Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Wierzyciel - kim jest? Wierzyciel hipoteczny, osobisty, alimentacyjny

Wierzyciel - kim jest? Wierzyciel hipoteczny, osobisty, alimentacyjny
Spis treści

Wierzyciel to osoba, która na mocy prawa może żądać spełniania na jej rzecz określonych świadczeń od innej osoby (dłużnika), z którą jest powiązania stosunkiem zobowiązaniowym. Kodeks cywilny wprost nie wskazuje jednak na to, kim jest wierzyciel. Przewiduje jedynie konstrukcję zobowiązania jako stosunku zobowiązaniowego. Ustawa ta stanowi, że istotą zobowiązania jest właśnie to, że wierzyciel jest umocowany do żądania świadczenia od dłużnika.

Wierzyciel może mieć różny status oraz prawo do formułowania żądania świadczenia, w zależności od tego, z jakiej postaci zobowiązaniem jest związany. Tak więc w obrocie prawnym funkcjonuje wierzyciel osobisty, wierzyciel hipoteczny i wierzyciel alimentacyjny.

Kto to jest wierzyciel? Jakie są obowiązki wierzyciela wobec dłużnika?

Nie istnieje legalna definicja tego, kim jest wierzyciel. Definiowanie w tym zakresie jest możliwe na podstawie art. 353 Kodeksu cywilnego. Artykuł ten wskazuje istotę zobowiązania, która sprowadza się do tego, że istnieją dwie strony – wierzyciel i dłużnik. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika określonego świadczenia, zaś dłużnik ma obowiązek spełnić to żądanie. Zobowiązanie w myśl tego ujęcia stanowi wierzytelność dla wierzyciela, zaś dla dłużnika jest ono jego długiem. Wierzyciel ma wobec dłużnika określone obowiązki: przede wszystkim nie może żądać świadczenia w zakresie wyższym niż mu się to należy. Kiedy wierzyciel decyduje się skierować na drogę postępowania egzekucyjnego dochodzenie swoich należności, musi wskazać odpowiednią podstawę tego żądania.

Zobacz: Kim jest dłużnik wekslowy?

Kim jest wierzyciel hipoteczny, wierzyciel osobisty, wierzyciel hipoteczny?

Wierzycielem można stać się w różnych okolicznościach. Dla przykładu wierzyciel osobisty może domagać się spełnienia od dłużnika osobistego na jego rzecz świadczenia nie tylko z dóbr rzeczowych, ale i z majątku osobistego. Wobec tego wierzyciel osobisty jest uprawniony do spełnienia na jego rzecz świadczenia z pensji czy emerytury, która wpływa na jego rachunek bankowy. Wierzyciel alimentacyjny to osoba, która jest uprawniona do egzekwowania zapłaty na jej rzecz alimentów od dłużnika (podmiot zobligowany sądownie do płacenia tych alimentów). Wierzyciel hipoteczny to podmiot uprawniony do egzekwowania świadczenia na jego rzecz od dłużnika z tytułu zabezpieczenia ustanowionego na jego własności (ustanowienie hipoteki). Zgodnie z Kodeksem cywilnym w pewnych przypadkach wierzyciel hipoteczny jest uprawniony do egzekwowania swojego świadczenia przed wierzycielami osobistymi danego dłużnika. Z taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia podczas podpisywania umowy kredytu hipotecznego i ustanowienia hipoteki na nieruchomości.

Wierzyciel w specjalnym trybie

W postępowaniach sądowych również występuje wierzyciel. Są to głównie postępowania egzekucyjne i administracyjne. W tych przypadkach odpowiedź na pytanie, kto to jest wierzyciel, wymaga uwzględnienia przepisów szczegółowych, normujących ww. postępowania.

W postępowaniu egzekucyjnym wierzyciel jest podmiotem uprawnionym do wyegzekwowania od dłużnika świadczenia na jego rzecz. Nieco inaczej jest w przypadku egzekucji administracyjnej. Wówczas wierzyciel jest podmiotem, który jest prawnie wyposażony w prawo do żądania wykonania na jego rzecz obowiązku albo zabezpieczenia jego wykonania w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym albo zabezpieczającym. Wierzyciel pożyczki to podmiot, który uprawniony jest do otrzymania jej zwrotu od pożyczkobiorcy. Jeśli przykładowo klient wziął pożyczkę w banku, to wierzycielem pożyczki jest bank, on ma uzyskiwać spłatę pożyczki w ratach czy w całości, gdy dojdzie do wypowiedzenia umowy pożyczki. Istotne jest, że w przypadku umów pożyczkowych lub kredytowych wierzyciel pożyczki może się zmienić. Wiele instytucji finansowych decyduje się na sprzedaż praw z tytułu danej wierzytelności poprzez cesję na nowego nabywcę. Wówczas to ten podmiot uzyskuje prawa i obowiązki względem pożyczki, jakie miał od początku pierwotny wierzyciel pożyczki.

Jakie są obowiązki komornika wobec wierzyciela?

Oczywiście istnieją określone obowiązki komornika wobec wierzyciela. Po pierwsze wierzyciel jest uprawniony do tego, aby brać udział w czynnościach realizowanych przez komornika. Komornik ma obowiązek udzielać oczekiwanych przez wierzyciela informacji, np. dlaczego podjął dane działania czy dlaczego zaniechał danych aktywności. Komornik ma obowiązek w terminie 4 dni od dnia otrzymania przekazywać do wierzyciela uzyskane w całości lub części środki. Gdy komornik czyni to z opóźnieniem, ma obowiązek zapłacić odsetki karne z tego tytułu na rzecz wierzyciela. W sytuacji, gdy wierzyciel kwestionuje prawidłowość działań komornika w jego sprawie, ma prawo wnieść również skargę na danego komornika. Kiedy taka skarga wpłynie, komornik jest zobowiązany składać wyjaśnienia.

Zgodnie z powyższymi informacjami, wierzyciel jest podmiotem uprawnionym do uzyskania danego świadczenia od dłużnika. W przypadku, gdy sprawa danej wierzytelności trafia na etap egzekucyjny, na komorniku również spoczywają liczne obowiązki wobec wierzyciela. Przede wszystkim musi informować go o przebiegu, motywach czynności komorniczych, umożliwiać wierzycielowi uczestniczenie w nich i niezwłocznie przekazywać mu wyegzekwowane od dłużnika środki.

Przeczytaj także:

Poradniki