REKLAMA

Zysk netto Grupy Azoty w III kw. wyniósł 31,1 mln zł, powyżej konsensusu

2020-11-19 07:52
publikacja
2020-11-19 07:52
Grupa Azoty

Zysk netto Grupy Azoty przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale 2020 roku wyniósł 31,1 mln zł - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik jest o 166 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał wynik netto na poziomie 11,7 mln zł (przedział od 1,8 do 24,8 mln zł).

Wyższy od oczekiwań o 8,3 proc. jest też wynik EBITDA Grupy Azoty. Wyniósł on 250 mln zł.

Zysk operacyjny Grupy Azoty wyniósł w trzecim kwartale 61,6 mln zł, wobec 34,2 mln zł konsensusu.

Przychody grupy okazały się wyższe od konsensusu o 8,5 proc. i wyniosły 2,416 mld zł.

Przychody segmentu nawozy agro wyniosły w trzecim kwartale 1,441 mld zł i stanowiły łącznie 60 proc. całości przychodów, w tym nazowy produkowane przez niemiecką spółkę Compo Expert 14 proc.

Przychody segmentu chemia wyniosły 612 mln zł i stanowiły 25 proc. przychodów grupy, segment tworzyw przyniósł 245 mln zł przychodów (10 proc. całości), energetyka 56 mln zł (2 proc.),a pozostałe 62 mln zł (3 proc.).

Wydatki inwestycyjne Grupy Azoty wyniosły od początku roku 1,72 mld zł, w tym inwestycje związane z rozwojem biznesu 1,16 mld zł, z utrzymaniem biznesu 212 mln zł, mandatowe 198 mln zł, zakupy gotowych dóbr 22 mln zł, a pozostałe (komponenty, remonty) 131 mln zł.

Planowany CAPEX Grupy Azoty w całym 2020 roku to około 3,8 mld zł.

Narastająco od początku 2020 roku Grupa Azoty wygenerowała 7,8 mld zł przychodów ze sprzedaży, 1 mld zł zysku EBITDA i 12,9 proc. marży EBITDA. Jest to spadek wyników rok do roku o 878 mln zł (przychody), 205 mln zł (EBITDA) i 1,1 p.p. (marża EBITDA).

Spółka podała, że pozytywny wpływ na jej wyniki miały m.in. środki budżetowe przyznawane w ramach Tarcz, a także rekompensaty z tytułu pokrycia skutków wzrostu cen energii elektrycznej w wyniku wzrostu cen uprawnień do emisji CO2.

"Cieszy nas stabilność kluczowego segmentu nawozowego, w którym zwiększyliśmy sprzedaż i utrzymaliśmy wysoką, kilkunastoprocentową marżę EBITDA, co zawdzięczamy relatywnie niskim cenom gazu. Pozostałe segmenty pozostają pod silnym wpływem rozwoju pandemii, która przyczyniła się do zerowej marży w Chemii i ujemnej marży w Tworzywach i ta sytuacja może się utrzymać do czasu, kiedy kluczowe światowe gospodarki powrócą na ścieżkę wzrostu gospodarczego" - powiedział pełniący obowiązki prezesa Grupy Azoty Mariusz Grab.

SEGMENT NAZOWY

Segment Nawozy uzyskał w trzecim kwartale 2020 roku przychody w wysokości 1441 mln zł (podczas gdy rok wcześniej było to 1522 mln zł), osiągając marżę EBITDA w wysokości 13,8 proc. wobec 14,1 proc. przed rokiem.

Od początku roku segment wygenerował 4769 mln zł przychodów i 13,7 proc. marży EBITDA, czyli wielkości nieco niższe niż rezultaty odnotowane przed rokiem (5191 mln zł przychodów, 15,4 proc. marży EBITDA).

"Utrzymanie wysokich marż w segmencie było możliwe ze względu na ceny gazu, które w trzecim kwartale 2020 roku były o niemal 20 proc. niższe r/r. Segment Nawozy jest najbardziej stabilny i odporny na rozwój pandemii. Wolumeny sprzedaży były wyższe w III kw. i w ujęciu narastającym w porównaniu do analogicznych okresów 2019 roku. W wyniku działania konkurencji ceny nawozów, zarówno azotowych, jak i wieloskładnikowych, były niższe, porównując do ubiegłego roku. Wyjątkiem jest Compo Expert, gdzie ceny większości produktów specjalistycznych były wyższe, a ceny nawozów wieloskładnikowych jedynie nieznacznie niższe. Sprzyjała temu przyjęta strategia marketingowa oraz słabsze notowania PLN w relacji do USD i EUR" - napisano w komunikacie Grupy Azoty.

SEGMENT TWORZYWA

Przychody ze sprzedaży segmentu tworzywa wyniosły w trzecim kwartale 245 mln zł (spadek o 93 mln zł r/r), a marża EBITDA minus 3,3 proc. (spadek o 5,2 p.p r/r).

W ujęciu narastającym łączne przychody segmentu wyniosły 837 mln zł (spadek o 292 mln zł r/r), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie minus 2,4 proc. (spadek o 9,2 p.p. r/r).

Ceny surowców podstawowych (benzen, fenol) pozostawały niskie. Ceny produktów, w tym głównie poliamidu, zanotowały dalszy spadek i były o ok. 20 proc. niższe r/r.

"Sytuacja w segmencie pozostaje trudna, a rozwój pandemii koronawirusa szczególnie mocno dotknął docelowe branże dla produktów segmentu. Przewiduje się, że rynek wróci do równowagi w momencie, gdy kluczowe gospodarki Europy i Świata wrócą do stanu sprzed pandemii" - napisano w komunikacie.

SEGMENT CHEMIA

W porównaniu do wyników z ubiegłego roku segment Chemia odnotował w trzecim kwartale wzrost przychodów do poziomu 612 mln zł (tj. o 6,6 proc. r/r) przy jednoczesnym spadku marży EBITDA o 5,8 p.p. do poziomu 0,1 proc.

Sprzedaż w ujęciu ilościowym dla większości produktów segmentu była wyższa niż przed rokiem, istotny spadek odnotowano jedynie dla siarki i pozostałych roztworów mocznika. Trudna sytuacja rynkowa miała jednak odzwierciedlenie w poziomie cen, które były niższe r/r dla niemal wszystkich grup produktowych. Największe ujemne odchylenia na cenie dotyczyły alkoholi OXO i melaminy, w którą uderzył spadek popytu na rynku meblarskim.

Wyniki Grupy Azoty w trzecim kwartale 2020 r. i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz do wyników poprzednich okresów (dane w mln zł)
3Q2020 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2020 rdr
Przychody 2416,0 2227,0 8,5% -5,8% 6,5% 7789,0 -10%
EBITDA 250,0 230,7 8,3% -24% -21% 1003,0 -17%
EBIT 61,6 34,2 79,9% -49% -50% 434,0 -27%
zysk netto j.d. 31,1 11,7 165,8% -57% -30% 226,5 -41%
marża EBITDA 10,3% 10,4% -0,04 -2,56 -3,54 12,88% -1,05
marża EBIT 2,5% 1,5% 1,01 -2,17 -2,93 5,57% -1,26
marża netto 1,3% 0,5% 0,77 -1,51 -0,66 2,91% -1,52

pr/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki