Skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 roku
O Ś W I A D C Z E N I E
Zarządu w sprawie zgodności półrocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z działalności Remak-Energomontaż S.A.
Ja niżej podpisany oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, półroczne skrócone
sprawozdanie finansowe Remak-Energomontaż S.A. i dane porównywalne sporządzone zostały
zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Remak-
Energomontaż S.A.
Oświadczam ponadto, półroczne sprawozdanie z działalności Remak-Energomontaż S.A.
zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Remak-Energomontaż S.A., w tym opis
podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Członkowie Zarządu Remak-Energomontaż S.A.:
…………………………………………………….……………
Aleksander Umiński – Prezes Zarządu Remak-Energomontaż S.A.
…………………………………………………….……………
Jacek Sadowski – Wiceprezes Zarządu Remak-Energomontaż S.A.
…………………………………………………….……………
Marcin Garlej – Wiceprezes Zarządu Remak-Energomontaż S.A.