PILNE

MOSTALPLC: wyniki finansowe

2020-05-05 17:20
publikacja
2020-05-05 17:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje.rtf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.rtf  (INFORMACJA DODATKOWA)
Skrocone_sprawozdanie_finansowe_za_I_kw_2020.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 345 27 726 4 400 6 451
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 081 2 260 246 526
III. Zysk (strata) brutto 1 032 2 084 235 485
IV. Zysk (strata) netto 1 018 1 993 232 464
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 457 -10 327 104 -2 403
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -109 11 -25 3
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -450 -2 898 -102 -674
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -102 -13 214 -23 -3 075
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 66 585 68 138 14 627 16 000
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 147 47 718 9 917 10 775
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 946 817 208 192
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 912 29 676 6 131 6 969
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 438 20 420 4 709 4 795
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 000 20 000 4 393 4 696
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,09 0,86 0,48 0,20
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,72 10,21 2,35 2,40
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Pozostałe informacje.rtfPozostałe informacje.rtf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-05 Jacek Szymanek Prezes Zarządu
2020-05-05 Robert Kowalski Członek Zarządu
2020-05-05 Krzysztof Bartczak Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
Główny Księgowy
Prokurent

BILANS
w tys.
stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 19 133 17 895 21 469
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 531 558 529
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 10 463 10 443 10 111
3. Należności długoterminowe 4 604 3 126 5 246
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 4 604 3 126 5 246
4. Inwestycje długoterminowe 392 392 392
4.1. Nieruchomości 392 392 392
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 143 3 376 5 191
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 143 3 259 5 191
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 117
II. Aktywa obrotowe 47 452 50 243 51 680
1. Zapasy 5 182 1 559 3 855
2. Należności krótkoterminowe 24 654 30 748 21 702
2.1. Od jednostek powiązanych 773 1 491 2 021
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 23 881 29 257 19 681
3. Inwestycje krótkoterminowe 3 196 3 298 884
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 196 3 298 884
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 196 3 298 884
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 420 14 638 25 239
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 66 585 68 138 73 149
PASYWA
I. Kapitał własny 21 438 20 420 17 267
1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000
2. Kapitał zapasowy 140 117 24
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 408 431 524
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 25 042 25 042 25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -25 170 -30 316 -30 316
6. Zysk (strata) netto 1 018 5 146 1 993
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 147 47 718 55 882
1. Rezerwy na zobowiązania 4 530 4 661 6 403
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 719 2 821 4 718
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 287 1 316 1 285
a) długoterminowa 474 475 362
b) krótkoterminowa 813 841 923
1.3. Pozostałe rezerwy 524 524 400
długoterminowe
a) krótkoterminowe 524 524 400
2. Zobowiązania długoterminowe 946 817 49
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 946 817 49
3. Zobowiązania krótkoterminowe 27 912 29 676 29 991
3.1. Wobec jednostek powiązanych 6 318 6 914 5 693
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.2. Wobec pozostałych jednostek 21 311 22 735 24 067
3.3. Fundusze specjalne 283 27 231
4. Rozliczenia międzyokresowe 11 759 12 564 19 439
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 11 759 12 564 19 439
a) długoterminowe 1 912 1 917 1 932
b) krótkoterminowe 9 847 10 647 17 507
P a s y w a r a z e m 66 585 68 138 73 149
Wartość księgowa 21 438 20 420 17 267
Liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,72 10,21 8,63
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
1. Należności warunkowe 4 225 4 006 5 354
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 161 161 161
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- weksli 161 161 161
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 4 064 3 845 5 193
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 4 033 3 845 5 193
- weksli 31
2. Zobowiązania warunkowe 33 483 26 733 26 628
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 13 353 7 191 7 191
udzielonych gwarancji i poręczeń
- weksli 13 353 7 191 7 191
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 20 130 19 542 19 437
- udzielonych gwarancji i poręczeń 19 096 17 628 18 851
- weksli 1 034 1 914 586
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 37 708 30 739 31 982
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 19 345 27 726
- od jednostek powiązanych 0 1
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 339 27 620
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6 106
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 17 120 24 285
- jednostkom powiązanym 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 17 118 24 227
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 58
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 225 3 441
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu 1 343 1 633
V. Zysk (strata) ze sprzedaży 882 1 808
VI. Pozostałe przychody operacyjne 297 481
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 98 285
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne 199 196
VII. Pozostałe koszty operacyjne 98 29
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 98 29
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 081 2 260
IX. Przychody finansowe 4 3
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 3 3
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 1
X. Koszty finansowe 53 179
1. Odsetki w tym: 24 127
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 29 52
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XI. Zysk (strata) brutto 1 032 2 084
XII. Podatek dochodowy 14 91
część bieżąca
a) część odroczona 14 91
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIII. Zysk (strata) netto 1 018 1 993
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 4 171 1 715
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,09 0,86
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 20 420 15 274 15 274
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 420 15 274 15 274
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 20 000 20 000 20 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 000 20 000 20 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 117 24 24
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 23 93
a) zwiększenia (z tytułu) 23 93
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- zbycia środków trwałych 23 93
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 140 117 24
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 431 524 524
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -23 -93
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 23 93
- zbycia środków trwałych 23 93
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 408 431 524
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 25 042 25 042 25 042
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 25 042 25 042 25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -25 170 -30 316 -30 316
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 25 170 30 316 30 316
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 25 170 30 316 30 316
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 25 170 30 316 30 316
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -25 170 -30 316 -30 316
6. Wynik netto 1 018 5 146 1 993
a) zysk netto 1 018 5 146 1 993
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 21 438 20 420 17 267
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21 438 20 420 17 267
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 018 1 993
II. Korekty razem -561 -12 320
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 445 368
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 22 52
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 98 -285
4. Zmiana stanu rezerw -131 -173
5. Zmiana stanu zapasów -3 623 4 699
6. Zmiana stanu należności 4 536 379
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 553 -10 600
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -355 -6 790
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 457 -10 327
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 3 11
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 11
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 112
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 112
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -109 11
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
I. Wydatki 450 2 898
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 2 500
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 428 346
3. Odsetki 22 52
Inne wydatki finansowe
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -450 -2 898
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -102 -13 214
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -102 -13 214
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 3 298 14 098
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 196 884
- o ograniczonej możliwości dysponowania 24 713
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacja dodatkowa.rtfInformacja dodatkowa.rtf
Skrócone sprawozdanie finansowe za I kw 2020.pdfSkrócone sprawozdanie finansowe za I kw 2020.pdf
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki