REKLAMA

PGNIG: Wydanie przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wyroku końcowego w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG S.A. przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export dotyczącym zmiany ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez PAO Gazprom i OOO Gazprom Export na podstawie Kontraktu Jamalskiego

2020-03-30 18:04
publikacja
2020-03-30 18:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-30
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Wydanie przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wyroku końcowego w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG S.A. przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export dotyczącym zmiany ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez PAO Gazprom i OOO Gazprom Export na podstawie Kontraktu Jamalskiego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („PGNiG” lub „Spółka”) informuje, że dnia 30 marca 2020 r. powziął informację o wydaniu przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie („Trybunał Arbitrażowy”) w dniu 30 marca 2020 r. wyroku końcowego w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export (dalej łącznie „Gazprom”), dotyczącym obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom na podstawie kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1996 r. („Kontrakt Jamalski”), o którym to postępowaniu Spółka informowała w raportach bieżących nr 43/2015 z dnia 13 maja 2015 r., nr 37/2018 z dnia 30 czerwca 2018 r. oraz nr 59/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r.

Na mocy wyroku końcowego Trybunał Arbitrażowy zmienił formułę cenową zakupu gazu dostarczanego przez Gazprom w ramach Kontraktu Jamalskiego m.in. poprzez jej istotne i bezpośrednie powiązanie z notowaniami rynkowymi gazu ziemnego na europejskim rynku energetycznym. Zastosowanie zmienionej formuły cenowej będzie oznaczać dla PGNiG zasadniczą poprawę warunków prowadzenia działalności handlowej dzięki większej spójności pomiędzy indeksacją cen wpływających na koszt pozyskania gazu z importu, a rynkową polityką cenową sprzedaży gazu.

Zgodnie z zapisami Kontraktu Jamalskiego oraz wyrokiem końcowym, nowa cena kontraktowa ustalona przez Trybunał Arbitrażowy dotyczy dostaw gazu realizowanych od dnia 1 listopada 2014 r., tj. od daty złożenia przez PGNiG wniosku o renegocjację ceny kontraktowej.

W związku z powyższym, we wstępnej ocenie Spółki, wsteczne rozliczenie wynikające z wyroku końcowego Trybunału Arbitrażowego wskazuje na występowanie różnicy do zwrotu przez Gazprom na rzecz PGNiG w kwocie około 1,5 miliarda dolarów amerykańskich za okres od 1 listopada 2014 r. do 29 lutego 2020 r.

PGNiG realizuje działania mające na celu implementację wyroku oraz uzyskanie zwrotu wyżej wymienionej kwoty i analizuje sposób ujęcia rozstrzygnięcia w sprawozdaniu finansowym.

Spółka wskazuje na możliwość zmiany w przyszłości ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom efektywnie od dnia 1 listopada 2017 r., wskutek wniosku Spółki o renegocjację ceny kontraktowej, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 91/2017 z dnia 1 listopada 2017 r. Ponadto Spółka wskazuje na możliwość zmiany w przyszłości ceny kontraktowej wskutek wniosku o renegocjację złożonego przez Gazprom, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 96/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Warsaw, 30 March 2020


The issuance by the Arbitral Tribunal in Stockholm of a final award in
the arbitration proceedings brought by PGNiG S.A. against Gazprom PJSC
and Gazprom Export regarding the revision of the contract price for gas
supplied by Gazprom PJSC and Gazprom Export LLC under the Yamal Contract


Current report No. 13/2020The management board of Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (“PGNiG” or the “Company”)
announces that on 30 March, 2020 it learned that on 30 March, 2020 the
Arbitral Tribunal in Stockholm (the “Arbitral Tribunal”) issued a final
award in the arbitration proceedings brought by PGNiG against Gazprom
PJSC and Gazprom Export LLC (jointly referred to as “Gazprom”) regarding
the revision of the contract price for gas supplied by Gazprom under a
contract for the sale of natural gas to the Republic of Poland of 25
September 1996 (the “Yamal Contract”). Information about said
proceedings was disclosed by the Company in current reports No. 43/2015
dated 13 May 2015, No. 37/2018 dated 30 June 2018 and No. 59/2019 dated
13 December 2019.


Under the final award, the Arbitral Tribunal revised the price formula
for the purchase of gas supplied by Gazprom under the Yamal Contract,
inter alia, through its material and direct connection with the market
price of natural gas on the European energy market. For PGNiG, a change
of the price formula results in a substantial improvement of terms of
its commercial activity thanks to greater compatibility between
indexation of the price that impact the cost of sourcing imported gas,
and the market gas sale pricing policy.


According to the provisions of the Yamal Contract and the final award,
the new contract price determined by the Arbitral Tribunal should apply
retroactively from 1 November 2014, i.e., from the date of the
submission by PGNiG of its price revision request.


According to the Company’s preliminarily assessment, the retroactive
settlement under the final award of the Arbitral Tribunal results in a
price difference payable by Gazprom to PGNiG of approximately USD 1.5
billion for the period from November 1, 2014 to February 29, 2020.


PGNiG is taking steps to have the award implemented as well as to get a
return of the abovementioned amount and is in the process of analysing
how to present the consequences of the award in its financial statements.


The Company notes that the contract price for the gas supplied by
Gazprom under the Yamal Contract might be changed in the future,
effectively as of 1 November 2017, as a consequence of the Company’s
request for the revision of the contract price which the Company
referenced in the current report No. 91/2017 of 1 November 2017. The
Company also notes that the contract price might be changed in the
future as a consequence of Gazprom’s request for the revision of the
contract price which the Company referenced in the current report No.
96/2017 of 8 December 2017.
INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-30 Jerzy Kwieciński Prezes Zarządu
2020-03-30 Przemysław Wacławski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki