REKLAMA

JWA: Zakończenie subskrypcji akcji serii B

2020-11-13 19:34
publikacja
2020-11-13 19:34
Zarząd JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje informację na temat przeprowadzonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii B, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B, dematerializacji akcji serii B oraz praw do akcji serii B oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji zamkniętej.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 17 sierpnia 2020 r.
Data zakończenia subskrypcji: 28 października 2020 r.

2) Data przydziału akcji:
29 października 2020 r.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja obejmowała do 8.000.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

W zapisach podstawowych redukcja nie miała miejsca.

5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Liczba akcji, które zostały przydzielone: 5.663.467

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje Serii B były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,40 zł (czterdzieści groszy) za jedną akcję.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji:
Akcje Serii B zostały objęte poprzez dokonaniu opłacenia zapisu przelewem bankowym lub zapewnienie odpowiednich środków pieniężnych na rachunku papierów wartościowych w przypadku, gdy zapisy na akcje serii B Spółki związane są z prawami poboru zapisanymi na rachunku papierów wartościowych.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Łączna liczba osób, które złożyły zapisy wyniosła 142 osoby, w tym:
- 140 osób w transzy zapisów podstawowych,
- 19 osób w transzy zapisów dodatkowych,
- 3 osoby w transzy zapisów na zaproszenie Zarządu,

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Łączna liczba osób, którym przydzielono akcje wyniosła 142 osoby, w tym:
- 140 osób w transzy zapisów podstawowych,
- 19 osób w transzy zapisów dodatkowych,
- 3 osoby w transzy zapisów na zaproszenie Zarządu,

8A) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono instrumenty finansowe następującym podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
- Annie Nowickiej-Bala, Prezesowi Zarządu Emitenta przydzielono 40 akcji serii B,
- Violetcie Midro, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta przydzielono 300 akcji serii B.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie Akcji Serii B nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania przeprowadzenia oferty,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów,
c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
d) promocji oferty
- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii B wyniosły 29.068,16 zł, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 6.928,16 zł
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 22.140,00 zł,
- koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji Akcji Serii B zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki