BANK PEKAO SA: Rezygnacja Prezesa Zarządu Banku oraz powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu Banku

2019-11-29 17:35
publikacja
2019-11-29 17:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_Dr_Marek_Lusztyn_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CV_Dr_Marek_Lusztyn_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-29
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Rezygnacja Prezesa Zarządu Banku oraz powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu Banku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że w dniu 29 listopada 2019 r. Pan Michał Krupiński złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Banku oraz ze składu Zarządu Banku ze skutkiem natychmiastowym. W rezygnacji nie podano przyczyn jej złożenia.

Rada Nadzorcza Banku złożyła podziękowania Panu Michałowi Krupińskiemu za wkład wniesiony w rozwój Banku.

Ponadto w dniu 29 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza Banku, po ocenie odpowiedniości, powołała, z dniem 29 listopada 2019 r., Pana Marka Lusztyna, dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego działalność Pionu Zarządzania Ryzykami, na funkcję Prezesa Zarządu Banku, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody. Do chwili spełnienia powyższego warunku, od którego uzależnione jest powołanie Pana Marka Lusztyna na funkcję Prezesa Zarządu Banku, Rada Nadzorcza Banku powierzyła Panu Markowi Lusztynowi kierowanie pracami Zarządu Banku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marek Lusztyn nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marek Lusztyn nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys Pana Marka Lusztyna, zawierający informacje wskazane w § 10 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz.757)
Załączniki
Plik Opis
CV Dr Marek Lusztyn PL.pdfCV Dr Marek Lusztyn PL.pdf CV
CV Dr Marek Lusztyn ENG.pdfCV Dr Marek Lusztyn ENG.pdf CV

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION


29.11.2019 - Raport 32/2019: Resignation of the President of the
Management Board of the Bank and appointment of the Vice President of
the Management Board of the Bank managing works of the Management BoardBank
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the „Bank”) hereby informs that on 29
November 2019 Mr. Michał Krupiński resigned from the position of the
President of the Management Board of the Bank and from the composition
of the Management Board of the Bank with immediate effect. In the
resignation there were no reasons for its submission.The
Supervisory Board of the Bank thanked Mr. Michał Krupiński for his
contribution to the development of the Bank.In addition, on 29
November 2019, the Supervisory Board of the Bank, after assessing
suitability, appointed, as of 29 November 2019, Mr. Marek Lusztyn, the
current Vice President of the Management Board of the Bank supervising
the activities of the Risk Management Division, as the President of the
Management Board of the Bank, subject to obtaining consent of the Polish
Financial Supervision Authority and upon obtaining such consent. Until
the above condition is met, on which the appointment of Mr. Marek
Lusztyn as the President of the Management Board of the Bank depends,
the Supervisory Board of the Bank entrusted Mr. Marek Lusztyn with
managing the work of the Management Board of the Bank.According
to the submitted statement Mr. Marek Lusztyn does not conduct any
business competitive to that of the Bank and he is not involved in a
competitive business as a shareholder or partner in a civil law company
or partnership or a member of a corporate body of a competitive
corporation or legal person. According to the submitted statement Mr.
Marek Lusztyn is not registered in the Register of Insolvent Debtors
kept pursuant to the provisions of the KRS (National Court Register) Act
of 20 August 1997.The curriculum vitae of Mr. Marek Lusztyn
containing information specified in § 10 point 4 of the Ordinance of the
Minister of Finance of 29 March 29 2018 regarding current and periodic
information provided by issuers of securities and conditions for
recognizing as equivalent information required by the laws of the state
not being a member state, is an attachment to this current report.Legal
basis: § 5 points 4 and 5 of the Finance Minister's Ordinance of 29
March 2018 re. current and periodic reports published by the issuers of
securities and the rules under which the information required by the
laws of non-member states shall be deemed equivalent. (Journal of Laws
2018, item 757)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2019-11-29 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki