REKLAMA

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: wyniki finansowe

2021-04-22 23:56
publikacja
2021-04-22 23:56
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_PEM_2020TC.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20201231_PEM_SSF_JK_EOTC.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_GK_PEM_Sprawozdanie_z_badania.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20201231_PEM_SZzD_EOTC.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_PEM_EOTC.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Zalacznik_numer_1_do_uchwaly_numer_1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Zalacznik_numer_1_do_uchwaly_numer_2.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Zalacznik_numer_1_do_uchwaly_numer_3.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody z tytułu zarządzania 54 264 50 157 12 128 11 660
II. Zysk z działalności operacyjnej 16 188 14 757 3 618 3 430
III. Zysk przed opodatkowaniem 14 389 12 452 3 216 2 895
IV. Zysk netto 9 293 9 826 2 077 2 284
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 603 (736) 3 711 (171)
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (24) (172) (5) (40)
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 969) (4 693) (440) (1 091)
VIII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych
i ich ekwiwalentów
14 610 (5 601) 3 266 (1 302)
IX. Aktywa razem 135 929 124 703 29 455 29 283
X. Zobowiązania długoterminowe 12 196 39 394 2 643 9 251
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 65 196 34 027 14 128 7 990
XII. Kapitał własny 58 537 51 282 12 685 12 042
XIII. Kapitał podstawowy 3 424 3 424 742 804
XIV. Liczba akcji (w szt.) 3 423 769 3 423 769 3 423 769 3 423 769
XV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 3 423 769 3 420 196 3 423 769 3 420 196
XVI. Zysk na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,71 2,87 0,61 0,67
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 17,10 14,98 3,71 3,52
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu PEM 2020TC.pdfList Prezesa Zarządu PEM 2020TC.pdf List Prezesa Zarządu
20201231_PEM_SSF_JK_EOTC.pdf20201231_PEM_SSF_JK_EOTC.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Private Equity Managers S.A.
20 GK PEM Sprawozdanie z badania.T.pdf20 GK PEM Sprawozdanie z badania.T.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
20201231_PEM_SZzD_EOTC.pdf20201231_PEM_SZzD_EOTC.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A.
Informacja Zarządu PEM_EOTC.pdfInformacja Zarządu PEM_EOTC.pdf Informacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Załącznik numer 1 do uchwały numer 1.pdfZałącznik numer 1 do uchwały numer 1.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące wyboru firmy audytorskiej
Załącznik numer 1 do uchwały numer 2.pdfZałącznik numer 1 do uchwały numer 2.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
Załącznik numer 1 do uchwały numer 3.pdfZałącznik numer 1 do uchwały numer 3.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2021-04-22 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Joanna Kołodziejczyk Ground Frost Outsourcing Sp. z o.o.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki