Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Wezwanie do zapłaty - rodzaje. Jak napisać i kiedy?

Wezwanie do zapłaty - rodzaje. Jak napisać i kiedy?
Spis treści

Wezwanie do zapłaty to pismo, które jest jednym z podstawowych elementów procesu windykacji zadłużenia. Stosuje się je przede wszystkim wtedy, gdy wierzyciel wzywa drugą stronę do wykonania danego zobowiązania. Wezwanie do zapłaty może przyjmować różną postać, np. przedsądowego wezwania do zapłaty, ostatecznego wezwania do zapłaty lub sądowego wezwanie do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty to ważny dokument, którego znaczenie jest kluczowe dla odzyskania przez wierzyciela należnych środków. Jak pokazuje praktyka – może być sporządzone zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej: przesyłane e-mailem do zainteresowanej strony. Ta powszechnie stosowana forma ma liczne zalety. Dla dłużnika oznacza mniejsze koszty, bo banki i instytucje finansowe zwykle za sporządzone wezwanie do zapłaty naliczają wysokie koszty dodatkowe, za wysłane elektronicznie już nie.

Kiedy upływa termin płatności. Wezwanie do zapłaty - czym jest? 

Znaczenie tego terminu stosunkowo łatwo ustalić: jest to pismo, w którym wierzyciel wzywa dłużnika do zapłaty danej należności. Otrzymywanie wezwań do zapłaty z pewnością nie należy do komfortowych sytuacji (podobnie jak ich sporządzanie, związanie z nieotrzymaniem na czas swojej należności). 

Z drugiej strony nie zawsze wezwanie do zapłaty pełni tę samą funkcję i ma taką samą moc. Cały proces odzyskiwania należności ma kilka etapów: najpierw dłużnik otrzymuje pierwsze wezwanie do zapłaty, potem przedsądowe wezwanie do zapłaty i wreszcie ostateczne wezwanie do zapłaty. Na samym końcu - po trafieniu sprawy do sądu i uprawomocnieniu się wyroku - pora natomiast na sądowe wezwanie do zapłaty. Polski system prawny szczegółowo określa normy stawiane wezwaniu do zapłaty. Podstawa prawna to art. 455 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim wierzyciel powinien pisemnie wezwać do spełnienia świadczenia (najlepiej wysłać wezwanie), jeśli ten wprost nie wynika z istoty świadczenia, czy wcześniej nie został wprost sprecyzowany.

3 najlepsze oferty kredytu na niespodziewane wydatki - 10 000zł

Pierwsze wezwania do zapłaty: początek działań windykacyjnych

Pierwsze wezwanie to zwykle pismo informujące o fakcie opóźnień w regulowaniu płatności. Pełni funkcję zawiadomienia, któremu może towarzyszyć również np. wypowiedzenie umowy kredytowej czy wezwanie do uiszczenia płatności w określonym terminie. Wezwaniu do zapłaty mogą także towarzyszyć inne formy kontaktu ze strony wierzyciela i próba polubownego rozwiązania sprawy. Dłużnik często może więc spotkać się np. z wiadomościami mailowymi, telefonami czy sms-ami przypominającymi o powstaniu zaległości. Zazwyczaj zanim wierzyciel zdecyduje się wysłać wezwanie, mija określony czas. Pierwszy dokument nadal będzie miał w większości przypadków charakter informacyjny, a zanim sprawa trafi na drogę sądową, można liczyć się z otrzymaniem kilku wezwań.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty: próba osiągnięcia porozumienia z dłużnikiem

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest kierowane zwykle w drugiej kolejności, ponownie wyznaczany jest termin do wpłaty wraz z zastrzeżeniem, że wierzyciel rozważa skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Gdy i to nie pomoże, kierowane jest ostateczne wezwanie do zapłaty, w którym wierzyciel wskazuje, że w razie braku kontaktu lub wpłaty zaległej kwoty nie będzie kierowana dalsza korespondencja, ale zostanie to odczytane jako brak woli współpracy, a cała sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. Tu zwykle następuje koniec etapu polubownego ustalania spłaty długu z wierzycielem. Wierzyciel musi przy tym wysłać wezwanie do zapłaty, aby uruchomić oficjalną ścieżkę windykacji zaległości. W interesie dłużnika leży z kolei uniknięcie zaangażowania w całą sprawę sądu, dlatego powinien uregulować płatność jak najwcześniej lub dojść z wierzycielem do porozumienia w sprawie pozasądowego sposobu rozwiązania sporu (np. rozłożenia zobowiązania na raty, umorzenia części długu).

Kolejny krok: sądowe wezwanie do zapłaty. Jak na nie zareagować?

Sądowe wezwanie do zapłaty w skutkach jest oczywiście najpoważniejsze, zawiera nakaz, zobowiązujący dłużnika do zapłaty. Jeżeli ten nie zastosuje się do zawartych w nim poleceń, sprawa będzie skierowana do egzekucji komorniczej. Co ważne: sądy bardzo często wydają nakazy tego typu zaocznie. Oznacza to, że dłużnik może zasadniczo zostać postawiony przed faktem dokonanym. Sąd samodzielnie oceni zasadność wniosku, analizując dokumenty przedstawione przez wierzyciela (np. umowy, faktury, rachunki) oraz badając czy przed skierowaniem sprawy do sądu została wyczerpana polubowna ścieżka nakłonienia dłużnika do zapłaty i czy wyczerpano środki innego pozasądowego sposobu rozwiązania problemu. Jeżeli dług nie wzbudza wątpliwości, otrzymanie sądowego wezwania do zapłaty jest bardzo realne, podobnie jak zaangażowanie w całą sprawę komornika w przypadku lekceważenia postanowienia.

Co zrobić w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową?

Jeżeli dłużnik nie zgadza się z informacjami widniejącymi w sądowym wezwaniu do zapłaty - np. uzna je za bezzasadne lub przeterminowane, ma prawo złożyć w ciągu 14 dni odwołanie. Wówczas sprawa trafi do ponownego rozpatrzenia, a na dłużniku spoczywać będzie obowiązek udowodnienia stanu faktycznego. W tym celu powinien również przygotować dokumenty świadczące np. o uregulowaniu zobowiązania czy jego bezzasadności. Próbę mediacji lub innego rozwiązania sprawy warto podjąć jednak zdecydowanie wcześniej, zanim sprawa trafi na drogę sądową. Częstym błędem dłużników jest bierność, która ostatecznie utrudnia wyjście z zadłużenia.

Wezwanie do zapłaty: wzór. Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Pisząc wezwanie do zapłaty, należy uwzględnić w niej kilka podstawowych elementów. Powinno zawierać:

 • oznaczenie stron – dłużnik, wierzyciel,
 • Dane wierzyciela oraz dane dłużnika,
 • Miejsce sporządzenia wezwania,
 • podanie podstawy wierzytelności, np. umowa kredytowa zawarta w konkretnym dniu i miejscu,
 • podanie daty nadania,
 • wyznaczenie kwoty do wpłaty,
 • podanie terminu płatności, w jakim wierzyciel oczekuje wpłaty,
 • podanie danych kontaktowych do wierzyciela, ewentualnie celem ugody, ustalenia spłaty kwoty zadłużenia w ratach,
 • poinformowanie dłużnika o ewentualnych dalszych skutkach niezapłacenia danej kwoty.

Różne wezwania do zapłaty: sprawdź, od kogo można je otrzymać

Ostatecznie treść wezwania do zapłaty jest zdeterminowana również tym, z jakiego powodu wzywamy danego dłużnika do zapłaty określonej kwoty pieniędzy. Konkretna treść pisma będzie więc zależna od tego, z czym dana osoba zalega. Najczęściej tworzone i wysyłane następujące postaci pisma – wezwania do zapłaty:

 • zachowku,
 • czynszu,
 • abonamentu,
 • zaległego wynagrodzenia,
 • kosztów sądowych,
 • za fakturę,
 • kary umownej,
 • alimentów,
 • zaległego czynszu,
 • abonamentu rtv,
 • zadośćuczynienia,
 • grzywny.

Dopuszczalna jest również w obrocie prawnym faktura jako wezwanie do zapłaty. Tak praktykują np. operatorzy telefoniczni w relacjach z klientami, którzy spóźniają się przez długi okres czasu z zapłaceniem za rachunki.

Wezwania do zapłaty online: pierwszy krok w uzyskaniu należności

Możliwe jest również sporządzenie wezwania do zapłaty online. Przyjmuje ono postać wiadomości e-mailowej, w której treści jest zapisane wezwanie. To może jednak znajdować się również w załączniku, np. w postaci pliku pdf z pisemnym wezwaniem do zapłaty. Kierując do dłużnika wezwanie do zapłaty online zasadne jest wysłanie wiadomości z potwierdzeniem odbioru. Jeżeli wysyłamy je w formie fizycznej, również powinniśmy zrobić to korzystając z listu poleconego. Data odbioru e-maila lub pisma może stanowić początek liczenia upływu czasu, jaki wyznaczono dłużnikowi na zapłacenie danej kwoty.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty: jak się odwołać?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty czy ostateczne wezwanie do zapłaty budzi strach wielu dłużników. Nie oznacza to jednak, że w trybie pilnym dojdzie do skierowania sprawy danego długu przez wierzyciela do sądu. Możliwe jest odwołanie się od tego pisma. Dłużnik może je wnieść, gdy kwestionuje kwotę do zapłaty lub ocenia wyznaczony mu termin do spłaty na zbyt krótki. W takich odwołaniach dłużnicy mogą również wysunąć swoje żądania polubownego rozwiązania zaistniałej sytuacji, np. spłaty długu w systemie ratalnym. Takie pisma są konieczne, zwłaszcza, gdy dłużnik uzyskuje bezpodstawne wezwanie do zapłaty. Ważne w przypadku długów jest komunikowanie się z wierzycielem. Odpowiedź na przedsądowe wezwanie do zapłaty może okazać się ważna, doprowadzić do np. zawarcia ugody w spłacie zobowiązania na preferencyjnych warunkach dla dłużnika.

Napisanie pisma – wezwania do zapłaty nie jest trudne. Ważne jest jednak przygotowanie pisma starannie. Należy dokładnie opisać istotę wierzytelności, strony, podać kwotę do wpłaty, wyznaczyć termin i sposób zapłaty (data wpłaty, rachunek, co ma znaleźć się w tytule wpłaty). Dla pewności lepiej jest wysłać wezwanie do zapłaty listem poleconym do dłużnika albo online, ale w wiadomości z potwierdzeniem odbioru.

Przeczytaj także:

Poradniki