REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na 23.06.2022 r.

2022-05-25 12:17
publikacja
2022-05-25 12:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_WZA_ELEKTROTIM_SA_23_06_2022-sig-sig-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_WZA_ELEKTROTIM_SA_23_06_2022-sig-sig-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wzor_pelnomocnictwa_oraz_formularze.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_glosow_na_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekt_zmiana_Polityki_Wynagrodzeń_ELEKTROTIM_S.A._23_06_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dokumenty_do_rozpatrzenia_przez_WZA_ET_23-06-2022.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
Klauzula_informacyjna_WZA_ELEKTROTIM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-25
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na 23.06.2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1, § 2 i § 2(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 i § 24 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 23.06.2022 r., na godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2021 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2021 rok.
9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2021 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021.
14. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w roku 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Połetkowi z wykonania obowiązków w roku 2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2021.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Nowakowskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 r. do 24.06.2021 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Posadzy pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25.06.2021 r. do 31.12.2021 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Walulikowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2021.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2021.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku 2021.
24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Gabryjelskiego.
25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Lesława Kula.
26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
29. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 24/WZA/2019 z dnia 11.06.2019r., zmieniającej Uchwałę WZA nr 23/WZA/2018 z dnia 27.06.2018r., w sprawie wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.
31. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2021”.
32. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany „Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”.
33. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018r., poz. 757), przekazuje:
1. ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych,
2. projekty uchwał,
3. wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika,
4. projekt zmiany "Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.".
5. dokumenty, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23.06.2022 r.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A., które odbędzie się w dniu 23.06.2022 r. za wyjątkiem projektów uchwał dotyczących udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. Spółka wyemitowała 9.983.009 akcji, które uprawniają do 9.983.009 głosów.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie WZA ELEKTROTIM SA_23 06 2022-sig-sig-sig.pdfOgłoszenie WZA ELEKTROTIM SA_23 06 2022-sig-sig-sig.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA ELEKTROTIM S.A. na dzień 23.06.2022
Projekty uchwał WZA ELEKTROTIM SA_23 06 2022-sig-sig-sig.pdfProjekty uchwał WZA ELEKTROTIM SA_23 06 2022-sig-sig-sig.pdf Projekty uchwał na WZA ELEKTROTIM S.A. na dzień 23.06.2022
Wzór pełnomocnictwa oraz formularze.pdfWzór pełnomocnictwa oraz formularze.pdf Wzór pełnomocnictwa oraz formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Informacja o ogólnej liczbie głosów na WZA.pdfInformacja o ogólnej liczbie głosów na WZA.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów na WZA w dn. 23.06.2022
projekt_zmiana Polityki Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A._23 06 2022.pdfprojekt_zmiana Polityki Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A._23 06 2022.pdf Projekt zmiany "Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A."
Dokumenty do rozpatrzenia przez WZA ET 23-06-2022.zipDokumenty do rozpatrzenia przez WZA ET 23-06-2022.zip Dokumenty do rozpatrzenia przez WZA ELEKTROTIM 23.06.2022
Klauzula informacyjna_WZA_ELEKTROTIM.pdfKlauzula informacyjna_WZA_ELEKTROTIM.pdf Klauzula informacyjna WZA ELEKTROTIM S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-25 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2022-05-25 Artur Więznowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki