An independent member of UHY international
REMAK-ENERGOMONT S.A.. ECA S.A.
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGDU
ŚRÓDROCZNEGO SKCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO OBEJMUJĄCEGO OKRES
OD 01.01.2021 R. DO 30.06.2021 R.
05.08.2021 R.
2
2
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO
REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółki Remak-Energomontaż S.A.
Wprowadzenie
Przeprowadzilmy przegd załączonego śródrocznego skróconego sprawozdania
finansowego Spółki Remak-Energomont S.A. (dalej „Słka) z siedzi w
Katowicach, na które składa się bilans sporządzony na dzi 30.06.20201r.,
rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w
kapitale asnym za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. oraz wybrane
informacje dodatkowe i objaśniace (dalej „śródroczne skrócone sprawozdanie
finansowe”).
Odpowiedzialność Zarządu Spółki
Zarząd Słki jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie śródrocznego
skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o
rachunkowości (Dz.U. z 2021 roku, poz. 217 z źn. zm.), zwaną dalej ustao
rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz w formie
określonej zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunw uznawania za wnoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.
U. z 2018 roku, poz. 757).
Odpowiedzialność Biegłego rewidenta
Jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat śródrocznego
skróconego sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas
przegdu.
Zakres przeglądu
Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410
w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Przegdu 2410 „Przegląd
śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego
rewidenta jednostki przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
3
3
Przegląd sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapyt przede wszystkim
do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, przeprowadzaniu
procedur analitycznych oraz innych procedur przeglądu.
Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi
Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania. Na
skutek tego przegd nie wystarcza do uzyskania pewnci, że wszystkie istotne
kwestie, które zostyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione.
W związku z tym nie wyrażamy opinii z badania na temat tego śródrocznego
skróconego sprawozdania finansowego.
Wniosek
Na podstawie przeprowadzonego przez nas przegdu stwierdzamy, że nic nie
zwróciło naszej uwagi, co kazałoby nam sądzić, że załączone śródroczne skrócone
sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach,
zgodnie z ustawą o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi oraz w formie określonej zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757).
UHY ECA Audyt
Spółka z ograniczo odpowiedzialnością Sp. k.
……………………………………………………
Katarzyna Szaruga
Kluczowy Biegły rewident
Nr ewidencyjny 11048
przeprowadzający przegd w imieniu
UHY ECA Audyt
Spółka z ograniczo odpowiedzialnością Sp. k.
Nr 3115
Warszawa, 05.08.2021 r.