POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

2019-07-16 17:12
publikacja
2019-07-16 17:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-16
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o zawarciu umowy o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa („Umowa”) pomiędzy PERN S.A. z siedzibą w Płocku a („Zamawiający”) a konsorcjum, w skład którego wchodzi Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (spółka zależna od Emitenta) („NN”) oraz Przedsiębiorstwem „AGAT” S.A. z siedzibą w Koluszkach („AGAT”) (NN i AGAT łącznie jako „Konsorcjum”). Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Konsorcjum na rzecz Zamawiającego zbiornika magazynowego 32000 m³ dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miejsca oczekiwania cystern na załadunek w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach („Zadanie”).

Wynagrodzenie na rzecz Konsorcjum za wykonanie Zadania jest zryczałtowane i wynosi łącznie 50.975.000,00 PLN netto, z czego 25.727.684,00 PLN netto przypada na NN. Wynagrodzenie jest płatne w częściach, w zależności od etapu realizacji Zadania. Na podstawie Umowy Konsorcjum zobowiązało się wykonać Zadanie w terminie do 31 maja 2020 r. Na podstawie Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres od 12 do 72 miesięcy w zależności od przedmiotu gwarancji. Niezależnie od udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi z tytułu wad fizycznych Zadania przez okres 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego.

Celem pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, Konsorcjum wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie środków pieniężnych przekazanych na rachunek Zamawiającego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 10% wynagrodzenia netto. Zabezpieczenie będzie obowiązywało do 60 dni od dnia podpisania przez Konsorcjum z Zamawiającym protokołu pogwarancyjnego.
Umowa przewiduje możliwość naliczenia przez Zamawiającego kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy m.in. w następujących przypadkach i wysokościach: (i) opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum w oddaniu Zadania – 0,2% wynagrodzenia netto Konsorcjum za dzień, (ii) opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum w oddaniu każdego z etapów – 0,2% wynagrodzenia netto danego etapu za dzień, (iii) opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum w usunięciu stwierdzonych wad – 0,1% wynagrodzenia za dzień, (iv) za odstąpienie od Umowy przez Konsorcjum lub Zamawiającego – 10% wynagrodzenia netto. Łączna wysokość kar umownych została ograniczona co do zasady, do wysokości 35% przysługującego Konsorcjum wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający może dochodzić dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych.

Konsorcjum może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych przez Kodeks cywilny. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w całości lub części z przyczyn dotyczących Konsorcjum, w szczególności gdy: (i) opóźnienia Konsorcjum z wykonaniem robót przekroczyły 30 dni roboczych, (ii) Konsorcjum zawarło umowę z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, (iii) Konsorcjum istotnie naruszyło Umowę i nie usunęło skutków tych naruszeń w terminie.

Pozostałe postanowienia Umowy, w szczególności w zakresie podwykonawców, ubezpieczenia, obowiązków stron, praw autorskich nie odbiegają znacząco od postanowień zawieranych w umowach tego rodzaju.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-16 Michał Głowiński Specjalista ds. prawnych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki