REKLAMA

ORZEŁ BIAŁY S.A.: wyniki finansowe

2021-04-22 00:10
publikacja
2021-04-22 00:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
ob_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_2020_signed_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
jednostkowe_sprawozdanie_zarzadu_2020_final_signed_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_lad_korporacyjny_2020_obsa_signed_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_jedn.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Orzel_Bialy_-_SBR_JSF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 506 134 611 994 113 123 142 265
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 60 225 51 965 13 461 12 080
III. Zysk (strara) netto ze sprzedaży 39 155 28 282 8 751 6 574
IV. Zysk (strata) brutto 39 687 23 844 8 870 5 543
V. Zysk (strata) netto 32 075 19 576 7 169 4 551
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 84 588 -52 479 18 906 -12 199
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 627 -7 455 -2 822 -1 733
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -46 801 37 547 -10 460 8 728
IX. Przepływy pieniężne netto razem 25 160 -22 387 5 624 -5 204
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR) 1,93 1,18 0,43 0,27
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR) 1,93 1,18 0,43 0,27
XII. Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku) 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XIII. Aktywa,razem 388 689 386 550 84 227 90 771
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 87 692 108 780 19 002 25 544
XV. Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw) 15 176 17 383 3 289 4 082
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw) 54 036 71 347 11 709 16 754
XVII. Kapitał własny 300 997 277 770 65 224 65 227
XVIII. Kapitał zakładowy 7 160 7 160 1 552 1 681
XIX. Liczba akcji na koniec okresu w szt. 16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
XX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt. 16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 18,08 16,68 3,92 3,92
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 18,08 16,68 3,92 3,92


Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego
przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,6148
zł/EUR.Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień
okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na koniec
ostatniego roku tj. kurs 4,2585 zł/EUR.Do przeliczenia
danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres
bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna
kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie, tj. kurs 4,4742 zł/EUR.Do przeliczenia danych
rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres
porównywalny przyjęto średni kurs EURO, obliczony jako średnia
arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
w danym okresie, tj. kurs 4,3018 zł/EUR.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ob_jednostkowe sprawozdanie finansowe 2020_signed_signed.pdfob_jednostkowe sprawozdanie finansowe 2020_signed_signed.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Orzeł Biały S.A.
jednostkowe sprawozdanie zarzadu_2020_final_signed_signed.pdfjednostkowe sprawozdanie zarzadu_2020_final_signed_signed.pdf Jednostkowe Sprawozdanie z działalności Spółki wraz z oświadczeniami Zarządu
oswiadczenie_lad_korporacyjny_2020_obsa_signed_signed.pdfoswiadczenie_lad_korporacyjny_2020_obsa_signed_signed.pdf Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie Ładu Korporacyjnego
oświadczenie RN jedn.pdfoświadczenie RN jedn.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej
Orzeł Biały - SBR JSF 2020.pdfOrzeł Biały - SBR JSF 2020.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Konrad Sznajder Prezes Zarządu
2021-04-22 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
2021-04-22 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Katarzyna Bochynek Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki