REKLAMA

SIMFABRIC S.A.: Istotne informacje dotyczące Blind Warrior Sp. z o.o. – spółki zależnej od Emitenta

2022-05-31 14:41
publikacja
2022-05-31 14:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-31
Skrócona nazwa emitenta
SIMFABRIC S.A.
Temat
Istotne informacje dotyczące Blind Warrior Sp. z o.o. – spółki zależnej od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 5/2020 z dnia 3 lutego 2020 r., Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 31 maja 2022 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki Blind Warrior Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – spółki zależnej od Emitenta (dalej jako: Blind Warrior, Spółka zależna).

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zależnej nastąpiło na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 grudnia 2019 r. dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Blind Warrior z kwoty 5.050,00 zł do kwoty 6.250,00 zł, tj. o kwotę 1.200,00 zł ASI RDS FUND objęła 24 udziały o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 1.200,00 zł. ASI RDS FUND Zobowiązała się jednocześnie do pokrycia ich wkładem pieniężnym po cenie wyższej od wartości nominalnej, tj. za łączną kwotę 216.050,00 zł, zaś nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów w łącznej kwocie 214.850,00 została przelana na kapitał zapasowy Blind Warrior. Wpłata została dokonana w dniu 30 stycznia 2020 r.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego SimFabric S.A. posiada 31 udziałów w Blind Warrior, które stanowią 24,80% podwyższonego kapitału zakładowego Blind Warrior i 24,80% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego udziały SimFabric S.A. zmniejszyły się z 30,69% do 24,80 % w kapitale zakładowym Blind Warrior i w ogólnej licznie głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

W dniu 30 czerwca 2021 roku spółka Blind Warrior otrzymała bezzwrotne dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej jako: NCBiR) na realizację projektu SAR pn.: „Platforma rozszerzonej rzeczywistości z elementami sztucznej inteligencji" (dalej jako: Projekt) w ramach Funduszu Alfa-Bridge RDS Fund Sp. z o.o. (dalej jako: Fundusz RDS Fund).

Łączna kwota dofinansowania Projektu wynosi 1,08 mln zł (co odpowiada jego całkowitemu kosztowi), z czego wartość dofinansowania otrzymanego od NCBiR wynosi 855 tys. zł, a pozostałą część stanowi finansowanie udzielone przez Fundusz RDS Fund w ramach realizacji programu POIR 1.3.1 "Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa", które zostało przelane na konto Blind Warrior w ramach podniesienia kapitału zakładowego.

Podstawowym celem Projektu jest stworzenie platformy rozszerzonej rzeczywistości SAR łączącej rzeczywisty swobodny ruch człowieka w przestrzeni 3D ze stworzonym wirtualnym otoczeniem oraz rozpoznającej i analizującej w czasie rzeczywistym ruch człowieka i jego interakcje z obiektami wirtualnymi. Platforma będzie również optymalizować, w ramach zadanych kryteriów, ruch człowieka oraz umożliwiać zwrotną korektę i usprawnianie rzeczywistych kompetencji ruchowych użytkownika.

W ramach dalszych prac Rozwojowych Projektu, Blind Warrior będzie realizować prace deweloperskie, mające na celu wykorzystanie powstałej technologii SAR do stworzenia pierwszego symulatora, przeznaczonego dla osób niewidomych i niedowidzących, ale także dla osób sprawnych, do interakcji bez użycia wzroku – o roboczej nazwie Samuraj AR.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-31 Julia Natalia Leszczyńska Prezes Zarządu Julia Natalia Leszczyńska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki