REKLAMA

FIGENE CAPITAL S.A.: Zawarcie Term Sheet dotyczącego potencjalnej współpracy z Afcon Renewable Energy Ltd

2021-01-12 10:00
publikacja
2021-01-12 10:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-12
Skrócona nazwa emitenta
FIGENE CAPITAL S.A.
Temat
Zawarcie Term Sheet dotyczącego potencjalnej współpracy z Afcon Renewable Energy Ltd
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka pod firmą FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („FIGENE”, „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 12 stycznia 2021r. podpisała z Afcon Renewable Energy Ltd („A.R.E.”) z siedzibą w Petach Tikva (Izrael) Term Sheet, w którym Spółka i A.R.E. („Strony”) zadeklarowały intencję prowadzenia wspólnych inwestycji w projekty farm wiatrowych w Polsce, które znajdują się w portfelu Emitenta w postaci spółek celowych („SPV”).
Grupa Afcon Holdings, do której należy Afcon Renewable Energy Ltd, to podmiot notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie, specjalizujący się w realizacji projektów infrastrukturalnych, posiadający także doświadczenie i niezbędne know-how, jako partner w realizacji projektów OZE.
Strony ustaliły skalę oraz zasady finansowania ze strony A.R.E., przy założeniu zapewnienia przez A.R.E. wymaganego wkładu finansowego (equity) na realizację każdej ze wspólnych inwestycji w łącznej wysokości do 22 mln EUR, w podziale na wkład finansowy w zamian za obejmowane udziały mniejszościowe w wybranych do współpracy spółkach projektowych SPV oraz pożyczkę typu „mezzanine”. Ponadto A.R.E. zadeklarowało możliwość zabezpieczenia w razie potrzeby dodatkowego finansowania pomostowego o charakterze krótkoterminowym na okres do 24 miesięcy.
Strony zobowiązały się, że będą dążyły do zawarcia umowy inwestycyjnej oraz wszelkich innych niezbędnych umów, w celu odzwierciedlenia i uszczegółowienia warunków określonych w zawartym porozumieniu, w formie i treści zadowalającej Strony. Ponadto umowy te będą także obejmowały warunki zwyczajowo stosowane w podobnych transakcjach, w tym m.in. oświadczenia i gwarancje każdej ze Stron i ograniczenia w przenoszeniu udziałów, jak również postanowienia dotyczące zabezpieczenia A.R.E. jako mniejszościowego udziałowca w SPV.
Wykonanie ostatecznych umów inwestycyjnych i sfinalizowanie transakcji, o których mowa powyżej, będzie uzależnione między innymi od wyniku przeprowadzenia finansowego, prawnego, technicznego i podatkowego badania due diligence, uzyskanie wszystkich stosownych zgód organów korporacyjnych, zgód osób trzecich i organów regulacyjnych w wymaganym zakresie.
Strony ustaliły okres wyłączności negocjacyjnej trwający 60 dni od daty podpisania niniejszej umowy, który zostanie automatycznie przedłużony o dodatkowe 30 dni, chyba że jedna ze stron powiadomi drugą stronę o podjęciu decyzji o nieprzedłużaniu tego okresu.
Na podstawie zawartego porozumienia, Strony nie podjęły wobec siebie żadnych finansowych czy też niefinansowych zobowiązań. Term Sheet ma na celu uporządkowanie rozmów prowadzonych przez Strony i nie kształtuje praw i obowiązków Stron.
Emitent uznał zawarcie opisanego wyżej porozumienia za informację poufną, ponieważ stanowi podstawę do rozpoczęcia negocjacji szczegółowych warunków mających na celu zapewnienie finansowania realizacji budowy farm wiatrowych o istotnej wartości, znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Grupy FIGENE, to zaś oznacza również przystąpienie przez Spółkę do realizacji kolejnego etapu przyjętej strategii.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-12 Janusz Petrykowski Prezes Zarządu Janusz Petrykowski
2021-01-12 Michał Kurek Członek Zarządu Michał Kurek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki