80,0000 zł
-0,62% -0,5000 zł
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA (SKA)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_GK_Sniezka_3Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej (niebadane, dane nie podlegające przeglądowi)
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 575 584 484 298 133 591 113 859
II. Zysk z działalności operacyjnej 86 989 81 299 20 190 19 114
III. Zysk brutto 86 609 79 289 20 101 18 641
IV. Zysk netto 70 394 64 496 16 338 15 163
V. - Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 67 261 62 779 15 611 14 759
VI. - Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 3 133 1 717 727 404
VII. Całkowity dochód za okres 77 515 66 621 17 991 15 663
VIII. - Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 73 056 64 748 16 956 15 222
IX. - Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące 4 459 1 873 1 035 440
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 72 094 54 649 16 733 12 848
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (139 618) (51 339) (32 406) (12 070)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 88 055 2 267 20 438 533
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem 20 531 5 577 4 765 1 311
XIV. Aktywa, razem 703 950 491 063 160 954 114 965
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 401 096 222 969 91 708 52 200
XVI. Zobowiązania długoterminowe 146 272 3 347 33 444 784
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 254 824 219 622 58 264 51 417
XVIII. Kapitał własny 302 854 268 094 69 246 62 765
XIX. - Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 279 412 261 690 63 886 61 266
XX. - Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli 23 442 6 404 5 360 1 499
XXI. Kapitał zakładowy 12 618 12 618 2 885 2 954
XXII. Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.) 12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
XXIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 5,58 5,11 1,29 1,20
XXIV. - Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 5,33 4,98 1,24 1,17
XXV. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 5,58 5,11 1,29 1,20
XXVI. - Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 5,33 4,98 1,24 1,17
XXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 24,00 21,25 5,49 4,97
XXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 24,00 21,25 5,49 4,97
XXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR) 2,60 2,20 0,60 0,52
Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA (niebadane, dane nie podlegające przeglądowi)
XXX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 445 578 431 044 103 416 101 339
XXXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 52 184 57 587 12 112 13 539
XXXII. Zysk (strata) brutto 64 972 76 623 15 080 18 014
XXXIII. Zysk (strata) netto 53 127 63 963 12 330 15 038
XXXIV. Całkowity dochód za dany okres 52 801 65 499 12 255 15 399
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 174 29 989 5 146 7 050
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (129 003) (32 558) (29 941) (7 654)
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 103 820 1 088 24 095 256
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem (3 010) (1 481) (699) (348)
XXXIX. Aktywa razem 596 316 462 864 136 344 108 364
XL. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 400 412 283 787 91 552 66 439
XLI. Zobowiązania długoterminowe 188 461 71 217 43 091 16 673
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 211 951 212 570 48 461 49 766
XLIII. Kapitał własny 195 904 179 077 44 792 41 925
XLIV. Kapitał zakładowy 12 618 12 618 2 885 2 954
XLV. Liczba akcji (w szt.) 12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
XLVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,21 5,07 0,98 1,19
XLVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,21 5,07 0,98 1,19
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 15,53 14,19 3,55 3,32
XLIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 15,53 14,19 3,55 3,32
L. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 2,60 2,20 0,60 0,52
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RAPORT_GK_Sniezka_3Q2019.pdfRAPORT_GK_Sniezka_3Q2019.pdf sprawozdanie 3 kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-27 Piotr Mikrut Prezes Zarządu
2019-11-27 Witold Waśko Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.