REKLAMA

BANK PEKAO SA: Przyjęcie Strategii Banku na lata 2021-2024

2021-03-29 17:28
publikacja
2021-03-29 17:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Strategia_Banku_Pekao_na_lata_2021-2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Strategy_of_Bank_Pekao_for_the_years_2021-2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Przyjęcie Strategii Banku na lata 2021-2024
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank") informuje, że w dniu 29 marca 2021 r. Zarząd Banku przyjął, a Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła Strategię Banku na lata 2021-2024 „Odpowiedzialny Bank. Nowoczesne bankowanie” („Strategia”).

Główne cele strategiczne w perspektywie roku 2024 to:
• osiągnięcie rentowności kapitału własnego (ROE) na poziomie ~10%,
• obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do poziomu około 42%,
• osiągnięcie 3,2 mln aktywnych klientów bankowości mobilnej.

Wizja Banku 2024 opiera się na kontynuacji ponad 90-letniej tradycji rozwoju drugiego banku w Polsce w formule banku uniwersalnego, będącego instytucją finansową pierwszego wyboru, obsługującego w zintegrowany sposób wszystkie segmenty klientów, tj. klientów indywidualnych, prywatnych, przedsiębiorstwa i korporacje, a także dbającego o najwyższe standardy jakości i efektywność. Wartość dla akcjonariuszy będzie budowana poprzez odpowiedzialny rozwój biznesu i wzrost w najbardziej rentownych segmentach, poprawę efektywności oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego (ESG).

Kierunki strategiczne Banku znajdują odzwierciedlenie w 4 filarach:
• Klient
• Wzrost
• Efektywność
• Odpowiedzialność

Filar „Klient”. W centrum wszystkich swoich działań Bank będzie stawiał Klienta i jego potrzeby, dlatego zamierza intensywnie rozwijać kanały cyfrowe oraz szybkie i wygodne procesy obsługi. Bank w jeszcze większym stopniu wykorzysta zaawansowaną analitykę danych i nowoczesne narzędzia wspierające sprzedaż w celu personalizacji oferty i poprawy satysfakcji klientów.

Filar „Wzrost”. Bank postawi na wzrost biznesu w najbardziej rentownych segmentach rynku, grupach produktowych i obszarach niewykorzystanego potencjału, które przyniosą poprawę dochodowości, tj. consumer finance, Mikrofirmy, MŚP i Przedsiębiorstwa MID. Ponadto Bank będzie dążył do zwiększenia udziału młodych klientów w bazie klientów indywidualnych, wzmocnienia pozycji na rynku płatności e-commerce i wykorzystania w większym stopniu relacji z Grupą PZU.

Filar „Efektywność”. W czasach silnej presji na rentowność sektora bankowego jeszcze większego znaczenia nabrała zdolność do efektywnego zarządzania kosztami i doskonałość procesowa, dlatego Bank skoncentruje się na transformacji technologicznej i poprawie efektywność operacji, przyśpieszy cyfryzację i migrację procesów do kanałów zdalnych oraz zoptymalizuje procesy kredytowe.

Filar „Odpowiedzialność”. Bank zamierza kontynuować odpowiedzialne podejście do zarządzania ryzykiem i kapitałem oraz w większym stopniu uwzględni czynniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) w codziennej działalności komercyjnej i operacyjnej. Będzie również wspierał rozwój gospodarki z udziałem klientów korporacyjnych.

Wzrost i poprawa efektywności mają na celu osiągnięcie jednego z najwyższych wskaźników ROE w polskim sektorze bankowym w perspektywie 2024 roku. Silna pozycja kapitałowa będzie sprzyjać realizacji planowanego wzrostu i polityki dywidendowej.

Ambicją Banku jest pozycja wśród najbardziej rentowych i efektywnych banków w Polsce.

W załączeniu do niniejszego raportu Bank przekazuje szczegółową prezentację dotyczącą Strategii.Założenia i cele Strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników (w tym finansowych) i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania Banku w latach 2021-2024.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna
Załączniki
Plik Opis
Strategia Banku Pekao na lata 2021-2024.pdfStrategia Banku Pekao na lata 2021-2024.pdf Strategia Banku Pekao na lata 2021-2024
Strategy of Bank Pekao for the years 2021-2024.pdfStrategy of Bank Pekao for the years 2021-2024.pdf Strategy of Bank Pekao for the years 2021-2024

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION


29.03.2021 - Report 12/2021: Adoption of the Bank's Strategy for the
years 2021-2024Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank")
hereby announces that on March 29, 2021 the Management Board of the Bank
adopted and the Supervisory Board of the Bank approved the Bank's
Strategy for the years 2021-2024 "Reliable Bank. Modern banking” (“Strategy”).The
main strategic goals in the perspective of 2024 are as follows:•
achieving the return on equity (ROE) at the level of ~10%,•
reduction of the cost to income ratio (C/I) to the level of about 42%,•
reaching 3.2 million active mobile banking customers.The vision
of the Bank 2024 is built on the continuation of the 90-year legacy of
developing the second bank in Poland in the formula of a universal bank,
which is a financial institution of the first choice, serving in an
integrated manner all customer segments, i.e. individual and private
customers, enterprises and corporations and also caring for the highest
quality standards and efficiency. Shareholder value will be created
through responsible business development and growth in the most
profitable segments, efficiency improvement and actions for sustainable
social and economic development (ESG).Bank's strategic directions
translate into 4 pillars:• Client• Growth•
Efficiency• ResponsibilityPillar “Client”.
The Bank will put the customer and his needs at the center of all its
activities, therefore it intends to intensively develop digital channels
as well as fast and convenient service processes. The Bank will make
even greater use of advanced data analytics and modern tools supporting
sales in order to personalize the offer and improve customer
satisfaction.Pillar “Growth”. The Bank will
focus on business growth in the most profitable market segments, product
groups and areas of untapped potential, which will bring improved
profitability, i.e. consumer finance, microbusiness, SME and MID
enterprises. In addition, the Bank will strive to increase the share of
young clients in the individual customer base, strengthen its position
in the e-commerce payments market and greater leverage relationship with
the PZU Group.Pillar “Efficiency”. In times
of strong pressure on the profitability of the banking sector, the
ability to effectively manage costs and process excellence has become
even more important, which is why the Bank will focus on technological
transformation and improvement of efficiency of operations, will
accelerate digitization and migration of processes to remote channels
and optimize credit processes.Pillar “Responsibility”. The Bank
intends to continue its responsible approach to risk and capital
management and will pay greater attention to the environmental, social
and corporate governance (ESG) factors in its daily commercial and
operational activities. The Bank will also support the development of
the economy with the participation of corporate clients.The
objective of growth and improvement of efficiency is to achieve one of
the highest ROE ratios in the Polish banking sector by 2024. The strong
capital position of the Bank will support the implementation of the
planned growth and dividend policy.The Bank's ambition is to
rank among the most profitable and effective banks in Poland.Attached
to this report, the Bank provides a detailed presentation of the
Strategy.The assumptions and objectives of the Strategy do not
constitute a forecast or estimate of results (including financial
results) and relate only to the intended directions of the Bank's
activities in the years 2021-2024.Legal basis:Article 17
(1) of MAR - inside information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-29 Leszek Skiba Prezes Zarządu Banku
2021-03-29 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki