REKLAMA

REMAK: wyniki finansowe

2021-08-06 06:52
publikacja
2021-08-06 06:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_SF_SAP2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skrocone_SF_SAP2021.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SAP2021_Oswiadczenie.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SAP2021_Oswiadczenie.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Remak_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Remak_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 93342 131269 21017 29557
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6745 6105 1519 1375
III. Zysk (strata) brutto 6847 5531 1542 1245
IV. Zysk (strata) netto 5195 4756 1170 1071
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -20577 5787 -4633 1303
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -790 73 -178 16
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1162 -1076 -262 -242
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -22529 4784 -5073 1077
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 161482 249964 36158 54166
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 101590 195300 22747 42320
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1040 654 233 142
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 60817 143943 13618 31192
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 59892 54664 13411 11845
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7500 7500 1679 1625
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3000000 3000000 3000000 3000000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 1,73 1,59 0,39 0,36
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,73 1,59 0,39 0,36
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 19,96 18,22 4,47 3,95
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 19,96 18,22 4,47 3,95
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Skrocone_SF_SAP2021.xhtmlSkrocone_SF_SAP2021.xhtml Skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021
Skrocone_SF_SAP2021.xhtml.XAdESSkrocone_SF_SAP2021.xhtml.XAdES Podpisy zewnętrzne skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021
SAP2021_Oswiadczenie.xhtmlSAP2021_Oswiadczenie.xhtml Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego
SAP2021_Oswiadczenie.xhtml.XAdESSAP2021_Oswiadczenie.xhtml.XAdES Podpis zewnętrzny oświadczenia zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego
Remak_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_2021.xhtmlRemak_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_2021.xhtml Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
Remak_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_2021.xhtml.xadesRemak_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_2021.xhtml.xades Podpis zewnętrzny raportu firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-05 Aleksander Umiński Prezes Zarządu
2021-08-05 Jacek Sadowski Wiceprezes Zarządu
2021-08-05 Marcin Garlej Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki