REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

Indeksy na GPW i na świecie

2008-03-03 08:00
publikacja
2008-03-03 08:00
Indeksy giełdowe są niczym termometr pozwalają mierzyć temperaturę całej giełdy, jak również poszczególnych branż. To pierwszorzędny wskaźnik, który mówi co faktycznie dzieje się w każdej chwili na giełdzie - kto zwycięża - byki czy niedźwiedzie.

14 Indeksów giełdowych

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oblicza i publikuje 14 własnych indeksów giełdowych (stan na 1.01.2008 r.)

Indeks WIG

Jest to pierwszy indeks warszawskiej giełdy, obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Jako początkową wartość (bazową) indeksu WIG przyjęto 1000 pkt. W skład tego indeksu wchodzą wszystkie spółki notowane na GPW, spełniające podstawowe kryteria uczestnictwa w indeksach. Przy obliczaniu indeksu WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji, której celem jest ograniczenie udziału i nadmiernego wpływu na indeks pojedynczej spółki lub sektora giełdowego. Udział jednej spółki w indeksie nie może być wyższy niż 10%, a udział spółek z jednego sektora giełdowego nie może być wyższy niż 30% w dniu rankingu indeksów. W przypadku przekroczenia tych udziałów, pakiety akcji biorących udział w indeksie są odpowiednio redukowane.

Indeks WIG uwzględnia ceny akcji oraz dochody z dywidend i praw poboru. Jest więc to indeks dochodowy.

Indeks WIG20

Indeks WIG20 wprowadzono na GPW w trzecią rocznicę istnienia indeksu WIG, rozpoczynając jego notowania od wartości bazowej 1000 pkt. Obejmuje on akcje 20 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na rynku podstawowym. Przy obliczaniu indeksu bierze się pod uwagę jedynie ceny akcji bez dochodów z dywidend i praw poboru. Jest to więc indeks typu cenowego. Tu również obowiązuje zasada dywersyfikacji. Indeks nie może on obejmować więcej niż 5 spółek z jednego sektora giełdowego.

Indeks mWIG40

Indeks mWIG40 (kontynuacja MIDWIG, wartość bazowa 1000 pkt) obejmuje 40 spółek średniej wielkości notowanych na GPW. Jest to indeks typu cenowego. W jego skład nie wchodzą spółki z indeksów WIG20 i sWIG80 oraz spółki zagraniczne notowane jednocześnie na innych rynkach, jeżeli ich wartość w dniu rankingu jest wyższa niż 1 mld EUR.

Indeks sWIG80

Indeks sWIG80 (kontynuacja WIRR, wartość bazowa 1000 pkt) obejmuje 80 małych spółek notowanych na GPW. Jest to indeks typu cenowego. W jego skład nie wchodzą spółki z indeksów WIG20, mWIG40 oraz spółki zagraniczne notowane jednocześnie na innych rynkach, jeżeli ich wartość w dniu rankingu jest wyższa niż 100 mln EUR.

Subindeksy sektorowe

Dla określenia wpływu efektywności inwestowania w różne sektory gospodarcze na tle wszystkich spółek wchodzących w skład indeksu WIG, giełda publikuje następujące subindeksy sektorowe: WIG-banki, WIG-budownictwo, WIG-deweloperzy, WIG-informatyka, WIG-media, WIG-paliwa, WIG-spożywczy, WIG-telekomunikacja.

Jako wartość bazową każdego z powyższych subindeksów przyjmowano odpowiadającą portfelowi danego indeksu aktualną wartość indeksu WIG. Subindeksy sektorowe obejmują takie same pakiety akcji spółek, jakie znajdują się w indeksie WIG. Przy ich obliczaniu uwzględnia się dochody z tytułu dywidend oraz praw poboru. Są one więc indeksami dochodowymi.

Indeks TechWIG

Indeks TechWIG jest obliczany dla akcji spółek prowadzących działalność w sektorze nowoczesnych technologii. Jest to indeks cenowy. Wartość bazowa indeksu wynosi 1000 pkt.

Indeks WIG-PL

Indeks ten jest analogiczny do indeksu WIG. Różnica polega jedynie na tym, że obejmuje on tylko krajowe spółki. W związku notowaniem spółek zagranicznych na GPW wartości indeksu WIG oraz WIG-PL różnią się.

Należy nadmienić, że indeksy WIG20, mWIG40 oraz TechWIG są instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych, natomiast indeks WIG20 również dla opcji notowanych na GPW.

Zasady obliczania indeksów

Wartość indeksu jest obliczana wg następującej formuły:


Si - wartość pakietu akcji spółki "i" na danej sesji

Pi - kurs akcji spółki "i" na danej sesji

S0 - wartość pakietu akcji spółki "i" na sesji w dniu bazowym

P0 - kurs akcji spółki "i" na sesji w dniu bazowym

I0 - wartość bazowa indeksu

Kt - współczynnik korygujący indeksu na danej sesji

Zmiany okresowe i ranking spółek

Giełda dokonuje okresowych zmian w składzie portfeli indeksów giełdowych. Mają one miejsce co kwartał w trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia.

Dobór składu spółek do indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 następuje z uwzględnieniem danych z ostatniej sesji stycznia (rewizja roczna) oraz kwietnia, lipca i października (korekty kwartalne).

Dobór spółek do tych indeksów jest przeprowadzany na podstawie wyników rankingu. W pierwszej kolejności przeprowadza się selekcję spółek, które będą uczestniczyć we wspólnym rankingu indeksów.

Wyselekcjonowanym spółkom są przypisywane odpowiednie miejsca w rankingu w zależności od uzyskanej liczby punktów rankingowych, obliczanych wg wzoru:


gdzie:

Ri - punkty rankingowe spółki "i"

sTi - udział spółki "i" w łącznych obrotach akcjami spółek biorących udział w rankingu za ostatnie 12 miesięcy

sCi - udział spółki "i" w wartości akcji w wolnym obrocie spółek uczestniczących w rankingu w dniu jego sporządzenia.

Kryteria doboru spółek do indeksów

Warunkiem wejścia spółki w skład indeksu giełdowego jest spełnienie następujących kryteriów bazowych:
  • liczba akcji (A4) w wolnym obrocie (tzw. free float) większa od 10%,
  • wartość akcji w wolnym obrocie większa od 1 mln EUR,
  • spółka nie może być oznaczona w sposób szczególny., np. w sytuacji, kiedy sąd ogłosił upadłość emitenta obejmującą likwidację majątku (umieszczenie przy nazwie spółki odnośnika w postaci liczby porządkowej.
Spółki z indeksu WIG20

W indeksie WIG20 mogą znajdować się spółki z najwyższych pozycji w rankingu, przy czym:
  • uczestniczą w nim spółki z pozycji 15 lub wyższej w rankingu do rewizji rocznej oraz z pozycji 10 lub wyższej w rankingu do korekty kwartalnej,
  • nie uczestniczą spółki z pozycji 26 lub dalszej w rankingu do rewizji rocznej oraz 31 lub dalszej w rankingu do korekty kwartalnej.
Spółki z pozycji 16-25 w rankingu do rewizji rocznej oraz 11-30 w rankingu do korekty

kwartalnej są dodawane bądź usuwane z indeksu, w zależności od sytuacji.

Jeżeli wartość akcji określonej spółki na dzień rankingu przekracza 15% wartości portfela wówczas wielkość pakietu tych akcji podlega proporcjonalnej redukcji.

Spółki z indeksu mWIG40

W indeksie mWIG40:
  • uczestniczą spółki z pozycji 50 lub wyższej w rankingu do rewizji rocznej oraz 45 lub wyższej w rankingu do korekty kwartalnej,
  • nie uczestniczą spółki z pozycji 66 lub dalszej w rankingu do rewizji rocznej oraz 71 lub dalszej w rankingu do korekty kwartalnej.
Spółki z pozycji 51-65 w rankingu do rewizji rocznej oraz 46-70 w rankingu do korekty

kwartalnej są dodawane bądź usuwane z indeksu, w zależności od sytuacji.

Ponadto jest tworzona lista rezerwowa spółek, które zajęły wysokie pozycje w rankingu indeksu lecz nie znalazły się w indeksie.

Jeżeli wartość akcji określonej spółki na dzień rankingu przekracza 10% wartości portfela wówczas wielkość pakietu tych akcji podlega proporcjonalnej redukcji.

Spółki z indeksu sWIG80

W indeksie sWIG80:
  • znajdują się spółki z pozycji 120 lub wyższej w rankingu do rewizji rocznej oraz 110 lub wyższej w rankingu do korekty kwartalnej;
  • nie uczestniczą spółki z pozycji 146 lub dalszej w rankingu do rewizji rocznej oraz 156 lub dalszej w rankingu do korekty kwartalnej.
Spółki z pozycji 121-145 w rankingu do rewizji rocznej oraz 111-155 w rankingu do korekty kwartalnej są dodawane bądź usuwane z indeksu, w zależności od sytuacji.

Jeżeli wartość akcji określonej spółki na dzień rankingu przekracza 10% wartości portfela wówczas wielkość pakietu tych akcji podlega proporcjonalnej redukcji.

Indeks TechWIG

Do indeksu TechWIG dobierane są spółki w oparciu o wyniki ostatniej sesji lutego, maja, sierpnia i listopada.

Uczestniczą w tym indeksie spółki spełniające kryteria bazowe, funkcjonujące w obszarze nowoczesnych technologii - branża informatyczna, telekomunikacja i media elektroniczne.

Jeżeli wartość akcji określonej spółki na dzień rankingu przekracza 10% wartości portfela wówczas wielkość pakietu tych akcji podlega proporcjonalnej redukcji.

Indeksy WIG i WIG-PL

Do indeksów WIG oraz WIG-PL dobierane są spółki w oparciu o wyniki ostatniej sesji lutego, maja, sierpnia i listopada. Uczestniczą w tych indeksach wszystkie spółki spełniające kryteria bazowe, przy czym w indeksie WIG-PL uczestniczą tylko spółki krajowe.

Jeżeli wartość akcji określonej spółki na dzień rankingu przekracza 10% wartości portfela indeksu lub udział jednego sektora przekracza 30%, wówczas wielkość pakietu tych akcji podlega redukcji.

Subindeksy sektorowe WIG

Zmiany w budowie indeksu WIG powodują odpowiednie zmiany w indeksach sektorowych. Do poszczególnych subindeksów wchodzą spółki zakwalifikowane do odpowiadających im sektorów giełdowych, znajdujące się na liście spółek uczestniczących w indeksie WIG.

Współczynnik korygujący indeksu

Po każdej zmianie okresowej w składzie spółek uczestniczących w indeksach obliczany jest na nowo współczynnik korygujący dla każdego z indeksów. Celem tej operacji jest utrzymanie ciągłości wartości indeksów. Wzór na obliczenie współczynnika korygującego ma postać:


gdzie:

Kt - wartość współczynnika korygującego

Mt - kapitalizacja portfela indeksu przed zmianą

Qt - wartość pakietów akcji spółek wpisywanych na listę indeksu

Zt - wartość pakietów akcji spółek usuwanych z listy indeksu

Kt' - dotychczasowa wartość współczynnika korygującego

Publikowanie indeksów

Indeksy WIG20, mWIG40, sWIG80, WIG i TechWIG są publikowane w trybie ciągłym, przy czym w różnych interwałach czasowych. Pozostałe indeksy WIG-PL oraz subindeksy sektorowe: WIG-banki, WIG-budownictwo, WIG-deweloperzy, WIG-informatyka, WIG-media, WIG-paliwa, WIG-spożywczy, WIG-telekomunikacja są publikowane po pierwszym i drugim fixingu oraz na zamknięcie sesji.

Miejscem publikacji indeksów jest witryna internetowa GPW, Ceduła Giełdy Warszawskiej, serwisy agencji informacyjnych i specjalistyczne portale internetowe oraz telegazeta. Wszystkie indeksy za wyjątkiem indeksu WIG20 publikowane są z 15-minutowym opóźnieniem. Indeks WIG20 może być natomiast publikowany w czasie rzeczywistym.

Indeksy zagranicznych giełd

Ranga indeksu zależy od rangi giełdy. Stąd do najbardziej uznanych indeksów giełdowych należą: Dow Jones Industrial Average (DJIA) obejmujący akcje 30 największych amerykańskich spółek notowanych na New York Stock Exchange (NYSE). Kolejny wiodący indeks to S&P500, na którego wartość ma 500 największych spółek notowanych na NYSE. Trzeci ważny amerykański indeks NASDAQ obrazuje sytuację spółek notowanych na amerykańskim rynku pozagiełdowym. W Europie do najważniejszych indeksów należą: DJ Euro STOXX 50, obejmujący akcje 50 największych spółek z 12 krajów Strefy Euro. Duże znaczenie dla oceny sytuacji w Europie ma również londyński FTSE100, francuski CAC40 i niemiecki DAX. Koniunkturę rynku japońskiego mierzy Nikkei225, a chińskiego Hang Seng. Indeksem ogólnoświatowym, który obejmuje akcje spółek z 23 najwyżej rozwiniętych rynków na świecie jest MSCI World Equity, obliczany przez Morgan Stanley Capital International.

Powszechna dostępność indeksów poprzez środki masowego przekazu pozwalają analitykom oraz inwestorom na bieżąco oceniać sytuację na rynku krajowym oraz na świecie.

Źródło:
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki