REKLAMA

IDEA BANK S.A.: AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

2020-12-18 11:35
publikacja
2020-12-18 11:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 131 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-18
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 128/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r., Zarząd Idea Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18 grudnia 2020 r. Emitent zawarł z Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („GH”) umowę objęcia akcji serii O („Umowa”), wyemitowanych i zaoferowanych w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 października 2020 r. Na podstawie Umowy GH objął 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji serii O po cenie emisyjnej wynoszącej 2,00 zł (dwa złote) za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych. Emitent informuje, że objęte przez GH akcje serii O zostały opłacone w całości.

Mając powyższe na uwadze, proces subskrypcji prywatnej akcji serii O został zakończony, w związku z czym Zarząd Emitenta podejmie czynności polegające na złożeniu na podstawie art. 310 § 4 w zw. z art. 431 § 7 KSH oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Emitenta w wysokości 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Emitenta w Statucie na kwotę 181.803.962 zł (sto osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote). Ponadto Zarząd Emitenta poweźmie następnie kroki w celu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-18 Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu
2020-12-18 Marek Kempny Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki