103,5000 zł
0,78% 0,8000 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

DOKONANIE PODZIAŁU CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 25 / 2019 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2019-08-30
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
DOKONANIE PODZIAŁU CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
DOKONANIE PODZIAŁU CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A.
Raport bieżący nr 25/2019
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 27 lutego 2019 r., nr 7/2019 z dnia 29 marca 2019 r. oraz nr 9/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014843, NIP: 526-00-06-841, o kapitale zakładowym i kapitale wpłaconym w wysokości 262 470 034 zł („Bank”), zawiadamia o dokonaniu podziału Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024477 („CDM” lub „Spółka Dzielona”)(„Podział CDM”).
Podział CDM został dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 1 ksh, tj. poprzez:
1. przeniesienie na Bank części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich („Działalność Maklerska”); oraz
2. przeniesienie na Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030709, części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej z wykonywaniem usług call center („Działalność Call Center”).
Zarząd Banku niniejszym informuje, że w dniu 30 sierpnia 2019 r. powziął informację o wykreśleniu CDM z Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 sierpnia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym, zgodnie z art. 530 § 1 ksh Spółka Dzielona została rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodnie z art. 531 § 1 ksh Podział CDM stał się prawnie skuteczny.

Podstawa prawna:

Art. 539 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych i art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman"></font><br/>UNOFFICIAL TRANSLATION<br/><br/>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 6.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<b><span lang="EN-GB"><font color="black">COMPLETION OF THE DIVISION OF
CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO S.A.</font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 6.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 43.9pt; text-indent: -43.9pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN-GB" style="letter-spacing: -.1pt"><font color="black">Current
Report No. </font></span><font color="black"><span> 25</span><span lang="EN-GB" style="letter-spacing: -.1pt">/2019</span></font>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 6.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN-GB">Reference is made to the current report No. 5/2019 of
27 February 2019, No. 7/2019 of 29 March 2019 and No.  9/2019 of 15
April 2019. The management board of <b>Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna</b> with its registered office in Warsaw, postal address: ul.
Grzybowska 53/57, 00-950 Warsaw, entered in the Register of Business
Entities kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in
Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under
KRS No. 0000014843, NIP: 526-00-06-841, with a share capital and paid-up
capital of PLN 262,470,034 (the “<b>Bank</b>”), hereby gives
notice of the completed division of Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
with its registered office in Warsaw, postal address: ul. Wołoska 18,
02-675 Warsaw, entered in the Register of Business Entities kept by the
District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial
Division of the National Court Register, under KRS No. 0000024477 (“<b>CDM"
</b>or the “<b>Company Being Divided</b>”)(the “<b>CDM
Division</b>”).</span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 6.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN-GB">The CDM Division was effected in accordance with the
procedure specified in Art. 529 § 1.1 of the CCC, i.e. through:</span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 6.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span>1.</span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">      
</font></span><span lang="EN-GB">a transfer to the Bank of a part of the
assets and liabilities and the rights and obligations of the Company
Being Divided in the form of an organised part of the enterprise of CDM
connected with the provision of brokerage services (the “<b>Brokerage
Business</b>”); and </span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 6.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span>2.</span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">      
</font></span><span lang="EN-GB">a transfer to Centrum Bankowości
Bezpośredniej sp. z o.o. with its registered office in Krakow, entered
in the Register of Business Entities maintained by the District Court
for Krakow-Śródmieście, XI Commercial Division of the National Court
Register, under KRS No. 0000030709, of a part of the assets and
liabilities and the rights and obligations of the Company Being Divided
in the form of an organised part of the enterprise of CDM connected with
the provision of call center services (the “<b>Call Center Business</b>”).</span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 6.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN-GB">The management board of the Bank hereby notifies
that, on 30 August 2019, it learned of the striking off of CDM from the
National Court Register on 30 August 2019 by the District Court for the
Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the
National Court Register. Consequently, pursuant to Art. 530 § 1 of the
Commercial Companies Code, the Company Being Divided was wound up
without going into liquidation on the date on which it was struck off
the National Court Register and, in accordance with Article 531 § 1 of
the Commercial Companies Code, the CDM Division has become legally
effective. </span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 6.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<b><span lang="EN-GB" style="letter-spacing: -.15pt"><font color="black">Legal
basis:</font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 6.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN-GB" style="letter-spacing: -.05pt"><font color="black">Art.
539 §1 and 2 of the Act of 15 September 2000 – the Commercial Companies
Code (Journal of Laws of 2019, item 505, as amended), in connection with
Article </font></span><span lang="EN-GB">402(1)<sup> </sup></span><span lang="EN-GB" style="letter-spacing: -.05pt"><font color="black">of
the Commercial Companies Code and Article 56 section 1.2 of the Act on
Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial
Instruments to Organised Trading, and Public Companies of 29 July 2005
(consolidated text: Journal of Laws of 2019, item 623, as amended).</font></span>
</p>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-30 Marek Tomczuk Wiceprezes Zarządu Banku
2019-08-30 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.