REKLAMA

Medicofarma Biotech S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu wybranego w ramach konkursu NUTRITECH

2023-10-23 20:42
publikacja
2023-10-23 20:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-23
Skrócona nazwa emitenta
Medicofarma Biotech S.A.
Temat
Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu wybranego w ramach konkursu NUTRITECH
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2023 z dnia 19 lipca 2023 r., w którym Spółka przekazała do publicznej wiadomości informację o uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny merytorycznej wniosku dotyczącego projektu pt. „Napój witaminowy wzbogacony o związki pochodzenia naturalnego o naukowo potwierdzonej skuteczności wspomagający leczenie zespołu jelita drażliwego” (dalej „Projekt”), złożonego przez konsorcjum: Medicofarma Spółka Akcyjna, Medicofarma Biotech Spółka Akcyjna i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (dalej „Konsorcjanci”) w ramach I konkursu Programu rządowego Nutritech – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej „NCBR”), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta Umowa o dofinansowanie Projektu (dalej „Umowa”).

Zgodnie z Umową, całkowita kwota kosztów kwalifikowanych w ramach Projektu wynosi 8.600.221,34 zł (słownie: osiem milionów sześćset tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych i 34/100), przy czym:
1) maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na badania przemysłowe wynosi 1.548.005,77 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięć złotych i 77/100);
2) maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na prace rozwojowe wynosi 6.752.588,51 zł (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i 51/100);
3) maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na prace przedwdrożeniowe wynosi 299.627,06 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych i 06/100).

Na warunkach określonych w Umowie, NCBR przyznał dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 5.306.698,36 zł (słownie: pięć milionów trzysta sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i 36/100), przy czym:
1) maksymalna kwota dofinansowania na badania przemysłowe wynosi 1.161.004,27 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt jeden tysięcy cztery złote i 27/100);
2) maksymalna kwota dofinansowania na prace rozwojowe wynosi 3.876.029,77 zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych i 77/100);
3) maksymalna kwota dofinansowania na prace przedwdrożeniowe wynosi 269.664,32 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote i 32/100).

Wartość dofinansowania przypadająca na Spółkę wynosi maksymalnie 3.594 605,26 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięć złotych i 26/100). Udział we wkładzie własnym Projektu przypadający na Spółkę został określony na 2.820.602,72 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset dwa złote i 72/100).

W przypadku zmiany kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, wynikającej ze zmiany zakresu Projektu, kwota przyznanego dofinansowania może ulec zmianie.

Zgodnie z Umową, okres realizacji Projektu rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2023 r. i kończy się w dniu 30 czerwca 2027 r.
Zgodnie z postanowieniami Umowy, Konsorcjanci zobowiązani są m.in. do:
1) osiągniecia założonych celów i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie,
2) wniesienia zadeklarowanego wkładu własnego na realizację Projektu (stanowiącego różnicę między kwotą kosztów kwalifikowanych, a kwotą dofinansowania) oraz sfinansowania kosztów niekwalifikowanych niezbędnych do realizacji Projektu;
3) realizacji pełnego zakresu rzeczowego Projektu oraz wdrożenia wyników prac B+R w okresie trzech lat od zakończenia realizacji Projektu.

Umowa określa szczegółowe zasady oraz harmonogram wypłaty kwot dofinansowania.

W przypadku niewniesienia lub nieprawidłowego udokumentowania wniesionego wkładu własnego przez Konsorcjantów, NCBR jest uprawnione do wezwania do zwrotu części środków z dofinansowania w wysokości proporcjonalnej do części niewniesionego lub nieprawidłowo udokumentowanego wkładu własnego.

W przypadku, jeśli NCBR stwierdzi, że dotychczasowa realizacja Projektu wskazuje na brak możliwości osiągnięcia zakładanych wyników i celów Projektu, przez co realizacja Projektu stała się niemożliwa lub z punktu widzenia interesu publicznego niecelowa, NCBR może podjąć decyzję o zaprzestaniu dalszej realizacji Projektu.

Umowa szczegółowo określa przypadki, w których NCBR może wstrzymać dofinansowanie albo rozwiązać Umowę, co obejmuje m.in. sytuacje, w których Konsorcjanci nie wywiązują się z obowiązków określonych w Umowie, stwierdzenie przez NCBR, że dalsza realizacja Projektu jest niemożliwa lub niecelowa, stwierdzenie przez NCBR braku postępów w realizacji Projektu w stosunku do terminów określonych we wniosku o dofinansowanie, co sprawia, że można mieć uzasadnione przypuszczenie, że Projekt nie zostanie zrealizowany lub jego cel nie zostanie osiągnięty, brak wdrożenia wyników prac B+R lub wdrożenie ich w innym zakresie lub terminie, niż określony we wniosku.

W przypadku uznania kosztów za niekwalifikowane, NCBR uprawnione jest do żądania zwrotu kosztów uznanych za niekwalifikowane wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

W przypadku, gdy ewentualne niepowodzenie realizacji Projektu związane będzie z wystąpieniem siły wyższej, ryzykiem naukowym, wynikającym z realizacji badań lub znacznej i niemożliwej do przewidzenia zmiany stosunków społeczno-gospodarczych i przeprowadzona analiza wykaże, że niepowodzenie realizacji Projektu nie nastąpiło na skutek nieuprawnionego działania lub zaniechania Konsorcjantów, Konsorcjanci nie będą zobowiązani do zwrotu dofinansowania.

Zarząd uznał informację o zawarciu Umowy za informację poufną, gdyż środki otrzymane na podstawie Umowy stanowić będą istotny element finansowania działalności Spółki, a także z uwagi na fakt, iż w opinii Zarządu realizacja Projektu ma dużą szansę na późniejszą komercjalizację w kraju i za granicą.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-23 Cezary Kilczewski Prezes Zarządu Cezary Kilczewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki