95,74 zł
0,29% 0,28 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

I. Raporty okresowe za 2018 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

1. Raport roczny za 2018 rok - 14 marca 2019 roku;
2. Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok - 14 marca 2019 roku;
3. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej – 14 marca 2019 roku.

II. Raporty okresowe za 2019 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

1.Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2019 roku - 15 maja 2019 roku;
- za III kwartał 2019 roku - 13 listopada 2019 roku.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku - 13 sierpnia 2019 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:
a) Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) ("Rozporządzenie") i tym samym nie będzie przekazywała odrębnych raportów kwartalnych;

b) Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2018 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2019 roku, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia;

c) Spółka będzie przekazywała skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia i tym samym nie będzie przekazywała odrębnego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Publication dates for periodic reports in 2019


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (“the Company”) hereby
provides the dates of publication of periodic reports in 2019.


I. Periodic reports for 2018 will be published on the following dates:


1. Annual report for 2018 - 14 March 2019;


2. Consolidated annual report for 2018 - 14 March 2019;


3. Consolidated report on payments to governments - 14 March 2019.

II. Periodic reports for 2019 will be published on the following dates:

1.Consolidated quarterly reports:


- for the first quarter of 2019 -15 May 2019;


- for the third quarter of 2019 - 13 November 2019.

2. Consolidated half-year report for the first half of 2019 - 13 August
2019.

In addition, the Management Board of the Company announces that:


a) the Company will publish consolidated quarterly reports containing
quarterly financial information as described in § 62 sec. 1 of the
Decree of the Minister of Finance dated 29 March 2018 on current and
periodic information published by issuers of securities and conditions
for recognising as equivalent information required by the laws of a
non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757) (“the Decree”) and
therefore it will not publish separate quarterly reports;


b) the Company will not publish a consolidated quarterly report for the
last quarter of 2018 and a consolidated quarterly report for the second
quarter of 2019, in accordance with § 79 sec. 2 of the Decree;


c) the Company will publish the consolidated half-year report containing
half-year condensed financial statements, in accordance with § 62 sec. 3
of the Decree and therefore it will not publish a separate half-year
report.


Legal basis: § 80 sec. 1 of the Decree of the Minister of Finance dated
29 March 2018 on current and periodic information published by issuers
of securities and conditions for recognising as equivalent information
required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018,
item 757)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-17 Marcin Chludziński Prezes Zarządu
2019-01-17 Katarzyna Kreczmańska-Gigol Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl