TOYA S.A.: wyniki finansowe

2019-11-07 17:14
publikacja
2019-11-07 17:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_MSSF_Grupa_Toya_III_kwartal_2019_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 325 218 278 445 75 481 65 463
II. Zysk na działalności operacyjnej 46 020 44 712 10 681 10 512
III. Zysk przed opodatkowaniem 44 477 44 119 10 323 10 372
IV. Zysk netto 35 753 35 440 8 298 8 332
V. Całkowite dochody netto 36 317 35 856 8 429 8 430
VI. Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 75 042 75 042 75 042 75 042
VII. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,48 0,47 0,11 0,11
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 689 11 042 4 338 2 596
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 177) (2 563) (505) (603)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10 075) 2 654 (2 338) 624
XI. Przepływy pieniężne netto razem 6 437 11 133 1 494 2 617
Stan na Stan na Stan na Stan na
30 września 2019 31 grudnia 2018 30 września 2019 31 grudnia 2018
XII. Aktywa trwałe 35 596 30 513 8 139 7 096
XIII. Aktywa obrotowe 344 857 315 600 78 850 73 395
XIV. Aktywa razem 380 453 346 113 86 989 80 491
XV. Zobowiązania długoterminowe 6 703 2 823 1 533 656
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 152 734 158 591 34 922 36 882
XVII. Kapitał własny razem 221 016 184 699 50 534 42 953
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF_MSSF_Grupa_Toya_III_kwartal_2019_podpisane.pdfSF_MSSF_Grupa_Toya_III_kwartal_2019_podpisane.pdf Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny Grupy TOYA za III kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-07 Grzegorz Pinkosz Prezes Zarządu
2019-11-07 Maciej Lubnauer Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki