1,5800 zł
-1,86% -0,0300 zł
Vivid Games SA (VVD)

Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Spółki.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tekst_jednolity_statutu_14.11.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-14
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 14 listopada 2019 r. otrzymał informację o rejestracji w tym samym dniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy zmian w Statucie Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 21 października 2019 roku uchwałę nr 4 w przedmiocie zmiany §7 Statutu dotyczącego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Wskazane postanowienie Statutu Spółki otrzymało następujące brzmienie, w miejsce dotychczasowego:
1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 000 000,00 (słownie: jeden milion 00/100) złotych w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 21 października 2019 r.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu.
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest umocowany w szczególności do:
a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych
S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru i złożenia stosownych wniosków do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.;
c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji i zaoferowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw
do akcji lub praw poboru do obrotu na rynku regulowanym.
W związku z powyższą zmianą został przyjęty tekst jednolity Statutu, stanowiący załącznik do niniejszego komunikatu.
Załączniki
Plik Opis
Tekst jednolity statutu_14.11.2019.pdfTekst jednolity statutu_14.11.2019.pdf Tekst jednolity Statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Remigiusz Kościelny Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.