TRANS POLONIA S.A.: wyniki finansowe

2019-11-19 17:59
publikacja
2019-11-19 17:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_3Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 195 771 178 815 45 437 42 039
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 449 11 741 3 353 2 760
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 11 081 5 754 2 572 1 353
IV. Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej 8 695 3 635 2 018 855
V. Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej 8 695 3 635 2 018 855
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 387 6 025 5 660 1 417
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 001 43 509 929 10 229
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -33 689 -14 499 -7 819 -3 409
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -5 301 35 035 -1 230 8 237
X. Aktywa razem 291 387 247 198 66 624 57 488
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 173 138 134 920 39 587 31 377
XII. Zobowiązania długoterminowe 102 703 83 288 23 482 19 369
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 70 435 51 632 16 105 12 007
XIV. Kapitał własny 118 249 112 278 27 037 26 111
XV. Kapitał zakładowy 2 285 2 285 522 531
XVI. Liczba akcji – w szt. 22 847 711 22 847 711 22 847 711 22 847 711
XVII. Zysk (strata) netto na akcję 0,38 0,16 0,09 0,04
XVIII. Wartość księgowa na akcję 5,18 4,91 1,18 1,14
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport 3Q2019.pdfRaport 3Q2019.pdf Skonsolidowane Raport Kwartalny za III kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-19 Dariusz Cegielski Prezes Zarządu
2019-11-19 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu
2019-11-19 Adriana Bosiacka Członek Zarządu
2019-11-19 Mirosław Zubek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki