REKLAMA

BORYSZEW: wyniki finansowe

2022-08-31 05:39
publikacja
2022-08-31 05:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_1H_2022_GKB_30.08.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GKB_1H_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_JSF_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SSF_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
dane dotyczące skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 3 536 233 3 056 748 761 676 672 226
II. Zysk na działalności operacyjnej 184 051 85 536 39 643 18 811
III. Zysk netto z działalności kontynuowanej 112 880 47 197 24 313 10 379
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 112 495 48 646 24 231 10 698
V. Zysk netto przypadający jednostce dominującej 108 560 43 804 23 383 9 633
VI. Średnioważona ilość akcji 202 000 000 202 000 000 202 000 000 202 000 000
VII. Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) 0,54 0,22 0,12 0,05
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 257 810 (58 621) 55 530 (12 892)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 93 666 10 093 20 175 2 220
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (337 340) 12 442 (72 660) 2 736
XI. stan na: 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XII. Aktywa razem 4 226 848 4 220 636 903 057 917 649
XIII. Zobowiązania i rezerwy razem 2 544 042 2 473 932 543 529 537 881
XIV. Aktywa związane z działalnością kontynuowaną 4 224 962 4 161 119 902 654 904 709
XV. Zobowiązania związane z działalnością kontynuowaną 2 528 223 2 433 029 540 149 528 988
XVI. Kapitał własny 1 682 806 1 746 704 359 528 379 768
XVII. Kapitał własny przypadający jednostce dominującej 1 652 372 1 720 205 353 026 374 006
dane dotyczące jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody ze sprzedaży 1 418 360 836 478 305 503 183 955
XIX. Zysk na działalności operacyjnej 6 876 46 472 1 481 10 220
XX. Zysk netto (5 676) 25 648 (1 223) 5 640
XXI. Średnioważona ilość akcji 205 205 000 205 205 000 205 205 000 205 205 000
XXII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,03) 0,12 (0,01) 0,03
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 57 985 68 116 12 489 14 980
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 988 (91 554) 1 936 (20 134)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (72 202) 19 923 (15 552) 4 381
XXVI. stan na: 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XXVII. Aktywa razem 2 525 836 2 513 462 539 639 546 476
XXVIII. Zobowiązania i rezerwy razem 1 356 265 1 146 137 289 763 249 193
XXIX. Kapitał własny 1 169 571 1 367 325 249 876 297 283
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSr_1H_2022_GKB_30.08.2022.pdfQSr_1H_2022_GKB_30.08.2022.pdf Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GKB_1H_2022.pdfSprawozdanie_z_dzialalnosci_GKB_1H_2022.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w I półroczu 2022 roku
Raport_z_przegladu_JSF_30.06.2022.pdfRaport_z_przegladu_JSF_30.06.2022.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Boryszew S.A.
Raport_z_przegladu_SSF_30.06.2022.pdfRaport_z_przegladu_SSF_30.06.2022.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-31 Wojciech Kowalczyk Prezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki