REKLAMA

POZBUD S.A.: wyniki finansowe

2020-11-27 18:35
publikacja
2020-11-27 18:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
POZBUD__Raport_1-3Q2020-sig.xml.BES.xades.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_POZBUD_Raport_1-3Q2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
SKONSOLIDOWANE
I. Wybrane skonsolidowane dane finansowe 01.01.-30.09.2020 01.01.-30.09.2019 01.01.-30.09.2020 01.01.-30.09.2019
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 130 670 138 027 29 417 32 035
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33 880 15 670 7 627 3 637
IV. Zysk (strata) brutto 30 946 11 752 6 967 2 728
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (tys. zł) 22 674 9 608 5 104 2 230
VI. - z działalności kontynuowanej (tys. zł) 22 674 9 608 5 104 2 230
VII. - z działalności zaniechanej (tys. zł) 0 0 0 0
VIII. Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 0 0 0 0
IX. Wybrane skonsolidowane dane finansowe 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
X. Aktywa razem 490 371 378 011 108 326 88 766
XI. Rzeczowe aktywa trwałe 127 771 119 208 28 226 27 993
XII. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 23 504 23 187 5 192 5 445
XIII. Należności krótkoterminowe 54 337 42 113 12 003 9 889
XIV. Należności długoterminowe 1 454 1 004 321 236
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 167 237 139 947 36 944 32 863
XVI. Zobowiązania długoterminowe 88 431 68 431 19 535 16 069
XVII. Kapitał własny 234 702 169 633 51 847 39 834
XVIII. Kapitał zakładowy 44 837 26 774 9 905 6 287
XIX. Wybrane skonsolidowane dane finansowe 01.01.-30.09.2020 01.01.-30.09.2019 01.01.-30.09.2020 01.01.-30.09.2019
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -13 813 -6 929 -3 110 -1 608
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -328 -3 798 -74 -881
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 788 -8 105 -1 303 -1 881
XXIII. Zmiana stanu środków pieniężnych -19 930 -18 832 -4 487 -4 371
XXIV. Liczba akcji (szt.) 44 836 769 26 774 179 44 836 769 26 774 179
XXV. Średnioważona liczba akcji (szt.) 44 836 769 26 774 179 44 836 769 26 774 179
XXVI. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 44 836 769 26 774 179 44 836 769 26 774 179
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,51 0,36 0,11 0,08
XXVIII. - z działalności kontynuowanej (PLN) 0,51 0,27 0,11 0,06
XXIX. - z działalności zaniechanej (PLN) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) 0,51 0,36 0,11 0,08
XXXI. - z działalności kontynuowanej (PLN) 0,51 0,27 0,11 0,06
XXXII. - z działalności zaniechanej (PLN) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXXIII. Wybrane skonsolidowane dane finansowe 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,23 6,34 1,16 1,49
XXXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,23 6,34 1,16 1,49
JEDNOSTKOWE
XXXVI. Wybrane dane finansowe 01.01.-30.09.2020 01.01.-30.09.2019 01.01.-30.09.2020 01.01.-30.09.2019
XXXVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 43 589 94 032 9 813 21 824
XXXVIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 186 10 333 717 2 398
XXXIX. Zysk (strata) brutto 1 829 6 717 412 1 559
XL. Zysk (strata) netto 742 5 537 167 1 285
XLI. Wybrane dane finansowe 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XLII. Aktywa razem 320 577 283 301 70 818 66 526
XLIII. Rzeczowe aktywa trwałe 116 496 119 135 25 735 27 976
XLIV. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 15 437 14 858 3 410 3 489
XLV. Należności krótkoterminowe 50 583 49 755 11 174 11 684
XLVI. Należności długoterminowe 1 001 1 004 221 236
XLVII. Zobowiązania krótkoterminowe 64 619 72 244 14 275 16 965
XLVIII. Zobowiązania długoterminowe 59 314 57 550 13 103 13 514
XLIX. Kapitał własny 196 644 153 507 43 440 36 047
L. Kapitał zakładowy 44 837 26 774 9 905 6 287
LI. Wybrane dane finansowe 01.01.-30.09.2020 01.01.-30.09.2019 01.01.-30.09.2020 01.01.-30.09.2019
LII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 269 -124 -286 -29
LIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 16 -3 265 4 -758
LIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 227 -15 482 -2 978 -3 593
LV. Zmiana stanu środków pieniężnych -14 480 -18 871 -3 260 -4 380
LVI. Liczba akcji (szt.) 44 836 769 26 774 179 44 836 769 26 774 179
LVII. Średnioważona liczba akcji (szt.) 44 836 769 26 774 179 44 836 769 26 774 179
LVIII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 44 836 769 26 774 179 44 836 769 26 774 179
LIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,02 0,21 0,00 0,05
LX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) 0,02 0,21 0,00 0,05
LXI. Wybrane dane finansowe 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
LXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,39 5,96 0,97 1,40
LXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,39 5,96 0,97 1,40


Powyższe dane
finansowe narastająco za III kwartał 2020 roku wraz z danymi
porównawczymi zostały przeliczone na EUR wg następujących zasad: a)
poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej- według
średniego kursu NPB ogłoszonego na dzień 30 września 2020 roku- 4,5268
PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 roku- 4,2585), b) poszczególne pozycje
rachunku zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych-
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP
ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca obrotowego: od 1 stycznia
2020 roku do 30 września 2020 roku - 4,4420 PLN/EUR ( dla okresu od 1
stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku 4,3086).W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
POZBUD__Raport_1-3Q2020-sig.xml.BES.xades.xmlPOZBUD__Raport_1-3Q2020-sig.xml.BES.xades.xml Skrócony skosolidowany raport za III KWARTAŁ 2020 roku
Grupy Kapitałowej POZBUD Spółka Akcyjna
zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe - PODPISANY
GK POZBUD_Raport_1-3Q2020.pdfGK POZBUD_Raport_1-3Q2020.pdf Skrócony skosolidowany raport za III KWARTAŁ 2020 roku
Grupy Kapitałowej POZBUD Spółka Akcyjna
zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe - WERSJA PDF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Łukasz Fojt Prezes Zarządu Łukasz Fojt
2020-11-27 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu Michał Ulatowski
2020-11-27 Andrzej Raubo Wiceprezes Zarządu Andrzej Raubo
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki