Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

Znajdź profil

podaj symbol, ticker lub nazwę waloru

szukaj

Księgarnia


Rozważny inwestor. Wydanie II zaktualizowane

Cena: 31,20 zł
więcej narzędzi... 

Moje spółki

PKN43.551.23%
KGH112.451.03%
PEO193.601.36%

Statystyka sesji

Statystyka sesji 2014-04-17 17:04:58
Wolumen: 38 798 626 akcji
Obrót: 633 597 211 zł

Akcje: 201 wzrosło, 144 spadło, 76 bez zmian.

Największe wzrosty:
IMP0.3911.4%
NVT32.5811.4%
BDZ15.8711.4%
PPG7.7310.4%
BST29.009.8%
Największe spadki:
EXL7.23-13.9%
TRI0.74-9.8%
CNG1.41-9.0%
ABM0.70-7.9%
SCO0.60-7.7%
Najwyższe wolumeny:
TRK1.324503500
PGN4.242767044
PGE20.182617673
PKO42.002054605
GNB3.222029258
Najwyższe obroty:
PKO42.00171454224
PZU429.55141908832
PEO193.60121694320
KGH112.45119236832
PGE20.18105096888


2013-01-15 21:01 Źródło: Komunikaty spółek ESPI (dawny Emitent)

EFH: Informacja udzielona akcjonariuszom w trybie art. 428 par. 6 ksh


Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
EFH
Temat
Informacja udzielona akcjonariuszom w trybie art. 428 par. 6 ksh
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, że w odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w formie pisemnej w trybie art. 428 par. 6 ksh udzielił na nie zamieszczonej poniżej pisemnej odpowiedzi. Podstawa prawna: art. 428 par. 6 ksh w związku z par 38 ust. 1 punkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pytanie:
Czy obłożenie pokoi w istniejącej bazie hotelowej GK EFH jest niższe niż średnia krajowa dla rynku?

Odpowiedź:
Zarząd Spółki przykłada dużą wagę do optymalizacji wskaźnika obłożenia posiadanej bazy hotelowej. Nie publikujemy jednak tego rodzaju danych cząstkowych, które w ocenie Zarządu mają charakter operacyjny i należą do tajemnic handlowych Spółki.

Poniżej przedstawionych jest 5 pytań, na które Zarząd udzielił wspólnej odpowiedzi:

Czy w 3 kwartale 2012 obłożenie pokoi w hotelu Wilenium było niższe niż 70%? Czy predykcje z już dostępnych danych wskazują, że obłożenie w 4 kwartale będzie co najmniej na takim poziomie, jak w 3 kwartale br.? Czy obłożenie przekroczy prób 70%?

Czy w 3 kwartale 2012 obłożenie pokoi w hotelu Król Kazimierz było niższe niż 70%? Czy predykcje z już dostępnych danych wskazują, że obłożenie w 4 kwartale będzie co najmniej na takim poziomie, jak w 3 kwartale br.? Czy obłożenie przekroczy prób 70%?

Czy w 3 kwartale 2012 obłożenie pokoi w hotelu Masuria było niższe niż 70%? Czy predykcje z już dostępnych danych wskazują, że obłożenie w 4 kwartale będzie co najmniej na takim poziomie, jak w 3 kwartale br.? Czy obłożenie przekroczy prób 70%?

Czy w 3 kwartale 2012 obłożenie pokoi w hotelu Łeba było niższe niż 70%?

Jaki procent przychodów z działalności hotelarskiej stanowią przychody z organizacji eventów, uroczystości, wynajmu sal i pomieszczeń bankietowych, usług SPA, a jakie z wynajmu pokoi?

Odpowiedź (łącznie):
Zarząd Spółki nie publikuje tego rodzaju danych cząstkowych, które w ocenie Zarządu mają charakter operacyjny i należą do tajemnic handlowych Spółki. Ponadto publikacja danych cząstkowych przed publikacją raportu okresowego miałaby charakter prognozy, których Spółka nie publikuje w żadnej postaci.

Pytanie:
Dlaczego hotele z GK EFH nie wykorzystują aktywnie mediów internetowych w celu dotarcia do nowej grupy klientów?

Odpowiedź:
Zarząd EFH S.A. uważa media internetowe za niezwykle ważny kanał dotarcia do nowych klientów. Działania podejmowane przez Zarząd mają na celu intensyfikację działań marketingowych w tym obszarze i istotny wzrost wyników sprzedaży.

Pytanie:
Czy w przeciągu najbliższych 6 miesięcy Zarząd planuje sprzedaż projektu inwestycyjnego w Tałtach (hotel Sheraton lub apartamenty)?

Odpowiedź:
Zarząd Spółki prowadzi różnego rodzaju rozmowy z potencjalnymi inwestorami, jednak w związku z naturą takich rozmów w chwili obecnej nie jest możliwe podanie żadnych konkretnych informacji do publicznej wiadomości.

Pytanie:
Jakie plany inwestycyjne GK EFH ma dla działki w Piasecznie? Czy ta inwestycja będzie wystawiona na sprzedaż w 2013 roku?

Odpowiedź:
Zarząd Spółki prowadzi różnego rodzaju rozmowy z potencjalnymi inwestorami, jednak w związku z naturą takich rozmów w chwili obecnej nie jest możliwe podanie żadnych konkretnych informacji do publicznej wiadomości. Zarząd nie wyklucza również, w przypadku znalezienia podmiotu zainteresowanego kupnem wymienionej w pytaniu działki, w przypadku uzyskania satysfakcjonującej ceny, sprzedaży tej działki.

Pytanie:
Dlaczego przychody z najmu (sektor najmu powierzchni biurowych), zaraportowane w sprawozdaniu za 3 kwartał, są na ujemnym poziomie? Co spowodowało, że wartość za 9 miesięcy 2012 roku jest niższa niż za 6 pierwszych miesięcy 2012?

Odpowiedź:
Rozbieżność wynika z omyłkowego zakwalifikowania części przychodów z działalności hotelarskiej do działalności związanej z najmem powierzchni w sprawozdaniu za pierwsze półrocze 2012 roku. Rozbieżność ta nie ma wpływu na wynik finansowy. W związku z faktem, że sprawozdanie półroczne poddawane jest przeglądowi przez biegłego rewidenta, Zarząd rozważy opublikowanie korekty po konsultacjach z biegłym rewidentem, który dokonywał przeglądu sprawozdania za pierwsze półrocze 2012 roku.

Poniżej przedstawionych są 3 pytania, na które Zarząd udzielił wspólnej odpowiedzi:

Czy w przeciągu najbliższych 3 miesięcy wyjaśni się sytuacja prawna hotelu Willenium?

W jakim stadium znajduje się sprawa upadłości spółek powiązanych z hotelem Willenium?

Na kiedy planowa jest przywrócenie rentowności hotelu Willenium?

Odpowiedź (łącznie):
Sprawy związane z Hotelem Willenium są przedmiotem postępowania upadłościowego. Decyzje i terminy z tym związane leżą poza sferą kompetencji Zarządu. Hotel Willenium działa jednak na bieżąco i podejmowane są przez Zarząd działania zmierzające do poprawy wyników hotelu – m.in. została wymieniona część kadry zarządzającej. Zarząd Spółki oczekuje wyraźnej poprawy rentowności tego hotelu w drugim półroczu 2013 roku.

Pytanie:
Czy Zarząd rozważa i ma plany polegające na przyłączeniu obecnie posiadanych hoteli do międzynarodowej sieci w celu uzyskania bazy klientów tej sieci?

Odpowiedź:
W chwili obecnej Zarząd nie planuje tego rodzaju przyłączenia.

Pytanie:
Czy Zarząd rozważa rozszerzenie marki Republika Przyjemności o inne hotele posiadające SPA nie należące do GK EFH?

Odpowiedź:
Zarząd nie wyklucza podjęcia tego rodzaju działań w przyszłości.

Pytanie:
Jaki wynik finansowy netto (w ujęciu rocznym) wypracowuje Centrum Kształcenia Kadr?

Odpowiedź:
Zarząd nie publikuje tego rodzaju danych cząstkowych.

Pytanie:
Jakie nakłady inwestycyjne zostaną przekazane na modernizację istniejącej bazy hotelowej w 2013 roku? Które hotele według Zarządu wymagają największych nakładów inwestycyjnych?

Odpowiedź:
Zarząd Spółki nie podaje do wiadomości tego rodzaju danych cząstkowych, które w odniesieniu do niezakończonego okresu miałyby charakter prognozy. Bieżące prace utrzymaniowe pozwalające utrzymać infrastrukturę hotelową w pełnej sprawności prowadzone są na bieżąco. Decyzje dotyczące modernizacji podejmowane są w miarę potrzeb i dostępnych środków i zawsze muszą mieć uzasadnienie w spodziewanym wzroście przychodów związanych z taką modernizacją.

Pytanie:
Jakie działania zostały podjęte przez Zarząd w czwartym kwartale tego roku w celu wypracowania większych przychodów GK EFH? Proszę o listę konkretnych działań / rozpoczętych projektów.

Odpowiedź:
Większość tego rodzaju działań ma charakter decyzji operacyjnych, budujących przewagę konkurencyjną na rynkach, na których działa Grupa Kapitałowa Spółki, w tym w szczególności na rynku hotelarskim oraz nieruchomości komercyjnych. W związku z tym nie jest możliwe podanie szczegółów do wiadomości Akcjonariuszy. We wszystkich obiektach wymieniono ostatnio część kadry zarządzającej, co w ocenie Zarządu doprowadzi do lepszego zarządzania tymi obiektami, obniży koszty i przyniesie zwiększenie przychodów w tym segmencie w drugim półroczu 2013 roku.

Pytanie:
Kiedy zostanie wybrany dla Spółki nowy animator na rynku akcji GPW?

Odpowiedź:
Zarząd podejmie decyzję o ewentualnym wyborze animatora w ciągu kilku tygodni od skutecznego zakończenia procesu scalenia akcji, który jest obecnie prowadzony zgodnie z uchwałami NWZA Spółki z 20 grudnia 2012 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Michał Tober Wiceprezes Zarządu


Komentarzy 0


RSS Google Wykop

Gotówka na Twoim koncie
nawet w 20 minut!

Komentarze do artykułu