REKLAMA

DEKPOL S.A.: wyniki finansowe

2021-05-31 22:48
publikacja
2021-05-31 22:48
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
raport_1Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 195 120 205 148 42 676 46 664
II. Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej 14 788 11 498 3 234 2 615
III. Zysk (strata) brutto 9 271 10 041 2 028 2 284
IV. Zysk (strata) netto 7 489 8 133 1 638 1 850
V. Zysk (strata) ne jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,90 0,97 0,20 0,22
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (50 728) 12 970 (11 095) 2 950
VII. Przepływy pieniężne netto z dzialaności inwestycyjnej (3 784) (2 873) (828) (654)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 791 (47 466) 173 (10 797)
IX. Przepływy piniężne netto, razem (53 720) (37 369) (11 750) (8 500)
X. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XI. Aktywa razem 934 672 953 497 200 560 206 617
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 631 807 660 017 135 572 143 022
XIII. Zobowiązania długoterminowe 175 888 128 920 37 742 27 936
XIV. Zobowiązanie krótkoterminowe 455 919 531 097 97 830 115 086
XV. Kapitał własny 302 865 293 479 64 988 63 595
XVI. Kapitał zakładowy 8 363 8 363 1 795 1 812
XVII. Liczba akcji na koniec okresu 8 362 549 8 362 549 8 362 549 8 362 549
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 36 35 8 8
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
raport 1Q2021.pdfraport 1Q2021.pdf Raport 1Q2021 GK DEKPOL

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Mariusz Tuchlin Prezes Zarządu Mariusz Tuchlin
2021-05-31 Katarzyna Szymczak-Dampc Wiceprezes Zarządu Katarzyna Szymczak-Dampc
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki