REKLAMA

BORYSZEW: wyniki finansowe

2020-09-04 00:07
publikacja
2020-09-04 00:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_II_2020_GKB.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GKB_1H_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_JSF_30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SSF_30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
dane dotyczące skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 2 805 103 3 211 053 631 595 748 846
II. Zysk na działalności operacyjnej 67 812 136 345 15 269 31 797
III. Zysk netto z działalności kontynuowanej 146 74 570 33 17 390
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (507) 72 659 (114) 16 945
V. Zysk netto przypadąjący jednostce dominującej 1 398 52 874 315 12 331
VI. Średnioważona ilość akcji 202 000 000 202 897 891 202 000 000 202 897 891
VII. Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w zł/EUR) 0,01 0,26 0,00 0,06
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 068) 300 031 (691) 69 970
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (147 509) (258 777) (33 213) (60 349)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 79 481 47 761 17 896 11 138
XI. stan na: 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XII. Aktywa razem 4 720 555 4 788 372 1 056 998 1 124 427
XIII. Zobowiązania i rezerwy razem 3 252 612 3 253 315 728 305 763 958
XIV. Aktywa związane z działalnościa kontynuowaną 4 719 517 4 787 390 1 056 766 1 124 196
XV. Zobowiązania związane z działalnościa kontynuowaną 3 235 598 3 237 018 724 496 760 131
XVI. Kapitał własny 1 467 943 1 535 057 328 693 360 469
XVII. Kapitał własny przypadający jednostce dominującej 1 322 371 1 346 509 296 097 316 193
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSr_II_2020 GKB.pdfQSr_II_2020 GKB.pdf Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku
Sprawozdanie z dzialalnosci GKB 1H_2020.pdfSprawozdanie z dzialalnosci GKB 1H_2020.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w I półroczu 2020 roku
Raport z przegladu JSF 30.06.2020.pdfRaport z przegladu JSF 30.06.2020.pdf Raport z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego.
Raport z przegladu SSF 30.06.2020.pdfRaport z przegladu SSF 30.06.2020.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-04 Piotr Lisiecki Prezes Zarządu
2020-09-04 Krzysztof Kołodziejczyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki