1,1500 zł
0,00% 0,0000 zł
HERKULES SA (HRS)

Komunikaty spółki - HERKULES

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska
Informacja o podpisaniu aneksu do istotnej umowy wykonawczej przez spółkę zależną od Herkules S.A.
Zawarcie umów kredytowych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej i powołanie Wiceprezesa Zarządu
Wyniki finansowe
Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących, które zostaną ujęte sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2019 r.
Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Herkules S.A.
Informacja o powstaniu możliwości naliczenia kar umownych z tytułu realizacji przez spółkę zależną od Herkules S.A. istotnej umowy wykonawczej
Zmiany w składzie Komitetu Audytu Herkules S.A.
Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Herkules S.A.
Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Herkules S.A.
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A. w dniu 12 czerwca 2019 r.
Rezygnacja Członka Zarządu Herkules S.A.
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
HERKULES 0,00% 1,15
2019-11-19 11:00:00

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.