126,50 zł
0,44% 0,55 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2017
Data sporządzenia: 2017-02-14
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2016 z 13 grudnia 2016 r., Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, iż zakończone zostały zasadnicze prace związane z testami na utratę wartości bilansowej zagranicznych aktywów górniczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Dla celów przeprowadzonych testów wartość odzyskiwalna została ustalona w oparciu o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych generowanych przez poszczególne aktywa, w której wzięto pod uwagę m.in. aktualne ścieżki rynkowych prognoz cenowych poszczególnych surowców oraz zweryfikowane założenia techniczno-ekonomiczne w zakresie długości życia kopalni, wolumenów produkcji, zasobności złóż, kosztów operacyjnych oraz nakładów inwestycyjnych.

Ścieżka cenowa dla miedzi została przyjęta na podstawie wewnętrznych założeń makroekonomicznych opracowanych przy wykorzystaniu dostępnych wieloletnich prognoz instytucji finansowych i analitycznych. Szczegółowa prognoza jest przygotowywana dla okresu 2017 – 2021, natomiast w latach kolejnych prognoza jest ustalona w oparciu o długoterminową cenę metalu na poziomie 6 614 USD/t (3,00 USD/lb). Dla porównania, dla celów przeprowadzenia testu na utratę wartości na 31 grudnia 2015 r., długoterminowa cena miedzi została przyjęta na poziomie 7 075 USD/t (3,21 USD/lb).

Poniżej przedstawiono kluczowe założenia techniczno-ekonomiczne przyjęte dla poszczególnych aktywów:


Sierra Gorda Założenia dla testu na Założenia dla testu na
31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2015 r.


Długość życia kopalni (lata) 24 40

Produkcja miedzi w okresie 4 352 10 750
życia kopalni (tys. t)

Średnia marża operacyjna 36% 42%
w okresie życia kopalni

Nakłady kapitałowe do 2 004 5 623
poniesienia w okresie
życia kopalni (mln USD)

Kluczowe czynniki determinujące różnice pomiędzy aktualnymi a dotychczasowymi założeniami, w szczególności produkcyjnymi jak i długości życia kopalni, dotyczą przede wszystkim:

a) nieuwzględnienia w przedstawionych założeniach produkcyjnych zagospodarowania i produkcji metali ze złoża Pampa Lina szacowanej na ok. 4 853 tys. ton; dla potrzeb przeprowadzenia testu na 31 grudnia 2016 r. wycenę złoża Pampa Lina przyjęto w oparciu o analizę wartości w porównywalnych transakcjach rynkowych; wycena ta, podobnie jak wartość przyjęta dla tego złoża na 31 grudnia 2015 r., stanowiła marginalną część wartości kopalni Sierra Gorda;

b) nieuwzględnienia w aktualnych założeniach II fazy rozwoju kopalni; biorąc pod uwagę aktualne założenia makroekonomiczne ceny molibdenu i miedzi oraz bieżący poziom efektywności operacyjnej Sierra Gorda nie zakłada się obecnie rozpoczęcia realizacji II fazy projektu;

c) przeprowadzonej w 2016 roku niezależnej weryfikacji techniczno-ekonomicznej kopalni przy zaktualizowanych ścieżkach cenowych z uwzględnieniem zaktualizowanych założeń kosztowych oraz parametrów technicznych zakładu przeróbczego.
Robinson Założenia dla testu na Założenia dla testu na
31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2015 r.


Długość życia kopalni (lata) 6 11

Produkcja miedzi w okresie 257 531
życia kopalni (tys. t)

Średnia marża operacyjna 30% 34%
w okresie życia kopalni

Nakłady kapitałowe do 316 805
poniesienia w okresie
życia kopalni (mln USD)

Kluczowe czynniki determinujące przedmiotową modyfikację założeń prognostycznych dla okresu życia kopalni Robinson są związane ze zmianą projekcji cenowych dla miedzi, wspartą przeprowadzoną w 2016 roku niezależną weryfikacją założeń techniczno-ekonomicznych planów eksploatacyjnych kopalni. Zakładała ona optymalizację poziomu nakładów kapitałowych kopalni oraz wybór najbardziej korzystnego scenariusza rozwoju kopalni pod względem wartości przyszłych przepływów pieniężnych.


Sudbury Założenia dla testu na Założenia dla testu na
(Morrison i Victoria) 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2015 r.


Długość życia kopalni (lata) 19 19

Produkcja miedzi w okresie 305 378
życia kopalni (tys. t)

Średnia marża operacyjna 61% 62%
w okresie życia kopalni

Nakłady kapitałowe do 1 616 1 446
poniesienia w okresie
życia kopalni (mln USD)


Ajax Założenia dla testu na Założenia dla testu na
31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2015 r.


Długość życia kopalni (lata) 19 21

Produkcja miedzi w okresie 1 005 1 090
życia kopalni (tys. t)

Średnia marża operacyjna 40% 42%
w okresie życia kopalni

Nakłady kapitałowe do 1 629 1 544
poniesienia w okresie
życia kopalni (mln USD)

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. przeprowadzone testy wskazały na zasadność ujęcia odpisu w kwocie 5 869,8 mln PLN, z czego kwota 4 770 mln PLN przypada na odpis z tytułu utraty bilansowej wartości udziałów w spółce holdingowej posiadającej 100% udziałów w KGHM International Ltd., a kwota 1 099,8 mln PLN przypada na odpis z tytułu utraty bilansowej wartości pożyczek udzielonych spółkom z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. przeprowadzone testy wskazały na zasadność ujęcia następujących odpisów, po uwzględnieniu efektu podatkowego (kwoty podano w USD wraz z równowartością w PLN przeliczoną według kursu średniego NBP na dzień 30 grudnia 2016 r.):

1.odpis w kwocie 1 036,3 mln USD (4 331,0 mln PLN) z tytułu utraty bilansowej wartości pożyczki udzielonej Sierra Gorda SCM;
2.odpis w kwocie 45,1 mln USD (188,7 mln PLN) z tytułu utraty bilansowej wartości aktywów kopalni Robinson;
3.odpis w kwocie 61,3 mln USD (256,3 mln PLN) z tytułu utraty bilansowej wartości aktywów kopalni Zagłębia Sudbury;
4.odpis w kwocie 99,1 mln USD (414,4 mln PLN) z tytułu utraty bilansowej wartości aktywów KGHM Ajax.

Łączna wartość powyższych odpisów z tytułu przeprowadzonych testów na utratę wartości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym po uwzględnieniu efektu podatkowego wynosi 1 241,8 mln USD (5 190,0 mln PLN).
Dokonane odpisy mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na sytuację płynnościową Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Przedstawione powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 r., których publikacja jest planowana na 16 marca 2017 r.Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Information on the results of the conducted tests for impairment


With respect to regulatory filing no. 46/2016 dated 13 December 2016,
the Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. („Company”) announces
that the major work related to testing for the impairment of
international mining assets of the KGHM Polska Miedź S.A. Group has been
completed.


For purposes of the tests conducted, the recoverable amount was set
based on an analysis of the discounted cash flow generated by individual
assets, and took into consideration among others the current forecasts
of pricing paths for individual commodities and the reviewed technical
and economic assumptions as regards mine lives, metals production
volumes, reserves and resources, operating costs and the level of
capital expenditures.


The price path for copper was set based on internal macroeconomic
assumptions developed with the use of long-term forecasts available from
financial and analytical institutions. A detailed forecast is being
prepared for the period 2017 – 2021, while for subsequent years a
forecast is based on long-term metal price of 6 614 USD/t (3.00 USD/lb).
For comparative purposes, a long-term copper price of 7 075 USD/t (3.21
USD/lb) was set for the purpose of conducting testing for impairment as
at 31 December 2015.


Following are the major technical and economic assumptions applied to
individual assets:


Sierra Gorda--------------- Assumptions for the test
------------------Assumptions for the test


------------------------------as at 31 December 2016------------------
as at 31 December 2015


Mine life
(years)----------24-------------------------------------------40


Copper production ------4 352----------------------------------------10
750during mine life (kt)Average
operating-------36%------------------------------------------42%margin
duringmine lifeCapital expenditures---2
004------------------------------------------5 623to be incurred
duringmine life (mn USD)Following are the main factors
responsible for the difference between the current and prior
assumptions, in particular as regards production and mine life:


a) presented assumptions regarding production do not include mining and
metals production from the Pampa Lina deposit estimated at approx. 4 853
thousand tonnes; for the purpose of the test as at 31 December 2016
valuation of the Pampa Lina deposit was based on comparable market
transactions, which similarly to the valuation carried out as at 31
December 2015 represented a marginal part of the value of the Sierra
Gorda mine;


b) current assumptions do not include phase II of the mine’s
development; taking into consideration current macroeconomic assumptions
for the price of molybdenum and copper and the current level of
operating efficiency of Sierra Gorda, it is presently assumed that phase
II of the project will not be commenced;


c) the independent technical and economic review of the mine conducted
in 2016 using updated pricing paths and applying updated costs
assumptions as well as the technical parameters of the processing plant.


Robinson----------------- Assumptions for the test
------------------Assumptions for the test


-----------------------------as at 31 December 2016------------------as
at 31 December 2015


Mine life
(years)-----------6-------------------------------------------11


Copper production -------257----------------------------------------531during
mine life (kt)Average
operating-------30%----------------------------------------34%margin
duringmine lifeCapital
expenditures-----316-----------------------------------------805to
be incurred duringmine life (mn USD)


The main factors responsible for the modification of forecasted
assumptions regarding the life of the Robinson mine are related to the
change in projected copper price, further supported by independent
review of technical and economic assumptions of the mine’s operating
plans conducted in 2016. It assumed optimised capital expenditures on
the mine and selection of the most advantageous mine development
scenario in terms of the level of future cash flow.


Sudbury------------------- Assumptions for the test
------------------Assumptions for the test


(Morrison and Victoria)--as at 31 December 2016------------------ as at
31 December 2015


Mine life
(years)-----------19-------------------------------------------19


Copper production -------305------------------------------------------378during
mine life (kt)Average
operating--------61%------------------------------------------62%margin
duringmine lifeCapital expenditures-----1
616-----------------------------------------1 446to be incurred
duringmine life (mn USD)


Ajax----------------------- Assumptions for the test
------------------Assumptions for the test


-----------------------------as at 31 December 2016------------------ as
at 31 December 2015


Mine life (years)----------19------------------------------------------21


Copper production ------1 005----------------------------------------1
090during mine life (kt)Average
operating-------40%----------------------------------------42%margin
duringmine lifeCapital expenditures----1
629-----------------------------------------1 544to be incurred
duringmine life (mn USD)


With respect to the separate financial statements of KGHM Polska Miedź
S.A. for the financial year ended 31 December 2016, the tests carried
out indicated justification to recognise an impairment loss in the
amount of PLN 5 869.8 million, of which: PLN 4 770 million due to an
impairment of the carrying amount of the interest in a holding company
which owns 100% of KGHM International Ltd. and PLN 1 099.8 million due
to an impairment of the carrying amount of loans granted to the
companies within the KGHM Polska Miedź S.A. Group.


With respect to the consolidated financial statements of KGHM Polska
Miedź S.A. for the financial year ended 31 December 2016, the tests
carried out indicated justification to recognise the following
impairment losses including the tax effect (amounts in USD together with
their equivalents in PLN at the average exchange rate of the National
Bank of Poland as at 30 December 2016):


1. an impairment loss in the amount of USD 1 036.3 mn (PLN 4 331.0 mn)
due to an impairment of the carrying amount of the loan granted to
Sierra Gorda SCM;


2. an impairment loss in the amount of USD 45.1 mn (PLN 188.7 mn) due to
an impairment of the carrying amount of the assets of the Robinson mine;


3. an impairment loss in the amount of USD 61.3 mn (PLN 256.3 mn) due to
an impairment of the carrying amount of the assets of the Sudbury Basin
mines;


4. an impairment loss in the amount of USD 99.1 mn (PLN 414.4 mn) due to
an impairment of the carrying amount of the assets of KGHM Ajax.


The total amount of the aforementioned impairment losses due to
impairment testing carried out in the consolidated financial statements
after including the tax effect amounts to USD 1 241.8 million (PLN 5
190.0 million).


The impairment losses recognised are a non-cash item and have no impact
on the liquidity of the KGHM Polska Miedź S.A. Group.


The amounts presented above are estimates and are subject to change. The
final results of the testing will be presented in the separate and
consolidated financial statements for 2016, the publication of which is
planned for 16 March 2017.

Legal basis: Art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the
European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-02-14 Radosław Domagalski-Łabędzki Prezes Zarządu
2017-02-14 Stefan Świątkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

  • Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl