53,4000 zł
-1,15% -0,6200 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_Banku_Pekao_S.A._za_rok_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Przewodniczacego_Rady_Nadzorczej_Banku_Pekao_S.A_za_rok_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_sprawozdanie__finansowe_Banku_Pekao_31.12.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie__z__dzialalnosci_Jednostkowy_RR_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_raport_jednostkowy_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_12_2019_Bank.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_sprawozdan_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Banku_Pekao_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Letter_of_the_President_of_the_Management_Board_of_Bank_Pekao_S.A._for_2019FY.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Letter_of_the_Chairman_of_the_Supervisory_Board_of_Bank_Pekao_S.A_for_2019FY.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Unconsolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_31.12.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Report_on_the_activities_of_the_Bank__RR2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Independent_Auditor's_Report_unconsolidated_report_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_financial_data_Bank_12_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Assessment_of_the_financial_statements_2019_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Statement_of_the_Supervisory_Board_of_Bank_Pekao_SA_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Wybrane jednostkowe dane finansowe
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. tys. zł tys. EUR
II. 2019 2018 2019 2018
III. Wynik z tytułu odsetek 5 309 622 4 869 013 1 234 279 1 141 113
IV. Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 080 273 2 023 259 483 582 474 175
V. Zysk brutto 3 015 766 3 020 751 701 047 707 950
VI. Zysk netto 2 247 467 2 310 600 522 448 541 517
VII. Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,56 8,80 1,99 2,06
VIII. Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,56 8,80 1,99 2,06
IX. Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,60 7,70 1,53 1,80
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
X. tys. zł tys. EUR
XI. 2019 2018 2019 2018
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -72 597 -2 966 656 -16 876 -695 272
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 670 375 12 168 295 -1 550 601 2 851 788
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 269 616 -1 262 576 -295 136 -295 900
XV. Przepływy pieniężne netto, razem -8 012 588 7 939 063 -1 862 613 1 860 616
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XVI. tys. zł tys. EUR
XVII. 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XVIII. Aktywa razem 194 649 992 184 347 176 45 708 581 42 871 436
XIX. Zobowiązania wobec Banku Centralnego 4 550 5 067 1 068 1 178
XX. Zobowiązania wobec innych banków 3 043 969 2 921 955 714 798 679 524
XXI. Zobowiązania wobec klientów 158 544 670 150 132 028 37 230 168 34 914 425
XXII. Kapitał własny 22 526 788 21 821 998 5 289 841 5 074 883
XXIII. Kapitał zakładowy 262 470 262 470 61 634 61 040
XXIV. Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034
XXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 85,83 83,14 20,15 19,33
XXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 85,83 83,14 20,15 19,33
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
XXVII. tys. zł tys. EUR
XXVIII. 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XXIX. Łączny współczynnik kapitałowy (%) (Bazylea III) 18,7 18,7 18,7 18,7
XXX. Aktywa ważone ryzykiem 123 860 493 116 258 802 29 085 474 27 036 931
XXXI. Fundusze podstawowe (Tier I) 20 448 802 19 714 754 4 801 879 4 584 827
XXXII. Fundusze uzupełniające (Tier II) 2 750 000 2 000 000 645 767 465 116


Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano
następujące kursy:·    do przeliczenia pozycji
bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 31.12.2019 - 1 EUR =
4,2585 PLN oraz na 31.12.2018 - 1 EUR = 4,3000 PLN,·    do
przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat - średnie arytmetyczne
średnich kursów ogłoszonych przez NBPna ostatni dzień
każdego miesiąca odpowiednio 2019 roku oraz 2018 roku - 1 EUR = 4,3018
PLN oraz 1 EUR = 4,2669 PLN·    do przeliczenia pozycji
przepływów pieniężnych - kursy zastosowane do przeliczenia pozycji
rachunku zysków i strat,·    do przeliczenia dywidendy –
średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni
dzień każdego miesiąca odpowiednio 2019 roku oraz 2018 roku – 1 EUR =
4,3018 PLN oraz 1 EUR = 4,2669 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarzadu Banku Pekao S.A. za rok 2019.pdfList Prezesa Zarzadu Banku Pekao S.A. za rok 2019.pdf List Prezesa Zarządu Banku
List Przewodniczacego Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A za rok 2019.pdfList Przewodniczacego Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A za rok 2019.pdf List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku
Jednostkowe_sprawozdanie _finansowe_Banku_Pekao_31.12.2019.pdfJednostkowe_sprawozdanie _finansowe_Banku_Pekao_31.12.2019.pdf Sprawozdanie finansowe Banku
Sprawozdanie_ z_ działalności_Jednostkowy_RR_2019.pdfSprawozdanie_ z_ działalności_Jednostkowy_RR_2019.pdf Sprawozdanie z działalności Banku
Sprawozdanie_niezależnego_biegłego_rewidenta_z_badania_raport_jednostkowy_2019.pdfSprawozdanie_niezależnego_biegłego_rewidenta_z_badania_raport_jednostkowy_2019.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
Wybrane dane finansowe_12 2019_Bank.pdfWybrane dane finansowe_12 2019_Bank.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe
Ocena sprawozdań 2019.pdfOcena sprawozdań 2019.pdf Ocena sprawozdań 2019 przez Radę Nadzorczą Banku Pekao S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Banku Pekao SA.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Banku Pekao SA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.
Letter of the President of the Management Board of Bank Pekao S.A. for 2019FY.pdfLetter of the President of the Management Board of Bank Pekao S.A. for 2019FY.pdf Letter of the President of the Management Board of Bank
Letter of the Chairman of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A for 2019FY.pdfLetter of the Chairman of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A for 2019FY.pdf Letter of the Chairman of the Supervisory Board of Bank
Unconsolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_31.12.2019.pdfUnconsolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_31.12.2019.pdf Unconsolidated financial statement
Report_on_the_activities_of_the_Bank_ RR2019.pdfReport_on_the_activities_of_the_Bank_ RR2019.pdf Report on the activities of Bank
Independent Auditor's_Report_unconsolidated_report_2019.pdfIndependent Auditor's_Report_unconsolidated_report_2019.pdf Independent Auditor's report uncosolidated
Selected financial data_Bank_12 2019.pdfSelected financial data_Bank_12 2019.pdf Selected unconsolidated financial data
Assessment of the financial statements 2019 .pdfAssessment of the financial statements 2019 .pdf Assessment of the financial statements 2019
Statement of the Supervisory Board of Bank Pekao SA .pdfStatement of the Supervisory Board of Bank Pekao SA .pdf Statement of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-26 Marek Lusztyn Prezes Zarządu Banku
2020-02-26 Jarosław Fuchs Wiceprezes Zarządu Banku
2020-02-26 Marcin Gadomski Wiceprezes Zarządu Banku
2020-02-26 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2020-02-26 Tomasz Styczyński Wiceprezes Zarządu Banku
2020-02-26 Marek Tomczuk Wiceprezes Zarządu Banku
2020-02-26 Magdalena Zmitrowicz Wiceprezes Zarządu Banku
2020-02-26 Grzegorz Olszewski Członek Zarządu Banku


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.