REKLAMA

RAFAKO: Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.

2020-11-10 22:02
publikacja
2020-11-10 22:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-10
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. informującego o zawarciu z PKO BP S.A. („Bank”) aneksu nr 31 do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 7 lutego 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł aneks nr 33 do Umowy („Aneks”).

Aneks zawiera przede wszystkim następujące zmiany:

A. Określenie limitu kredytowego w kwocie 119.916.154,85 PLN (słownie złotych: sto dziewiętnaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery 85/100) w ramach którego Bank udziela Emitentowi następujących sublimitów.
1) kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 50.000.000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów 00/100);
2) kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN i EUR do kwoty 7.000.000,00 PLN (słownie złotych: siedem milionów 00/100) na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności;
3) linii gwarancji bankowych w walucie PLN, CZK, USD, EUR i GBP wraz z kredytem obrotowym odnawialnym w walucie PLN na pokrycie zobowiązań Emitenta z tytułu wypłat dokonanych w ramach gwarancji bankowych udzielonych przez Bank do kwoty 119.916.154,85 PLN (słownie złotych: sto dziewiętnaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery 85/100);

Łączna suma kwot wykorzystanych sublimitów udzielonych w ramach limitu kredytowego nie może przekroczyć kwoty 119.916.154,85 PLN (słownie złotych: sto dziewiętnaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery 85/100).

B. Aneks określa termin wykorzystania i spłaty limitu kredytowego do dnia 10 stycznia 2021 roku.

Aneks nie zmienia treści pozostałych istotnych warunków przedstawionych w Umowie, w tym m.in. warunków finansowych i struktury zabezpieczeń.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-10 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2020-11-10 Ewa Porzucek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki