REKLAMA
BADANIE

PKNORLEN: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia PKN ORLEN S.A. z LOTOS SPV 5 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

2023-03-02 12:36
publikacja
2023-03-02 12:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_11_2023_Drugie_Zawiadomienie_Polaczenie_SPV5.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_11_2023_II_Nofication_LOTOS_SPV5.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-02
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia PKN ORLEN S.A. z LOTOS SPV 5 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd PKN ORLEN S.A. („Spółka” lub „PKN ORLEN”), działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia PKN ORLEN ze spółką pod firmą LOTOS SPV 5 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, nr KRS: 0000896706 („SPV5”), które nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku SPV5 (spółka przejmowana), będącą jednoosobową spółką PKN ORLEN, na Spółkę (spółka przejmująca), bez konieczności podwyższania kapitału zakładowego Spółki ani dokonywania w związku z takim połączeniem zmian statutu PKN ORLEN („Połączenie”).

Niniejsze zawiadomienie jest drugim zawiadomieniem akcjonariuszy Spółki w myśl art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych – pierwsze zawiadomienie zostało opublikowane w dniu 16 lutego 2023 roku za raportem bieżącym Spółki nr 5/2023.

Przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa SPV5 na PKN ORLEN będzie miało miejsce z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby PKN ORLEN („Dzień Połączenia”). Z Dniem Połączenia PKN ORLEN wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki SPV5, zgodnie z przepisem art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych (sukcesja uniwersalna), a skutek określony w art. 494 § 4 Kodeksu spółek handlowych nie wystąpi, ponieważ poza Spółką SPV5 nie ma innych wspólników.
W dniu 7 lutego 2023 roku Spółka oraz SPV5 pisemnie uzgodniły plan połączenia, który został przez Spółkę opublikowany na stronie internetowej www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/polaczenie-z-LOTOS-SPV5 („Plan Połączenia”).
Połączenie wymaga uchwały walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek. Zgodnie z Planem Połączenia, walnemu zgromadzeniu Spółki oraz zgromadzeniu wspólników SPV5 zostaną przedłożone do podjęcia uchwały w sprawie Połączenia, które będą zawierały zgodę na Plan Połączenia („Uchwała Połączeniowa” ). W celu podjęcia Uchwały Połączeniowej Spółka zwołała walne zgromadzenie w sposób przewidziany przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz statutem Spółki na dzień 22 marca 2023 roku, o czym Spółka zawiadomiła w raporcie bieżącym nr 6/2023 z 23 lutego 2023 roku.
Zgodnie z art. 505 § 3(1) w zw. z § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszom Spółki udostępnione są (publicznie) do wglądu:
1. Plan Połączenia wraz z załącznikami nr 1-5,
2. Sprawozdania finansowe Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za lata obrotowe 2019, 2020 i 2021, wraz ze sprawozdaniami z badania,
3. Sprawozdanie finansowe SPV5 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności SPV5 za cały okres działalności do końca 2021 roku
– nieprzerwanie (w wersji elektronicznej, z możliwością ich wydruku) do dnia zakończenia walnego zgromadzenia Spółki oraz zgromadzenia wspólników SPV5 podejmujących uchwały w sprawie Połączenia, na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki w zakładce Połączenie z LOTOS SPV5 pod adresem: www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/polaczenie-z-LOTOS-SPV5.

Spółka potwierdza i podtrzymuje, jako aktualne na dzień publikacji niniejszego raportu, wyjaśnienie zawarte w raporcie bieżącym Spółki nr 5/2023 z 16 lutego 2023 roku, że z uwagi na nieupłynięcie terminu dla sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych (oraz sprawozdań zarządów z działalności) za 2022 rok (dla obu łączących się spółek rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu), ostatnim rokiem, dla którego spółki posiadają sporządzone sprawozdania finansowe, jest rok 2021.

Spółka wyjaśnia, że SPV 5 jest spółką, która przejęła majątek wydzielany z LOTOS Paliwa sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w procedurze podziału w trybie art. 529 par. 1 pkt 4 k.s.h. - tj. zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiącą część działalności detalicznej LOTOS Paliwa (nieobjętą środkami zaradczymi, o których mowa w raporcie bieżącym Spółki Nr 43/2020 z 14 lipca 2020 r.).
Załączniki
Plik Opis
Raport_11_2023_Drugie_Zawiadomienie_Polaczenie_SPV5.pdfRaport_11_2023_Drugie_Zawiadomienie_Polaczenie_SPV5.pdf
Report_11_2023_II_Nofication_LOTOS_SPV5.pdfReport_11_2023_II_Nofication_LOTOS_SPV5.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The second notification of shareholders of the intention to merge PKN ORLEN with LOTOS SPV5 sp. z o.o. headquartered in GdańskRegulatory announcement no 11/2023 dated 2 March 2023The Management Board of PKN ORLEN S.A. (“PKN ORLEN”, „Company”) acting pursuant to Art. 504.1. of the Polish Code of Commercial Companies (“CCC”) notifies the shareholders of the intention to merge PKN ORLEN with LOTOS SPV5 sp. z o.o. headquartered in Gdańsk, KRS No. 0000896706 (“SPV5”), that will be conducted on the base of Art. 492.1.1 in connection with Art. 516.6 of the CCC, i.e. through transfer of all assets and liabilities of SPV5 (target company), PKN ORLEN sole shareholder company, to PKN ORLEN (acquiring company), without the necessity to increase the Company's share capital or amend PKN ORLEN's Articles of Association in connection with the merger (“Merger”).This notice is the second notice for the Company’s shareholders pursuant to Art. 504.1 of the Polish Code of Commercial Companies. The first notice has been published by the Company in the regulatory announcement no 5/2023 dated 16 February 2023.The transfer of all assets and liabilities of SPV5 to PKN ORLEN will take place on the Merger Date, i.e. when the Merger is recorded in the Entrepreneurs Register of the National Court Register by the registry court of proper venue for the registered office of PKN ORLEN. As from the Merger Day, PKN ORLEN will assume any and all rights and obligations of SPV5 in compliance with Art. 494.1 of the CCC (universal succession) and the effect specified in Art. 494.4 of the CCC, will not occur because apart from the Company there are no other shareholders in SPV5. On February 7, 2023 the Company and SPV5 agreed in writing on the merger plan, which was published by the Company on its website: www.orlen.pl/en/investor-relations/Merger-with-LOTOS-SPV5 (“Merger Plan”). The Merger requires resolutions of general meetings of the merging companies. Pursuant to the Merger Plan, draft resolutions on the Merger, including Merger Plan approval (“Merger resolution”) will be submitted for adoption to the general meeting of the Company and the shareholders meeting of SPV5. To adopt the Merger resolution, the Company conveyed the general meeting, pursuant to the provisions of the CCC and to the Company’s Articles of Association, for 22 March 2023, according to the regulatory announcement no 6/2023 dated 23 February 2023. Pursuant to Art. 505.3.1 in connection with par.1 of the CCC following documents are publicly available for shareholders review:1. Merger Plan with attachments 1-5;2. Financial statements of the Company and the Company’s Management Board reports for 2019, 2020 and 2021, together with the auditor’s report;3. Financial statement of SPV5 and SPV5 Management Board report for the entire period of operation until the end of 2021.- and will be continuously available (in electronic version, printable) on the PKN ORLEN’s website under the following address: www.orlen.pl/en/investor-relations/Merger-with-LOTOS-SPV5 by the day of closing of the Company’s general meeting and the shareholders meeting of SPV5 concluding the Merger resolutions.The Company confirms and maintains, as valid as of the date of publication of this announcement, the explanation contained in the regulatory announcement no 5/2023 dated 16 February 2023, that the deadline required for the preparation of annual financial statements (and Management Board reports on the operations) for 2022 has not yet passed (for both merging companies the fiscal year corresponds to the calendar year), therefore the last year for which the companies have prepared financial statements is 2021. Moreover the Company explains that SPV5 is a company that acquired the assets separated from LOTOS Paliwa sp. z o.o. headquartered in Gdańsk within the procedure of division according to Art. 529.1.4. of the CCC, i.e. it acquired an organized part of enterprise that was the part of retail business of LOTOS Paliwa (which was not included in remedies described in the Company’s regulatory announcement no 43/2020 as of 14 July 2020).This notice has been prepared pursuant to Art. 504.1 of the CCC.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-02 Adam Burak Członek Zarządu
2023-03-02 Patrycja Klarecka Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki