REKLAMA
ZAGŁOSUJ

KRYNICKI RECYKLING S.A.: Wypłata dywidendy przez Spółkę

2021-05-20 17:09
publikacja
2021-05-20 17:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Wypłata dywidendy przez Spółkę
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Krynicki Recykling S.A. ("Spółka") informuje, że obradujące w dniu 20 maja 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020 oraz użycia kwot przeniesionych z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy o treści:
„Uchwała nr 07/05/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 20 maja 2021 roku
w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020 oraz użycia kwot przeniesionych z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 348 § 1, § 3 – 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1
Dokonuje się podziału zysku netto Spółki osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r. w wysokości 11.606.758,80 zł (słownie jedenaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) w następujący sposób:
1) przeznacza się kwotę w wysokości 10.678.218,10 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemnaście złotych i dziesięć groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
2) przenosi się kwotę w wysokości 928.540,70 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści złotych i siedemdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki przeznacza się również kwotę 12.765.611,90 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) pochodzącą z kwot przeniesionych z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki.
§ 3
1. Wobec powyższego dywidenda za rok 2020 zostanie wypłacona akcjonariuszom Spółki w łącznej wysokości 23.443.830,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych), tj. w wysokości 1,35 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści pięć groszy) na każdą akcję Spółki.
2. Z uwagi na to, że na podstawie uchwały Zarządu z dnia 5 stycznia 2021 roku zatwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 7 stycznia 2021 roku akcjonariuszom Spółki została wypłacona już zaliczka na poczet dywidendy za pierwsze półrocze 2020 roku w łącznej wysokości 2.604.870,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych), tj. w wysokości 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na każdą akcję., to do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki pozostaje kwota 20.838.960,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych), z których:
a) kwota 8.073.348,10 zł (słownie: osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych i dziesięć groszy) (tj. różnica między 10.678.218,10 zł a wypłaconą zaliczką w wysokości 2.604.870,00 zł) zostanie wypłacona z zysku osiągniętego przez Spółkę w 2020 roku
b) kwota 12.765.611,90 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) zostanie wypłacone z kapitału zapasowego Spółki,
wobec czego przy uwzględnieniu ww. zaliczki do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki tytułem dywidendy za rok 2020 pozostaje kwota w wysokości 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) na każdą akcję.
§ 4
Dzień na który ustala się listę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt. 1 oraz § 2 i 3 powyżej (dzień dywidendy) ustala się na dzień 7 czerwca 2021 r., a termin wypłaty tej dywidendy ustala się na dzień 17 czerwca 2021 r.”

Łączna liczba akcji objętych dywidendą wynosi 17.365.800 (siedemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset) akcji.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-20 Adam Krynicki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki