Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Wezwanie do zapłaty - jak przygotować i co zrobić, kiedy je otrzymamy?

Wezwanie do zapłaty - jak przygotować i co zrobić, kiedy je otrzymamy?
Spis treści

Wezwanie do zapłaty to oficjalne pismo, które jest jednym z podstawowych elementów procesu windykacji zadłużenia. Stosuje się je przede wszystkim wtedy, gdy wierzyciel wzywa drugą stronę do wykonania danego zobowiązania. Dokument ten może mieć m.in. postać przedsądowego wezwania do zapłaty, ostatecznego wezwania do zapłaty lub sądowego wezwania do zapłaty. Sprawdzamy, co powinno zawierać takie pismo i jak zachować się, kiedy otrzymamy ten dokument?

Wezwanie do zapłaty to dokument, którego znaczenie jest kluczowe dla odzyskania przez wierzyciela należnych środków. Jak pokazuje praktyka – może być sporządzone zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. W drugim wariancie możne je przesłać e-mailem do nieterminowego dłużnika.

Ta powszechnie stosowana forma dostarczania wezwania do zapłaty ma liczne zalety. Dla dłużnika oznacza mniejsze koszty, bo banki i instytucje finansowe zwykle za sporządzone wezwanie do zapłaty naliczają wysokie opłaty dodatkowe, za te wysłane elektronicznie już nie.

Wezwanie do spłaty zadłużenia może być również przekazane telefonicznie przez windykatora. Dłużnik może być również poinformowany o konieczności spłaty zobowiązania za pomocą wiadomości SMS. Szanse na to, że informacja o przetermionwanym zadłużeniu umknie uwadze nierzetelnego kontrahenta są zatem niewielkie. Zobaczmy więc, jak dokładnie wygląda proces, którzmierzać ma do zwrotu zaciągniętego długu.

Szukasz najtańszego kredytu?
Porównaj

Wezwanie do zapłaty - czym jest?

Znaczenie tego terminu stosunkowo łatwo ustalić. Jest to oficjalne pismo, w którym wierzyciel informuje dłużnika o upływie terminu płatności i wzywa go do zapłaty danej należności w określonym czasie. Otrzymywanie wezwań do zapłaty z pewnością nie należy do przyjemnych i komfortowych sytuacji.

Podobnie negatywne emocje towarzyszą osobom sporządzającym wezwanie, kiedy muszą prosić się o zwrot należnych im środków. Wezwanie do zapłaty stosowane jest w polubownym postępowaniu windykacyjnym, zanim przeciwko dłużnikowi wytoczone zostaną cięższe działa.

Wezwanie do zapłaty otrzymać można w każdej sytuacji wynikającej z braku spłaty zaciągniętego zobowiązania w terminie. Nie zawsze wynika ono z zaprzestania spłaty kredytu gotówkowego czy pożyczki. Otrzymać je można też w sytuacji, kiedy powstanie zaległość związana, np. z czynszem czy abonamentem telefonicznym. Nie zawsze wezwanie do zapłaty pełni tę samą funkcję i ma taką samą moc. Cały proces odzyskiwania należności ma kilka etapów i wezwanie do zapłaty może być wysyłane jako:

 • pierwsze,
 • przedsądowe,
 • ostateczne,
 • sądowe - po trafieniu sprawy do sądu i uprawomocnieniu się wyroku.

Polski system prawny szczegółowo określa normy stawiane wezwaniu do zapłaty. Podstawa prawna to art. 455 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nim wierzyciel powinien pisemnie wezwać do spełnienia świadczenia (najlepiej wysłać wezwanie), jeśli ten wprost nie wynika z istoty świadczenia, czy wcześniej nie został wprost sprecyzowany.

Z kolei art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego mówi, że pozew powinien zawierać m.in. informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Jakie są rodzaje wezwania do zapłaty?

Różne rodzaje wezwań do zapłaty wynikają z faktu, że ich treść nie ma narzuconej w góry formy i mogą przybierać one odmienną postać. Sam wierzyciel decyduje, w jaki sposób poprowadzi windykację miękką swojego dłużnika. Na tym etapie do wyboru jest kilka rozwiązań:

 • Przypomnienie - wysyłane zazwyczaj zaraz po przekroczeniu terminu płatności. Monit tego typu nie określa konsekwencji związanych z zaniechaniem spłaty zadłużenia.
 • Pierwsze wezwanie do zapłaty - może wskazywać na konkretne sankcje wobec dłużnika, jeśli ten nie ureguluje zobowiązania w terminie.
 • Przedsądowe wezwanie do zapłaty - brak reakcji na ten dokument odczytywane jest jako brak dobrej woli. W przypadku braku zapłaty sprawa kierowana jest na ścieżkę sądową.
 • Sądowe wezwanie do zapłaty — zawiera nakaz uregulowania zaległego zobowiązania. Zignorowanie tego pisma uruchamia egzekucję komorniczą.

Pierwsze wezwania do zapłaty - jak wygląda początek miękkiej windykacji?

Pierwsze wezwanie to zwykle pismo informujące o fakcie opóźnień w regulowaniu płatności. Pełni funkcję zawiadomienia, któremu może towarzyszyć również np. wypowiedzenie umowy kredytowej czy wezwanie do uiszczenia płatności w określonym terminie. Wezwaniu do zapłaty mogą także towarzyszyć inne formy kontaktu ze strony wierzyciela i próba polubownego rozwiązania sprawy.

Dłużnik często może więc spotkać się np. z wiadomościami mailowymi, telefonami czy sms-ami przypominającymi o powstaniu zaległości. Zanim wierzyciel zdecyduje się wysłać wezwanie, zazwyczaj mija określony czas. Pierwszy dokument nadal będzie miał w większości przypadków charakter informacyjny, a zanim sprawa trafi na drogę sądową, można liczyć się z otrzymaniem kilku wezwań do zapłaty.

Wezwanie przedsądowe do zapłaty - ostatni etap miękkiej windykacji?

Wezwanie przedsądowe do zapłaty jest kierowane zwykle w drugiej kolejności. Ponownie wyznaczany jest termin do wpłaty wraz z zastrzeżeniem, że wierzyciel rozważa skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Gdy i to nie pomoże, kierowane jest ostateczne wezwanie do zapłaty, w którym wierzyciel wskazuje, że w razie braku kontaktu lub wpłaty zaległej kwoty nie będzie kierowana dalsza korespondencja, ale zostanie to odczytane jako brak woli współpracy, a cała sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Tu zwykle następuje koniec etapu polubownego ustalania spłaty długu z wierzycielem. W interesie dłużnika leży z kolei uniknięcie postępowania sądowego, dlatego powinien uregulować płatność jak najwcześniej lub dojść z wierzycielem do porozumienia w sprawie możliwości polubownego porozumienia, np. rozłożenia zobowiązania na raty lub umorzenia części długu.

Wezwanie sądowe do zapłaty. Jak na nie zareagować?

Sądowe wezwanie do zapłaty jest najpoważniejsze w skutkach. Zawiera nakaz, zobowiązujący dłużnika do zapłaty. Jeżeli ten nie zastosuje się do zawartych w nim poleceń, sprawa będzie skierowana do egzekucji komorniczej. Co ważne: sądy bardzo często wydają nakazy tego typu zaocznie. Oznacza to, że dłużnik może zasadniczo zostać postawiony przed faktem dokonanym.

Sąd samodzielnie oceni zasadność wniosku, analizując dokumenty przedstawione przez wierzyciela (np. umowy, faktury, rachunki) oraz badając czy przed skierowaniem sprawy do sądu została wyczerpana polubowna ścieżka nakłonienia nierzetelnego kontrahenta do zapłaty i czy wyczerpano środki innego pozasądowego sposobu rozwiązania problemu. Jeżeli dług nie wzbudza wątpliwości, otrzymanie sądowego wezwania do zapłaty jest bardzo realne, podobnie jak zaangażowanie w całą sprawę komornika w przypadku lekceważenia postanowienia.

Co zrobić w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową?

Jeżeli dłużnik nie zgadza się z informacjami widniejącymi w sądowym wezwaniu do zapłaty - np. uzna je za bezzasadne lub przeterminowane, ma prawo złożyć w ciągu 14 dni odwołanie. Wówczas sprawa trafi do ponownego rozpatrzenia, a na dłużniku spoczywać będzie obowiązek udowodnienia stanu faktycznego.

W tym celu powinien również przygotować dokumenty świadczące np. o uregulowaniu zobowiązania czy jego bezzasadności. Próbę mediacji lub innego rozwiązania sprawy warto podjąć jednak zdecydowanie wcześniej, zanim sprawa trafi na drogę sądową. Częstym błędem dłużników jest bierność, która ostatecznie utrudnia wyjście z zadłużenia.

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Myśląc o stworzeniu wezwania do zapłaty, należy uwzględnić kilka podstawowych elementów, które należy umieścić w dikumencie. Powinno zawierać:

 • oznaczenie stron – dłużnik, wierzyciel,
 • dane wierzyciela oraz dane dłużnika,
 • miejsce sporządzenia wezwania,
 • podanie podstawy wierzytelności, np. umowa kredytowa zawarta w konkretnym dniu i miejscu,
 • podanie daty nadania,
 • wyznaczenie kwoty do wpłaty,
 • podanie terminu płatności, w jakim wierzyciel oczekuje wpłaty,
 • podanie danych kontaktowych do wierzyciela, ewentualnie celem ugody, ustalenia spłaty kwoty zadłużenia w ratach,
 • poinformowanie dłużnika o ewentualnych dalszych skutkach niezapłacenia danej kwoty.


Numer rachunku bankowego nie musi być ujęty w wezwaniu do zapłaty. Jest on najczęściej wyszczególniony na fakturze lub innym dokumencie potwierdzającym powstanie zobowiązania. Trzeba jednak pamiętać, że numer rachunku bankowego na fakturze może uprościć proces odzyskiwania wierzytelności, więc warto zastanowić się, czy nie uwzględniać go przygotowując wezwanie do zapłaty.

Wezwania do zapłaty - od kogo można je otrzymać?

Ostatecznie treść wezwania do zapłaty jest zdeterminowana również tym, z jakiego powodu wzywany jest dłużnik do zapłaty określonej kwoty pieniędzy. Konkretna treść pisma będzie więc zależna od tego, z czym dana osoba zalega. Najczęściej tworzone i wysyłane są następujące postaci wezwania do zapłaty:

 • Zachowku - wykorzystywane w sytuacji, kiedy jeden ze spadkobierców został pominięty w testamencie, a zgodnie z prawem należy mu się część spadku. W takiej sytuacji wezwanie do zapłaty adresowane jest do osoby zobowiązanej.
 • Czynszu - stosowane przez właścicieli nieruchomości, którzy nie otrzymali zapłaty za wynajmowany lokal. Stanowi formę polubownego załatwienia sprawy, zanim trafi ona na ścieżkę sądową.
 • Abonamentu telefonicznego - wysyłane przez operatora w celu odzyskania długu wynikającego z zaprzestania spłaty abonamentu.
 • Spłaty zaległego wynagrodzenia - wysyłane w sytuacjach, kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą zaległej pensji. Z artykułu 95 ust. 5 Kodeksu pracy wynika obowiązek zapłaty wynagrodzenia ze strony pracodawcy.
 • Faktury - występujące najczęściej w relacjach pomiędzy firmami. Zdarza się, że przedsiębiorstwa poprawiają swoją bieżącą płynność finansową, kosztem swoich partnerów, zwlekając z zapłatą za wystawione faktury. W takiej sytuacji wierzyciel kieruje wezwanie do nierzetelnego kontrahenta samodzielnie lub z pomocą biura rachunkowego.
 • Alimentów - adresowane do dłużnika alimentacyjnego, który zalega z zapłatą orzeczonych wyrokiem sądowym alimentów. Tymsamym osoba ta ma szansę na uregulowanie zaległości przez skierowaniem sprawy do sądu.


Dopuszczalna jest również w obrocie prawnym faktura jako wezwanie do zapłaty. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, faktura z odpowiednimi adnotacjami może być traktowana jako wezwanie do uregulowania zadłużenia. Tak praktykują np. operatorzy telefoniczni w relacjach z klientami, którzy spóźniają się przez długi okres czasu z zapłaceniem za rachunki. Taki sposób doręczenia wezwania jest dużo szybszy i prostszy.

Kto może wystawić wezwanie do zapłaty?

Każda osoba fizyczna i firma, która zmaga się z próbą odzyskania wierzytelności. I tak wezwanie do zapłaty wystawić może bank lub firma pozabankowa, w celu odzyskania środków pochodzących z kredytu lub pożyczki.

Wierzycielami mogą być też podmioty, które kojarzą nam się z comiesięcznym regulowaniem rachunków, tj. wspólnota mieszkaniowa, dostawca prądu, gazownia czy operator telekomunikacyjny. Wezwanie do zapłaty może wystawić też firma windykacyjna, która „kupiła dług” od pierwotnego wierzyciela.

3 najlepsze oferty kredytu na niespodziewane wydatki - 10 000zł

Wezwania do zapłaty online: pierwszy krok w uzyskaniu należności

Możliwe jest również sporządzenie wezwania do zapłaty online. Przyjmuje ono postać wiadomości e-mailowej, w której treści jest zapisane wezwanie. To może jednak znajdować się również w załączniku, np. w postaci pliku w formacie .pdf z pisemnym wezwaniem do zapłaty.

Kierując do dłużnika wezwanie do zapłaty online, zasadne jest wysłanie wiadomości z potwierdzeniem odbioru. Jeżeli wysyłamy je w formie fizycznej, również powinniśmy zrobić to, korzystając z listu poleconego. Data odbioru e-maila lub pisma może stanowić początek liczenia upływu czasu, jaki wyznaczono dłużnikowi na zapłacenie konkretnej kwoty.

Co zrobić kiedy termin spłaty długu minął?

W naszej skrzynce na listy znalazło się wezwanie do zapłaty. Co dalej? Przede wszystkim trzeba zachować spokój, mimo tego, że sytuacja sama w sobie jest stresująca. Jeżeli sprawa jest zaskoczeniem i nic nie wiedzieliśmy o ciążącym na nas długu, to warto skontaktować się z wierzycielem w celu wyjaśnienia całej sytuacji. Należy go wcześniej zweryfikować, bo czasami cały proceder zaplanowany jest tylko po to, by podstępem pozyskać dane dłużnika.

Jeśli wezwanie do zapłaty nie jest sfałszowane, trzeba podjąć zdecydowane kroki. Jeśli posiadamy odpowiednie środki, to spłaćmy zaległości od razu, nie dopuszczając do sytuacji, kiedy sprawa trafi do sądu. Kiedy nie mamy możliwości uregulowania zobowiązania natychmiast, spróbujmy porozumieć się z wierzycielem i wypracować model spłaty korzystny dla obu stron. W wielu sytuacjach udaje się załatwić sprawę polubownie.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty: jak się odwołać?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty czy ostateczne wezwanie do zapłaty budzi strach wielu dłużników. Nie oznacza to jednak, że w trybie pilnym dojdzie do skierowania sprawy przez wierzyciela do sądu. Możliwe jest odwołanie się od tego pisma. Dłużnik może je wnieść, gdy kwestionuje kwotę do zapłaty lub ocenia wyznaczony mu termin spłaty długu na zbyt krótki.

W takich odwołaniach dłużnicy mogą również wysunąć swoje żądania polubownego rozwiązania zaistniałej sytuacji, np. spłaty długu w systemie ratalnym. Takie pisma są konieczne, zwłaszcza gdy dłużnik uzyskuje bezpodstawne wezwanie do zapłaty.

Ważne w przypadku długów jest komunikowanie się z wierzycielem. Odpowiedź na przedsądowe wezwanie do zapłaty może okazać się ważna, doprowadzić do np. zawarcia ugody w spłacie zobowiązania na preferencyjnych warunkach dla dłużnika.

Napisanie pisma – wezwania do zapłaty nie jest trudne. Ważne jest jednak przygotowanie pisma, z którego wynika obowiązek zapłaty, starannie. Należy dokładnie opisać istotę wierzytelności, strony, podać kwotę do wpłaty, wyznaczyć termin spłaty długu i sposób zapłaty (data wpłaty, rachunek, co ma znaleźć się w tytule wpłaty). Dla pewności lepiej jest wysłać wezwanie do zapłaty listem poleconym do dłużnika albo online, ale w wiadomości z potwierdzeniem odbioru.

Sprawdź też: Pożyczka dla zadłużonych z komornikiem - jak dostać pożyczkę?

Sprawdź też: Podstawowy rachunek płatniczy — czy to sposób na darmowe konto?

Poradniki