia weksla in blanco czy ustanowienia poręczenia.

Wyróżnimy dwa rodzaje zabezpieczeń kredytów bankowych – osobowe i rzeczowe. Wśród osobowych znajduje się:

 • weksel własny in blanco,
 • gwarancja bankowa,
 • poręcznie, tj. podmiot trzeci zobowiązuje się do spłaty kredytu z odsetkami, jeżeli kredytobiorca nie spłaci go w terminie,
 • poręczenie wekslowe,
 • cesja, czyli przelew wierzytelności,
 • ubezpieczenie kredytu,
 • przystąpienie do długu.

Jeśli chodzi natomiast o zabezpieczenia rzeczowe, należą do nich:

 • kaucja,
 • hipoteka,
 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • zastaw,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Formalności związane z udzieleniem kredytu bankowego

Podstawową czynnością wymaganą od potencjalnego kredytobiorcy jest złożenie wniosku kredytowego. Warto przy tym pamiętać, że składanie go do wszystkich banków może negatywnie wpłynąć na ocenę punktową wiarygodności kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) i tym samym wysokość zdolności kredytowej. To ona jest jednym z czynników decydujących o decyzji kredytowej. Zatem spośród wszystkich dostępnych na rynku ofert, najlepiej wybrać kilka najbardziej nas interesujących.

Wzór wniosku banki udostępniają na stronach internetowych, możliwe jest również ich złożenie bezpośrednio u doradcy w oddziale banku bądź na infolinii. Istotne jest, aby znalazły się w nim informacje dotyczące:

 • danych teleadresowych,
 • liczby osób na utrzymaniu,
 • wysokości miesięcznego dochodu i rodzaju zatrudnienia,
 • sumy comiesięcznych opłat wynikających z prowadzenia gospodarstwa domowego,  
 • kwoty kredytu, o którą się ubiegasz i preferowanego okresu kredytowania,
 • informacje o innych zobowiązaniach, np. alimentach, poręczeniach, pożyczkach pracowniczych.

Czego wymaga bank?

Do wniosku, w zależności od wybranego rodzaju zobowiązania, należy dołączyć dokumenty wymagane przez bank. Podstawowymi z nich będzie informacja o uzyskiwanych dochodach. Należy również pamiętać, aby okazać dokument potwierdzający tożsamość. Oczywiście przy kredycie konsumpcyjnym lista wymaganych dokumentów będzie znacznie krótsza niż w przypadku kredytu ratalnego.

Na podstawie złożonych informacji bank sprawdza zdolność kredytową klienta. Oznacza to, że ocenia, czy potencjalny kredytobiorca będzie w stanie spłacić zaciągnięty kredyt na uzgodnionych warunkach.  Dodatkowo sprawdza historię kredytową w BIK, czyli ocenę punktową, na którą wpływa terminowość spłacanych w przeszłości kredytów oraz aktywność kredytową, czyli liczbę zobowiązańposiadanych obecnie i w przeszłości przez klienta.  

Umowa kredytu bankowego - co powinna zawierać?

Jeśli kredytobiorca przejdzie pozytywnie weryfikację, bank powinien przedstawić warunki, na których jest gotów udzielić kredytu. Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, przed podpisaniem umowy bank powinien dostarczyć na trwałym nośniku formularz informacyjny, w którym znajdą się informacje na temat:

 • cech kredytu, tj. kotwa zobowiązania, terminy i sposób wypłaty pieniędzy przez bank, czas obowiązywania umowy, zasady i terminy spłaty rat, całkowita kwota do zapłaty, rodzaj wymaganego zabezpieczenia,
 •  kosztach kredytu, tj. stopa oprocentowania i zasady jej zmiany, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO), konsekwencje nieterminowej spłaty,
 • pozostałe informacje, np. warunki wcześniejszej spłaty kredytu, możliwości odstąpienia od umowy.

Ostateczna umowa kredytowa powinna również zawierać powyższe informacje. Przede wszystkim opisywać strony umowy oraz jej przedmiot, okres obowiązywania oraz koszty z nią związane. Podstawowymi elementami występującymi w typowej umowie kredytu bankowego są zatem:

 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • dane stron umowy,
 • postanowienia ogólne,
 • kwota zobowiązania i jej waluta,
 • warunki uruchomienia,
 • cel i okres kredytowania,
 • zasady i termin spłaty kredytu,
 • wysokości prowizji,
 • oprocentowanie zobowiązania  i warunki jego zmiany,
 • zabezpieczenie kredytu,
 • zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,
 • informacje o warunkach odstąpienia od umowy,
 • skutki naruszenia umowy oraz inne ustalenia stron.

Poradniki