Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


Wierzyciel to osoba, która na mocy prawa może żądać spełniania na jej rzecz określonych świadczeń od innej osoby (dłużnika), z którą jest powiązania stosunkiem zobowiązaniowym. Kim jest wierzyciel, Kodeks cywilny wprost nie wskazuje. Przewiduje jedynie konstrukcję zobowiązania, jako stosunku zobowiązaniowego. Ustawa ta stanowi, że istotą zobowiązania jest właśnie to, że wierzyciel jest umocowany do żądania świadczenia od dłużnika.

Wierzyciel może mieć różny status, prawo do formułowania żądania świadczenia, w zależności do tego, z jakiej postaci zobowiązaniem jest związany. Tak, więc w obrocie prawnym funkcjonuje wierzyciel osobisty, wierzyciel hipoteczny, wierzyciel alimentacyjny.

Wierzyciel - kim jest? Hipoteczny, osobisty, alimentacyjny (NBP)

Kto to jest wierzyciel? Jakie są obowiązki wierzyciela wobec dłużnika?

Kim jest wierzyciel, wprost Kodeks cywilny nie wskazuje (brak definicji legalnej tego podmiotu). Zatem definiowanie w tym zakresie jest możliwe na podstawie art. 353 Kodeksu cywilnego. Artykuł ten ustawy cywilnej wskazuje istotę zobowiązania, która sprowadza się do tego, że są dwie strony – wierzyciel i dłużnik. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel jest uprawniony do żądania od wierzyciela określonego świadczenia, zaś dłużnik ma obowiązek spełnić to świadczenia. Zobowiązanie w myśl tego ujęcia stanowi wierzytelność dla wierzyciela, zaś dla dłużnika jest ono jego długiem. Wierzyciel ma wobec dłużnika określone obowiązki: przede wszystkim nie może żądać świadczenia w zakresie wyższym niż mu się to należy. Kiedy wierzyciel decyduje się skierować na drogę postępowania egzekucyjnego dochodzenie swoich należności, musi odpowiednio wskazać podstawy tego żądania.

Zobacz: Kim jest dłużnik wekslowy?

Kim jest wierzyciel tzw. wierzyciel hipoteczny, wierzyciel osobisty, wierzyciel hipoteczny?

Wierzycielem można się stać w bardzo różnych okolicznościach. Dla przykładu wierzyciel osobisty ma taki status, że może domagać się spełnienia od dłużnika na jego rzecz świadczenia nie tylko z dóbr rzeczowych, ale i z majątku osobistego dłużnika. Dla przykładu wierzyciel osobisty jest uprawniony do spełnienia na jego rzecz świadczenia z pensji, emerytury, która wpływa na rachunek bankowy dłużnika. Wierzyciel alimentacyjny to osoba, która jest uprawniona do egzekwowania zapłaty na jej rzecz alimentów od dłużnika (podmiot zobligowany sądowo do płacenia tych alimentów). Wierzyciel hipoteczny to podmiot uprawniony do egzekwowania świadczenia na jego rzecz od dłużnika, z tytułu zabezpieczenia ustanowionego na jego własności (ustanowienie hipoteki). Zgodnie z Kodeksem cywilnym w pewnych przypadkach wierzyciel hipoteczny jest uprawniony do egzekwowania swojego świadczenia przed wierzycielami osobistymi danego dłużnika.

Co to jest wierzyciel w szczególnych przypadkach – tzw. wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym, wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wierzyciel pożyczki?

W postępowaniach sądowych również występuje wierzyciel. Są to głównie postępowania egzekucyjne i administracyjne. W tych przypadkach odpowiedź na pytanie, kto to jest wierzyciel, wymaga do uwzględnienia przepisów szczegółowych, normujących ww. postępowania.

W postępowaniu egzekucyjnym wierzyciel jest podmiotem uprawnionym do wyegzekwowania od dłużnika świadczenia na jego rzecz. Nieco inaczej jest w przypadku egzekucji administracyjnej. Wówczas wierzyciel jest podmiotem, który jest prawnie wyposażony w prawo do żądania wykonania na jego rzecz obowiązku  albo zabezpieczenia jego wykonania w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym albo zabezpieczającym. Wierzyciel pożyczki to podmiot, który uprawniony jest do jej otrzymania, zwrotu od pożyczkobiorcy. Jeśli przykładowo klient wziął pożyczkę w banku, to wierzycielem pożyczki jest bank, on ma uzyskiwać spłatę pożyczki w ratach czy w całości, gdy dojdzie do wypowiedzenia umowy pożyczki. Istotne jest, że w przypadku umów pożyczkowych, kredytowych wierzyciel pożyczki może się zmienić. Wiele instytucji finansowych decyduje się na sprzedaż praw z tytułu danej wierzytelności poprzez cesję na nowego nabywcę. Wówczas to ten podmiot uzyskuje prawa i obowiązki względem pożyczki, jakie miał od początku pierwotny wierzyciel pożyczki.

Jakie są obowiązki komornika wobec wierzyciela?

Oczywiście istnieją określone obowiązki komornika wobec wierzyciela. Po pierwsze wierzyciel jest uprawniony do tego, aby brać udział w czynnościach realizowanych przez komornika. Komornik ma obowiązek udzielać oczekiwanych wierzycielowi informacji, np. dlaczego podjął dane działania, czy dlaczego zaniechał danych aktywności. Komornik ma obowiązek w terminie 4 dni od dnia otrzymania przekazywać do wierzyciela uzyskane w całości, czy części środki. Gdy komornik czyni to z opóźnieniem, ma obowiązek zapłacić odsetki karne z tego tytułu na rzecz wierzyciela. W sytuacji, gdy wierzyciel kwestionuje prawidłowość działań komornika w jego sprawie, ma prawo wnieść również skargę na danego komornika. Kiedy taka skarga wpłynie, komornik jest zobowiązany składać wyjaśnienia.

Zgodnie z powyższymi informacjami, wierzyciel jest podmiotem uprawnionym do uzyskania danego świadczenia od dłużnika. W przypadku, gdy sprawa danej wierzytelności trafia na etap egzekucyjny, na komorniku również spoczywają liczne obowiązki wobec wierzyciela. Przede wszystkim wierzyciela ma informować o przebiegu, motywach czynności komorniczych, umożliwiać mu w nich uczestniczenie i niezwłocznie przekazywać mu wyegzekwowane środki od dłużnika.

Przeczytaj także:


2020-02-13

Raty 0 - czym charakteryzuje się pożyczka z ratami 0 procent?

Raty 0 procent dostępne są w ofertach zakupów ratalnych i promocyjnych chwilówek. Żeby mieć prawdziwe raty 0 procent, należy dokładnie czytać umowę.

2020-02-06

Pożyczka pod zastaw samochodu - na czym polega?

Nie każdy klient może starać się o pożyczkę, gdy posiada inne zadłużenia lub jego historia kredytowa pozostawia wiele do życzenia. Co zrobić w takiej sytuacji? Dobrym rozwiązaniem może okazać się wówczas pożyczka pod zastaw samochodu, którą udzielają firmy pozabankowe

2020-02-05

Jak otrzymać pożyczkę na raty dla bezrobotnego?

Choć zaciągnięcie pożyczki nie należy do trudności, to banki udzielą ją po spełnieniu kilku warunków. Brak stałego dochodu może być w tej sytuacji kłopotliwy.

Pożyczki na raty dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą często potrzebują zastrzyku gotówki, niezbędnego dla rozwoju firmy. A najlepszym rozwiązaniem jest wówczas zaciągnięcie korzystnej pożyczki.

Pożyczki na raty miesięczne przez internet

Liczba osób, które każdego roku decydują się na zaciągnięcie pożyczki jest wciąż bardzo duża. Nie dziwi zatem fakt, że ilość instytucji finansowych oferujących nam różnorodne produkty finansowe tego rodzaju nieustannie wzrasta. 

Pożyczka na wkład własny do kredytu hipotecznego

Jednym z warunków otrzymania kredytu hipotecznego jest posiadanie odpowiedniego wkładu własnego. Czy i jak można otrzymać pożyczkę na wkład własny?

Jak obliczyć, sprawdzić i zwiększyć zdolność kredytową?

Jak można sprawdzić, ile wynosi własna zdolność kredytowa? Czy trzeba z tym zagadnieniem udać się do banku? Odpowiadamy na te i inne pytania.

Ikona informacji
poradniki