REKLAMA
DZIEŃ UE

GPW: wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki OPEN-NET SA

2017-10-13 17:40
publikacja
2017-10-13 17:40

Uchwała Nr 1218/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki OPEN-NET S.A.

§ 1

W związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu

o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki OPEN-NET S.A.

z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia wykluczyć z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect akcje spółki OPEN-NET S.A., oznaczone kodem "PLOPNNT00011".

§ 2

Na podstawie § 12 ust. 3 i § 12a ust. 4 zdanie drugie Regulaminu Alternatywnego

Systemu Obrotu obrót akcjami spółki OPEN-NET S.A., o których mowa w § 1, podlega zawieszeniu do czasu upływu terminów, o których mowa w § 12a ust. 4 zdanie pierwsze tego Regulaminu.

§ 3

Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na akcje spółki OPEN-NET S.A., o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane

do dnia 27 października 2017 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu;

2) począwszy od dnia 30 października 2017 r. zlecenia maklerskie na akcje spółki

OPEN-NET S.A., o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 października 2017 r., z zastrzeżeniem

ust. 2 oraz § 12a ust. 4 zdanie pierwsze Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

2. Postanowienia § 3 pkt 1) niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

3. Informacja o dniu wykluczenia zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym ten dzień, z zastrzeżeniem

§ 12a ust. 4 zdanie pierwsze Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu

w alternatywnym systemie, po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania lub z powodu tego, że majątek emitenta wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów.

Odnosząc się do powyższego, Zarząd Giełdy zauważa, co następuje:

W dniu 10 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach

X Wydział Gospodarczy, wydał postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach z powodu braku środków

w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.

Z informacji uzyskanych przez Giełdę z ww. Sądu, postanowienie to stało się prawomocne z dniem 29 kwietnia 2017 r.

W związku z powyższym w dniu 29 października 2017 r. upływa 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki OPEN-NET S.A. z powodu braku środków w majątku emitenta

na zaspokojenie kosztów postępowania.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki