REKLAMA

SERINUS ENERGY PLC.: Stan posiadania akcji w Spółce

2021-04-26 08:00
publikacja
2021-04-26 08:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
13_2021_zalacznik_-_attachment.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-26
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Stan posiadania akcji w Spółce
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W związku z regulacją art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zważywszy, że akcje Serinus Energy plc („Spółka”) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja o wpłynięciu do Spółki w dniu 23 kwietnia 2021 r. zawiadomienia od Kulczyk Investments S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, przygotowanego zgodnie z regulacjami AIM w Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z treścią zawiadomienia Kulczyk Investments S.A. nie posiada obecnie akcji Spółki i nie jest uprawniona do wykonywania prawa głosu w Spółce. Zmiana udziału nastąpiła na skutek zbycia akcji przez Kulczyk Investments S.A. w dniu 22 kwietnia 2021 roku.

Spółka przypomina, że poprzednia informacja o stanie posiadania Kulczyk Investments S.A., została przekazana przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 50/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku na podstawie otrzymanego zawiadomienia, przygotowanego zgodnie z regulacjami AIM w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z tą informacją Kulczyk Investments S.A. posiadała 90.984.765 akcji uprawniających do wykonywania 7,98% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi oryginalne zawiadomienie sporządzone w języku angielskim, przekazywane do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com.
Załączniki
Plik Opis
13 2021_załącznik - attachment.pdf13 2021_załącznik - attachment.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 13/2021Date: 2021-04-26Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plcTitle: Holding in the Company


Legal basis: other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62(8) of the
Act of 29 July 2005 on Public Offering, the Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and on
Public Companies, considering that the shares of Serinus Energy plc (the
"Company") are listed on AIM in the UK, the Management of the Company
announces that outside the Republic of Poland it has published
information that on April 23, 2021 it received a notification from
Kulczyk Investments S.A., given under the AIM regulations, of the change
in its share of the total number of votes in the Company.


According to the notification Kulczyk Investments S.A. currently does
not hold shares in the Company and is not entitled to exercise votes in
the Company. The change resulted from the disposal of shares by Kulczyk
Investments S.A. on April 22, 2021.


The Company reminds that the previous information about the share held
by Kulczyk Investment S.A. in the total number of votes in the Company,
was provided by the Company in the current report No. 50/2020 of
December 23, 2020, based on the notification prepared in line with AIM
regulations. In accordance with the said information Kulczyk Investments
S.A. held 90,984,765 shares authorising it to exercise 7.98% in the
total number of votes in the Company.


The original notification prepared in English, published by the Company
in the UK constitutes an attachment to this current report and will also
be available on the Company's website: www.serinusenergy.com.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki