MEDICALGORITHMICS SA Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Raport Bieżący nr 1/2019

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Medicalgorithmics Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd Spółki jest obecnie jednoosobowy.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka nie podjęła decyzji o publikacji prognoz finansowych.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zgodnie ze Statutem Spółki, członkowie Zarządu Spółki są powoływani przez Radę Nadzorczą, natomiast członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie. Informacje dotyczące kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego osób powoływanych do Zarządu oraz Rady Nadzorczej publikowane są w stosownych raportach bieżących oraz na stronie internetowej Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, że nie została dotychczas opracowana w formie jednego dokumentu ani w sposób formalny przyjęta polityka różnorodności. Niemniej Zarząd Spółki, będąc świadomy wagi i konieczności zapewnienia różnorodności w odniesieniu do wszystkich pracowników Spółki, ze względu na przekonanie o istotnym wpływie takiego podejścia na efektywność działania całego biznesu i budowania pozycji firmy, zarówno w opinii klientów, jej pracowników, jak i pozostałych interesariuszy, w codziennych działaniach i decyzjach kieruje się dobrymi praktykami i przede wszystkim w naturalny sposób zwraca się uwagę na:

a) stosowanie zasad równego traktowania w miejscu pracy, co oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, kolor skóry, wyznawaną religię, bezwyznaniowość, poglądy polityczne, obywatelstwo, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, tożsamość płciową, stan cywilny, status rodzinny, styl życia, stan zdrowia, niepełnosprawność, a także formę, zakres i podstawę zatrudnienia oraz przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne;

b) kierowanie się obiektywnymi kryteriami merytorycznymi oraz profesjonalizmem przy doborze pracowników do różnych funkcji zawodowych w ramach organizacji;

c) budowanie różnorodnych zespołów, aby umożliwiać jego członkom szerszą perspektywę w procesie rozwiązywania problemów, wyższą kreatywność, lepszą atmosferę pracy a w efekcie transfer wiedzy i innowacyjność;

d) traktowanie pracowników z należytą godnością i szacunkiem oraz na poszanowanie i docenienie indywidualnych różnic poszczególnych członków zespołu, tak aby każda zatrudniona osoba poprzez swój osobisty potencjał mogła przyczynić się do rozwoju Spółki jako całości oraz jej poszczególnych produktów;

e) kreowanie środowiska pracy, w którym panuje atmosfera dialogu, otwartości, tolerancji i pracy zespołowej;

f) wzmacnianie kultury firmowej w oparciu o wdrożoną misję i wypracowane wartości Spółki, tak aby wspierała proaktywną postawę, wiarę we własne siły i przekonania, że wszystko zależy od nas samych i od relacji jakie są między nami;

g) umożliwienie godzenia ról zawodowych i prywatnych poprzez elastyczny czas pracy, doraźną możliwość pracy z domu, możliwość wyjścia z pracy w nagłych okolicznościach, bezproblemowe urlopy w nagłych przypadkach.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie transmituje obrad walnego zgromadzenia.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd Spółki jest obecnie jednoosobowy.

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada jest stosowana w ograniczonym zakresie, tj. z uwzględnieniem kryterium konkurencyjności spółek spoza grupy kapitałowej. Szersze stosowanie niniejszej zasady wymagałoby zmiany Statutu Spółki.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie została wyodrębniona funkcja osoby odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny. Zarząd na bieżąco przedstawia Radzie Nadzorczej stosowną ocenę, jednakże nie ma to charakteru formalnego sprawozdania.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Nie ma zastosowania.
Z uwagi na aktualną strukturę akcjonariatu oraz względy ekonomiczne, spółka nie transmituje obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Według wiedzy spółki, obecna formuła organizacji walnego zgromadzenia odpowiada oczekiwaniom akcjonariuszy, a także umożliwia właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji. Spółka rozważy transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, w przypadku powzięcia wiedzy o takich oczekiwaniach szeregu kręgu akcjonariuszy.

IV.Z.5. Regulamin walnego zgromadzenia, a także sposób prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał nie mogą utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywania przysługujących im praw. Zmiany w regulaminie walnego zgromadzenia powinny obowiązywać najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada jest stosowana w zakresie, w jakim dotyczy sposobu prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał. W pozostałym zakresie zasada nie znajduje zastosowania, gdyż w spółce nie został uchwalony regulamin walnego zgromadzenia.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie wprowadziła szczególnych regulacji wewnętrznych dotyczących rozwiązywania konfliktu interesów, uznając za wystarczające powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.


Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd Spółki, na podstawie aktualizacji wyceny programu motywacyjnego dokonanej w na dzień 31 grudnia 2018 roku w oparciu o aktualne szacunki spełnienia się kryteriów finansowych oraz zgodnie z najlepsza wiedzą, zdecydował się przyjąć założenie, że niemożliwe jest spełnienie jednego z warunków finansowych programu (warunek nierynkowy). W związku z tym, program motywacyjny nie jest realizowany i obecnie podlega weryfikacji. Zarząd Spółki planuje poddać kwestię modyfikacji programu modyfikacyjnego pod dyskusję Walnego Zgromadzenia.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie posiada sformalizowanej polityki wynagrodzeń członków organów spółki i kluczowych menadżerów. W zakresie publikacji informacji o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółka stosuje obowiązujące przepisy prawa. Ponadto, Spółka publikuje w raportach rocznych informację nt. obowiązującego w Spółce programu motywacyjnego. Jednocześnie Spółka stoi na stanowisku, że informacje dotyczące indywidualnych wynagrodzeń poszczególnych menadżerów pozostają informacjami ściśle poufnymi, które Spółka chroni na takich samych zasadach jak tajemnicę przedsiębiorstwa.


Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
MEDICALG 0,00% 27,60
2019-06-14 16:13:20
WIG -0,48% 59 092,01
2019-06-14 17:05:00
WIG20 0,07% 2 287,99
2019-06-17 09:07:45
WIG30 0,10% 2 631,89
2019-06-17 09:07:00
MWIG40 -0,30% 4 032,87
2019-06-14 17:04:15
DAX -0,03% 12 093,15
2019-06-17 09:06:00
NASDAQ -0,52% 7 796,66
2019-06-14 22:03:00
SP500 -0,16% 2 886,98
2019-06-14 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.