REKLAMA

DATAWALK S.A.: wyniki finansowe

2020-11-27 07:52
publikacja
2020-11-27 07:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_kwartal_2020_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Summary_of_the_condensed_interim_financial_statements_for_3Q_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży usług 8 939 1 875 2 012 435
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -6 415 -8 359 -1 444 -1 940
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 105 -10 440 -1 374 -2 423
IV. Zysk (strata) brutto -6 015 -10 394 -1 354 -2 412
V. Zysk (strata) netto -6 137 -10 397 -1 382 -2 413
VI. Łączne całkowite dochody -6 133 -10 343 -1 381 -2 401
VII. Liczba akcji (w szt.) 4 465 048 4 030 784 4 465 048 4 030 784
VIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -1,37 -2,58 -0,31 -0,60
IX. Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -5 321 -7 788 -1 198 -1 808
X. Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej 689 -1 887 155 -438
XI. Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 876 10 041 197 2 330
XII. Przepływy pieniężne netto – razem -3 756 366 -846 85
XIII. WYBRANE DANE FINANSOWE 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XIV. Aktywa / Pasywa razem 22 370 23 858 4 942 5 603
XV. Aktywa trwałe 9 058 6 598 2 001 1 549
XVI. Aktywa obrotowe 13 312 17 260 2 941 4 053
XVII. Kapitał własny 14 833 20 966 3 277 4 923
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 538 2 892 1 665 679
XIX. Zobowiązania długoterminowe 1 382 153 305 36
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 6 156 2 740 1 360 643
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody netto ze sprzedaży usług 6 783 1 875 1 527 435
XXII. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -1 437 -8 514 -324 -1 976
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 622 -10 557 -1 041 -2 450
XXIV. Zysk (strata) brutto -4 676 -10 474 -1 053 -2 431
XXV. Zysk (strata) netto -4 676 -10 474 -1 053 -2 431
XXVI. Łączne całkowite dochody -4 676 -10 474 -1 053 -2 431
XXVII. Liczba akcji (w szt.) 4 465 048 4 030 784 4 465 048 4 030 784
XXVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -1,05 -2,60 -0,24 -0,60
XXIX. Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -1 511 -7 798 -340 -1 810
XXX. Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -3 085 -1 880 -695 -436
XXXI. Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej -351 10 041 -79 2 330
XXXII. Przepływy pieniężne netto – razem -4 948 363 -1 114 84
XXXIII. WYBRANE DANE FINANSOWE 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XXXIV. Aktywa / Pasywa razem 20 522 22 988 4 534 5 398
XXXV. Aktywa trwałe 10 372 7 776 2 291 1 826
XXXVI. Aktywa obrotowe 10 150 15 212 2 242 3 572
XXXVII. Kapitał własny 15 963 20 638 3 526 4 846
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 560 2 350 1 007 552
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 44 153 10 36
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 4 515 2 197 997 516


Zastosowane kursy EUR/PLN:- Pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień kończący okres
sprawozdawczy.-Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną
średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i
obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu
sprawozdawczego.Kurs na ostatni dzień okresu:a) 1 EUR
na dzień 30.09.2020 wyniósł 4,5268 PLNb) 1 EUR na
dzień 31.12.2019 wyniósł 4,2585 PLN


Kurs średni w danym okresie:a) 1 EUR w okresie od 01.01.2020 -
30.09.2020 wyniósł 4,4420 PLNb) 1 EUR w okresie od
01.01.2019 - 30.09.2019 wyniósł 4,3086 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III kwartał_2020_r.pdfSkonsolidowany_raport_kwartalny_za_III kwartał_2020_r.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
Summary_of_the_condensed_interim_financial_statements_for_3Q_2020.pdfSummary_of_the_condensed_interim_financial_statements_for_3Q_2020.pdf Summary of the condensed interim financial statements for 3Q 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Sergiusz Borysławski Członek Zarządu
2020-11-27 Katarzyna Graczyk Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki