KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Ustanowienie Programu Emisji Obligacji

2019-05-27 19:15
publikacja
2019-05-27 19:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Ustanowienie Programu Emisji Obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”, „KGHM”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 9 maja 2019 r., informuje, że w dniu 27 maja 2019 r. podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy emisyjnej, na podstawie której zostanie ustanowiony Program emisji obligacji do kwoty 4 000 000 000 PLN („Program”).

W tym samym dniu została podpisana Umowa emisyjna, której Stronami są KGHM Polska Miedź S.A. jako Emitent oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Santander Bank Polska Spółka Akcyjna jako Organizatorzy i Dealerzy.

W ramach Programu emitowane będą obligacje w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie wybranych inwestorów instytucjonalnych, będących kwalifikowanymi w rozumieniu rozporządzenia prospektowego 2017/1129.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje także, że rozważa pierwszą emisję w ramach Programu obligacji, zgodnie z następującymi założeniami:

1) Emisja zostanie przeprowadzona w czerwcu 2019 roku w jednej albo kilku seriach.

2) Maksymalna łączna wartość nominalna obligacji wyniesie do 2 000 000 000 zł.

3) Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił od 5 do 15 lat od daty emisji.

4) Obligacje będą niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.

5) Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia emisji.

Szczegółowe warunki emisji, w tym liczba serii, terminy zapadalności i ostateczna wielkość emisji zostaną ustalone przez Spółkę w terminie późniejszym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Establishment of a Bond Issue Program


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (“Company”, “KGHM”), in
reference to regulatory filing no. 16/2019 dated 9 May 2019, announces
that on 27 May 2019 it adopted a resolution on concluding an issue
agreement, on the basis of which the Bond Issue Program up to the amount
of PLN 4 000 000 000 (“Program”) will be established.


On the same day, an Issue Agreement was signed, whose parties are KGHM
Polska Miedź S.A. as Issuer and the banks Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna, Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna,
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna and Santander Bank Polska Spółka
Akcyjna as Organizers and Dealers.


Under the Program, the bonds will be issued pursuant to art. 33 point 2)
of the Act on Bonds of 15 January 2015, and offers to purchase the bonds
will be sent to no more than 149 individually identified institutional
investors, qualified pursuant to Prospectus Regulation (EU) 2017/1129.


Moreover, the Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that
it is considering the first issue under the bonds Program under the
following assumptions:


1) The issue will take place in June 2019, in one or several series.


2) The maximum total nominal value of bonds will be up to PLN 2 000 000
000.


3) The maturity of the issued bonds will be from 5 to 15 years from the
issue date.


4) The bonds will be unsecured ordinary bearer bonds with a variable
interest rate.


5) The bonds will be registered in the securities depository operated by
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. and will be placed on the
Catalyst market, in the Alternative Trading System, not later than 3
months from the issue date.


Detailed terms of the issue, including the number of series, maturity
dates and the final size of the issue will be set by the Company at a
later date.


Legal basis: Art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the
European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-27 Katarzyna Kreczmańska - Gigol Wiceprezes Zarządu
2019-05-27 Paweł Gruza Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki