510,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Grupa Żywiec SA (ZWC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
I.Grupa_Kapitalowa_Zywiec_SA_VI_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
II.Grupa_Zywiec_SA_VI_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
III.Sprawozdanie_Zarzadu_Grupy_Kapitalowej_Zywiec_SA_VI_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IV.Sprawozdanie_Zarzadu_Grupy_Zywiec_SA_VI_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
V.Raport_bieglego_rewidenta_do_raportu_skonsolidowanego_Grupy_Zywiec_SA_za_VI_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
VI.Raport_bieglego_rewidenta_do_raportu_jednostkowego_Grupy_Zywiec_SA_za_VI_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego śródrocznego
sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 729 159 1 641 955 403 255 387 299
II. Zysk z działalności operacyjnej 130 840 175 882 30 513 41 486
III. Zysk przed opodatkowaniem 122 062 155 231 28 466 36 615
IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 97 574 123 808 22 755 29 203
V. Zysk netto za okres sprawozdawczy 97 574 123 808 22 755 29 203
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 120 433 236 026 28 086 55 673
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (607 907) (53 570) (141 769) (12 636)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 421 722 (161 484) 98 349 (38 090)
IX. Przepływy pieniężne netto (65 752) 20 972 (15 334) 4 947
X. Aktywa razem,(na koniec półrocza bieżącego roku
obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
3 045 060 1 856 751 716 148 431 802
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku
obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
795 508 25 568 187 090 5 946
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku
obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
2 149 245 1 521 448 505 467 353 825
XIII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 100 307 309 735 23 591 72 031
XIV. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku
obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
100 307 309 735 23 591 72 031
XV. Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 9,50 12,05 2,22 2,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dane dotyczące skróconego jednostkowego śródrocznego
sprawozdania finansowego
XVII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 607 258 1 653 361 374 827 389 990
XVIII. Zysk z działalności operacyjnej 127 139 173 297 29 650 40 877
XIX. Zysk przed opodatkowaniem 119 017 157 084 27 756 37 052
XX. Zysk netto za okres sprawozdawczy 96 023 127 176 22 393 29 998
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 108 488 193 553 25 300 45 655
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (597 541) (42 340) (139 352) (9 987)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 428 720 (160 963) 99 981 (37 967)
XXIV. Przepływy pieniężne netto (60 333) (9 750) (14 071) (2 300)
XXV. Aktywa razem, (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec porzedniego roku obrotowego) 2 782 848 1 790 063 654 480 416 294
XXVI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 700 473 22 002 164 740 5 117
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 979 041 1 453 748 465 438 338 081
XXVIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 103 334 314 313 24 302 73 096
XXIX. Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
XXX. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 9,35 12,38 2,18 2,92


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę EUR przyjęto
następujące kursy:- pozycje aktywów oraz kapitału własnego
i zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku według kursu 1 EUR = 4,2520
PLN(kurs średni NBP na dzień 30.06.2019 r.);-
pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za
okres od 1.01.2019 roku do 30.06.2019 roku według kursu 1 EUR = 4,2880
PLN*;- pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na
dzień 31.12.2018 roku według kursu 1 EUR = 4,3000 PLN(kurs średni NBP na
dzień 31.12.2018 r.);- pozycje rachunku zysków i strat
oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2018 roku do
30.06.2018 rokuwedług kursu 1 EUR = 4,2395 PLN*;*kursy
stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych
przez NBP na ostatni dzień każdegomiesiąca w
okresie od stycznia do czerwca odpowiednio 2019 i 2018 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
I.Grupa Kapitałowa Żywiec SA VI 2019.pdfI.Grupa Kapitałowa Żywiec SA VI 2019.pdf Skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 roku
II.Grupa Żywiec SA VI 2019.pdfII.Grupa Żywiec SA VI 2019.pdf Skrócone jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 roku
III.Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Żywiec SA VI 2019.pdfIII.Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Żywiec SA VI 2019.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.
IV.Sprawozdanie Zarządu Grupy Żywiec SA VI 2019.pdfIV.Sprawozdanie Zarządu Grupy Żywiec SA VI 2019.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupy Żywiec S.A.
V.Raport biegłego rewidenta do raportu skonsolidowanego Grupy Żywiec SA za VI 2019.pdfV.Raport biegłego rewidenta do raportu skonsolidowanego Grupy Żywiec SA za VI 2019.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 roku
VI.Raport biegłego rewidenta do raportu jednostkowego Grupy Żywiec SA za VI 2019.pdfVI.Raport biegłego rewidenta do raportu jednostkowego Grupy Żywiec SA za VI 2019.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
ORAZ OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-23 Francois-Xavier Mahot Prezes Zarządu
2019-07-23 Piotr Nowakowski Członek Zarządu
2019-07-23 Luca Giordano Członek Zarządu
2019-07-23 Marcin Celejowski Członek Zarządu
2019-07-23 Michael McKeown Członek Zarządu
2019-07-23 Małgorzata Lubelska Członek Zarządu
2019-07-23 Andrzej Borczyk Członek Zarządu
................................................................. ..............................................................
2019-07-23 Łukasz Tlałka Pełnomocnik Grupy Żywiec S.A.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 15 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 15 zł na akcję.

  • Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 15 zł na akcję.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.