REKLAMA

QUERCUS TFI S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

2023-01-13 14:32
publikacja
2023-01-13 14:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-13
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również „Emitent”) określa daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023:
1. Skonsolidowany raport roczny za 2022 r. - 28 marca 2023 r.
2. Jednostkowy raport roczny za 2022 r. - 28 marca 2023 r.
3. Skonsolidowany raport za I kwartał 2023 r. - 21 kwietnia 2023 r.
4. Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 r. - 11 sierpnia 2023 r.
5. Skonsolidowany raport za III kwartał 2023 r. - 20 października 2023 r.

Emitent oświadcza, że na podstawie par. 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757; dalej również "Rozporządzenie"), Emitent, jako jednostka dominująca, nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych w 2023 r. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierać kwartalne informacje finansowe, zawierające informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia.

Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego, tylko skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania.

Dodatkowo Emitent informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r. oraz II kwartał 2023 r., zgodnie z par. 79 ust. 2 Rozporządzenia.Podstawa prawna:
- par. 62 ust. 1 i 3, 79 ust. 2, 80 ust. 1 Rozporządzenia,
- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-13 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2023-01-13 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki