REKLAMA

SATIS GROUP SA: wyniki finansowe

2020-11-27 18:07
publikacja
2020-11-27 18:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_Q32020_FIN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 1 327 1 498 416 554
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -253 -820 -57 -190
III. Zysk (strata) netto -241 -252 811 -54 -58 676
IV. Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą -0,02 -21,73 0 -5,04
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 198 2 46
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -968 0 -225
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 69 90 16 21
VIII. Aktywa razem 1 167 1 142 258 265
IX. Kapitał własny -271 757 -271 516 -60 033 -63 117
X. Zobowiązania krótkoterminowe 271 713 271 447 60 023 63 101


Średnie kursy wymiany złotego w
stosunku do euro w okresach objętych sprawozdaniem finansowym, ustalane
są przez Narodowy Bank Polski. Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski
średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR w okresach objętych
historycznymi danymi finansowymi kształtowały się następująco:Rok
obrotowy 2020średni kurs w okresie* - 4,4420kurs na ostatni
dzień okresu - 4,5268Rok obrotowy 2019średni kurs w
okresie* - 4,2881kurs na ostatni dzień okresu - 4,3018*)
średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie.Poszczególne
pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych
przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień
okresu.Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat/sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów
stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie sprawozdawczym


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RAPORT_Q32020_FIN.pdfRAPORT_Q32020_FIN.pdf Raport za III kwartał 2020 rok

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Andrzej Wrona Prezes Zarządu Andrzej Wrona
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki